Programes autonòmics

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaAccions especials d'R+D+i del Govern de les Illes Balears

  CONVOCATÒRIA: 2014-2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 15 de juliol de 2015.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria d'ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament.

  Poden ser objecte dels ajuts els tipus d'actuacions o línies de finançament següents:

  Línia A) Les actuacions de preparació de propostes per a la participació d’equips de recerca en programes internacionals, en especial en el programa Horitzó 2020.
  Línia B) Les accions puntuals de política cientificotecnològica que presentin una urgència o un interès especials. ex preveu finançar actuacions concretes tant en el marc de programes nacionals o internacionals com qualsevol altres que, per raó de la temàtica o l'oportunitat, contribueixin a millorar el desenvolupament dels objectius del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017 i de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent en Recerca i Innovació de les Illes Balears (RIS3), o ajudin a complementar i consolidar projectes competitius de recerca.
  Línia C) Les actuacions de col·laboració entre grups de recerca de caràcter cientificotècnic (xarxes, grups interdisciplinaris, agendes, etc). S’hi inclouen totes les actuacions que tenguin com a finalitat col·laborar i intercanviar coneixements entre els grups de recerca del sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears, i fomentar l’inici de noves actuacions concertades amb grups de distintes institucions de les Illes Balears o amb grups de recerca de fora de les Illes Balears.
  Línia D) Les activitats de difusió i explotació dels resultats d’R+D, com són: publicacions de resultats en revistes científiques, publicacions en llibres, difuasió dels resultats em premsa, etc. En queden exclosos el desplaçament i l’assistència a fires, les patents, la publicitat de tecnologia i altres actuacions que tenguin l’objectiu de millorar la venda i comercialització d’un producte o tecnologia.
  Línia e) Actuacions de reforçament de les necessitats en equips tecnològics i infraestructura destinats a la recerca, així com de documents electrònics (pàgines, portals) capaços de contenir text, so, vídeo, programes, enllaços, imatge, etc.
  Línia F) organització de congressos, seminaris, jornades i, en general, reunions de temàtica científica i tecnològica.


  En totes les línies s’ha de donar preferència a les temàtiques i als àmbits que constin com a prioritaris en el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017, que són els següents: Ciència i tecnologia marina; Ciències biomèdiques i ciències de la salut; Turisme: ciències socials aplicades al turisme i tecnologies de la informació i les comunicacions; Medi ambient: recursos hídrics, agroalimentació i energia; Continguts digitals basats en el coneixement.


  La subvenció màxima que es pot atorgar a cada acció especial és de 25.000 euros.

  En el marc d'aquesta convocatòria no es pot atorgar més d'una ajuda per acció ni per responsable de projecte.

  2. TERMINI

  Fins al 15 de juliol de 2015.

  Per tal d’obtenir la firma de la representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores de dia 13 de juliol de 2015.

  IMPORTANT: Consultau la "Guia de presentació de sol·licituds" si estau interessats en presentar una sol·licitud.


  Novetat: Hi ha una part de la documentació, Bloc A, que s'ha d'emplenar en línia. Després, tota la documentació del Bloc B s'ha de presentar en paper amb les signatures corresponents.

  BLOC A (s'ha d'emplenar en línia):
  1. Formulari general de sol·licitud
  2. Annex al formulari general, que ha de contenir:
  2.A. Memòria descriptiva (imprès 1) amb els apartats següents: objectius i descripció de la proposta. En el cas d’accions de col·laboració de nova creació (xarxes, grups interdisciplinaris, etc.), s’han d’especificar els objectius conjunts de la xarxa i, en el cas que s’hagi creat amb anterioritat a aquesta convocatòria, s’ha d’aportar tota la informació necessària per avaluar la trajectòria de la xarxa o del grup fins al moment de la sol·licitud; personal que participarà en l’acció; pla de treball previst per dur a terme les activitats programades. En el cas d’accions de col·laboració, s’ha de detallar quina part assumirà cada entitat o les persones col·laboradores.
  2.B. El pressupost de l’acció especial (amb l’IVA desglossat) (imprès 2). S’hi ha d’indicar la quantitat sol·licitada desglossada per conceptes. En el cas que l’acció estigui cofinançada amb altres ajuts concedits declarats, s’ha d’indicar la quantitat exacta concedida, la qual s’ha d’afegir a la quantitat sol·licitada. El resultat d’aquesta suma és el pressupost total de l’acció.


  BLOC B (s'ha de presentar en paper, ordenada i identificada amb les lletres):
  a) Una impressió de tota la documentació presentada en línia (Bloc A). La sol·licitud s’ha de presentar signada.
  b) Un resum del currículum i una fotocòpia del DNI del responsable de l’acció i, si aquest ho considera rellevant per a l’avaluació, també del currículum de la resta de membres de l’equip, amb indicació de les seves contribucions més rellevants per a l’avaluació de la sol·licitud.
  c) Una declaració expressa en la qual es facin constar tots els ajuts i les subvencions sol·licitats o bé ja concedits per qualsevol institució pública o privada que tenguin relació amb la sol·licitud presentada. En el cas d’una actuació relacionada amb un ajut pluriennal, s’ha de declarar tan sols l’import corresponent al període per al qual se sol·licita l’ajut (imprès 3).
  d) Documents relatius a l’entitat sol·licitant (La UIB s'encarrega de presentar aquests documents)


  Tota la documentació presentada que no sigui original ha d'estar compulsada convenientment.  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Bases BOIB   Icona Vist  
  Convocatòria BOIB   Icona Vist  
  Guia UIB de presentació de sol·licituds (actualitzada 06/11/2014 Exclamació)   Icona Vist  
  Aplicació telemàtica de sol·licitud    Icona Vist
  Memòria descriptiva (imprès 1) Icona Vist   
  Pressupost (imprès 2) Icona Vist   
  Declaració Ajudes (imprès 3) Icona Vist   
  Guia UIB d'execució d'Accions Especials (nou 02/12/2014 Exclamació)   Icona Vist  
  Model sol·licitud canvi pressupost (nou 17/12/2014 Exclamació) Icona Vist   
  Model sol·licitud canvi dates execució (nou 17/12/2014 Exclamació) Icona Vist   
  Model alta personal participant Icona Vist   
  Imatges corporatives obligatòries (nou 17/12/2014 Exclamació)    Icona Vist
  Guia pràctica d'informació i publicitat fons FEDER   Icona Vist  
  Memòria justificativa (NOU 14/05/2015 Exclamació) Icona Vist   

  3. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució de concessió a la UIB (Novembre 2014) Icona Vist
  Resolució de concessió a la UIB (Abril 2015) Icona Vist

  Convocatòria patrocinada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  i cofinançada per la Unió Europea

  CAIB UE
  FEDER


  Torna