Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaExpressions d'interès de propostes de projectes i accions col·laboratives i innovadores, des de una perspectiva tecnològica, per a minimitzar el risc de transmissió del SARS-CoV-2/COVID-19

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 20 de desembre de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Aprovar la convocatòria d’ajuts a expressions d'interès de propostes de projectes i accions col·laboratives i innovadores generades a les Illes Balears, des de una perspectiva tecnològica, que puguin minimitzar el risc de transmissió del SARS-CoV-2/COVID-19 a l'entorn sanitari i a la comunitat.

  Seran objecte de consideració d’aquesta convocatòria d’ajuts propostes en format d’expressió d’interès, formulades per entitats públiques o privades ja constituïdes en el moment de l’aprovació d’aquesta convocatòria i domiciliades social o fiscalment a les Illes Balears, que promoguin projectes i accions col·laboratives destinades principalment a:

  - Nous dissenys o millora dels actuals equips de protecció individual (EPI), incloent l'increment de la seva durabilitat o reutilització.
  - Posar a punt o millorar el test de diagnòstic ràpids o Point-of-Care (PoC) de la COVID-19.
  - Desenvolupament de productes de desinfecció per a persones i per a superfícies.
  -Desenvolupament d'aplicacions informàtiques, models i mètodes d'anàlisi i propostes innovadores que contribueixin al seguiment i control de la malaltia i de les seves conseqüències en salut de la comunitat.
  - Innovacions farmacològiques, estratègies terapèutiques i preventives innovadores per a reduir l'efecte de la malaltia per COVID-19.
  - Qualsevol altra activitat emmarcada dins l'àmbit de R+D+I i relacionada amb la COVID-19.


  Serà possible presentar una proposta de projecte multicèntric o coordinat. No obstant l'anterior, en aquests casos s’haurà d'estipular un únic pressupost.
  En conseqüència i sense perjudici d’allò que es disposa al primer paràgraf d’aquest apartat, no serà obstacle per a la consideració de les propostes presentades que aquestes plantegin la possibilitat de constituir en el futur una nova entitat domiciliada social o fiscalment a les Illes Balears pel desenvolupament o execució del projecte. També podran presentar-se propostes per entitats que plantegin que el seu desenvolupament i execució es duguin a terme amb col·laboració de persones o entitats no domiciliades al territori de les Illes Balears, sempre que la direcció efectiva del desenvolupament i execució del projecte, així com també l’aportació econòmica o l’obtenció del finançament necessari per aquest desenvolupament i execució, es dugui a terme o sigui responsabilitat de l’entitat sol·licitant.

  2. TERMINI

  El termini per a presentar les propostes començarà el 8 d'abril de 2020 i es mantindrà obert fins a l’extinció dels crèdits destinats a la concessió d’aquests ajuts, ja siguin els inicials i, si n’és el cas, els que resultin de l’ampliació dels crèdits inicials destinats a aquesta convocatòria.

  IMPORTANT: Us demanam que, si estau interessats a presentar una sol·licitud, ens envieu la documentació al més aviat possible, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una revisió de la documentació i gestionar la firma del vicerector d'Investigació i Internacionalització.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Model sol·licitud Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist


  Torna