Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaProjectes Save Posidonia Project - Consell Insular de Formentera

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 17 de setembre de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Podran ser objecte de finançament aquells projectes emmarcats en les següents línies estratègiques:
  a) Ciència
  b) Gestió ambiental
  c) Sensibilització
  d) Prevenció ambiental indirecta
  Aquesta darrera línia versa sobre tot tipus de projectes que tendeixen a millorar i protegir l'estat de les praderies de posidònia oceànica de manera indirecta a través d'accions directes sobre altres elements del medi com pot ser, l'aigua, l'energia, la generació de residus, la prevenció de flora i fauna invasora, mitigació del canvi climàtic, etc.

  Només seran objecte de finançament aquells projectes destinats directa e indirectament a la conservació, la protecció i el manteniment de la planta marina Posidonia oceànica a l'illa de Formentera.

  La finalitat d'aquesta convocatòria és contribuir al reconeixement i el compliment efectiu de la conservació d'aquesta espècie generant participació i prestant especial atenció a la necessitat de mantenir les aigües de Formentera netes i cristal·lines, generant així un turisme de gran qualitat.

  La dotació de tota la convocatòria és de 112.000 €.

  Termini de realització dels projectes:
  a) Per als projectes emmarcats a la línia estratègica ciència, a desenvolupar en un període plurianual amb un màxim de 3 anys.
  b) Per als projectes emmarcats a la línia estratègica sensibilització, a desenvolupar en un període màxim d'1any.
  c) Per als projectes emmarcats a la línia estratègica gestió ambiental, a desenvolupar en un període plurianual amb un màxim de 3 anys.
  d) Per als projectes emmarcats a la línia estratègica prevenció ambiental indirecta, a desenvolupar en un període plurianual amb un màxim de 3 anys.

  2. BENEFICIARIS
  Podran presentar projectes les persones jurídiques que reuneixen els següents requisits:
  a) Les associacions, entitats privades sense ànim de lucre, i les organitzacions no governamentals constituïdes legalment.
  b) Les fundacions, els organismes públics d'investigació, universitats, corporacions de dret públic professionals i aquelles que tinguin com a finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals de la protecció del medi natural, així com la prestació de serveis relacionats.
  c) Les entitats mercantils o d'altres persones jurídiques públiques o privades, espanyoles o estrangeres que, destinades a la protecció del medi ambient tant terrestre com a marí, i amb plena capacitat d'actuar, no es trobin compreses en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 60 del TRLCSP.
  3. TERMINI

  Fins al 17 de setembre de 2020.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal, adjuntar documentació institucional i presentar la sol·licitud, aquestes hauran de presentar-se a l'Oficina de Suport a la Recerca (Cati Miralles, ext: 3431) fins al dia 14 de setembre de 2020.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Bases   Icona Vist  
  Convocatòria   Icona Vist  
  Annexos Icona Vist   
  Més informació    Icona Vist


  Torna