Escoltar

Programes auton˛mics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de la Biosfera de Menorca

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 25 de juny de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L’objecte d’aquesta convocatòria es donar ajuts a estudis i a l’activitat investigadora que contribueixin a ampliar i millorar el coneixement en l'àmbit de la reserva de biosfera de Menorca, fomentar la recerca i la difusió del patrimoni natural, històric i cultural en l'àmbit de la reserva
  de biosfera, així com dels principals valors que van sustentar la declaració, i altres aspectes relacionats amb la sostenibilitat.

  Els imports màxims per sol·licitud i convocatòria seran de 5.000 €.

  Els sol·licitants de l’ajut únicament poden presentar un projecte per convocatòria.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Poden ser-ne beneficiaries les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de bens, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o de patrimoni separat sens personalitat jurídica que presenti un projecte signat per una persona amb titulació superior universitària, relacionada amb la temàtica del projecte, responsable de la realització de la investigació.
  També hi poden optar les entitats associatives el l’objecte de les quals sigui compatible amb l’objecte de les ajudes.
  Els sol·licitants de l’ajut únicament poden presentar un projecte per convocatòria.

  ATENCIÓ: La UIB només pot presentar 1 proposta en aquesta convocatòria. La Comissió Avaluadora de l'OSR (CAOSR) farà la selecció de la proposta que es presentarà per part de la UIB.

  PROCEDIMENT: Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 1 proposta, us demanam que, si estau interessats a presentar-ne una, ens envieu el títol i la descripció completa de les caracterítiques completes del projecte, la metodologia, el pressupost i el currículum de l'IP abans del proper 4 de juny, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes, si escau, i poder presentar l'escollida.

  La CAOSR valorarà les sol·licituds que estiguin interessades en concórrer a la convocatòria en funció dels criteris següents:

  1) Projectes ajustats a les línies prioritàries esmentades en cada convocatòria, tal com s’estableix a la base tercera: 25 punts. S'atorgaran 25 punts als projectes inclosos en alguna de les línies prioritàries d'actuació recollides a la convocatòria.
  2) La qualitat del projecte i el rigor científic: fins a 25 punts. Es valoraran els següents continguts: antecedents de la investigació, justificació de l'interès del tema d'estudi, metodologia, objectius, proposta de difusió dels resultats, bibliografia.
  3) Previsible incidència dels resultats obtinguts en la salvaguarda i protecció en la gestió de la Reserva de Biosfera: fins a 10 punts.
  4) Previsible incidència dels resultats obtinguts en el coneixement i la difusio dels valors de la Reserva de Biosfera, fins a 10 punts.
  5) Recursos propis invertits en la investigació: fins a 10 punts
  6) Curriculum de la persona o persones responsables del projecte: fins a 20 punts. Si d'un mateix treball en son coautors/res dos o mes dels responsables del projecte, es comptabilitzara una sola vegada. Amb la següent distribució:
  - Formació acadèmica especialitzada complementaria a la titulació requerida: fins a 5 punts.
  - Per cada treball publicat a revistes indexades 1 punt.

  3. TERMINI

  CORRECCIÓ: Fins al 25 de juny de 2019.

  IMPORTANT: Us demanam que, si estau interessats a presentar una sol·licitud, ens envieu la documentació abans del proper 4 de juny, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes, si escau, i poder presentar l'escollida.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases BOIB Icona Vist  
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist

  Torna