Programes autonòmics

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a l’organització d’actuacions de divulgació o difusió científica, congressos i seminaris de caràcter científic o tecnològic de les Illes Balears

  CONVOCATÒRIA: 2020_2022 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de juny de 2022.

  Organismes convocants:
  1. BENEFICIARIS

  Universitats públiques, entre d'altres.

  La persona responsable de l'actuació ha d'estar en possessió d'un títol de doctorat i ha d'estar vinculada a l'entitat beneficiària de l'ajut com a personal actiu, mitjançant una relació funcionarial, estatutària o laboral i ha de durar, com a mínim, fins a la data de justificació de l'actuació.

  Cap persona responsable no pot constar en més d'una sol·licitud en aquesta convocatòria.

  2. RESUM

  La finalitat d'aquesta convocatòria és atorgar subvencions per a l'organització de congressos (nacionals o internacionals), seminaris, jornades, tallers i actuacions de difusió o divulgació de caràcter científic o tecnològic, dins l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que es desenvolupin dins el període 2020-2022.

  Les actuacions proposades han de ser de caràcter presencial i s'han de correspondre amb les següents modalitats:
  Modalitat A: Congressos nacionals o internacionals, que comptin amb figures prominents de la matèria i que aportin experiències significatives per a l'avanç a la seva disciplina, donin a conèixer projectes d'investigació relacionats, permetin l'intercanvi d'informació i estableixin nexes entre l'àmbit científic i el professional. Tenen la consideració d'internacional els congressos en què, com a mínim, la meitat de les conferències plenàries o comunicacions siguin impartides en anglès.
  Modalitat B: Tallers o workshops, seminaris i jornades de modalitat presencial, en els quals els participants han de tenir un nivell homogeni d'especialització o coneixement i els ponents han de ser experts i referents en la matèria, per dirigir i aprofitar la participació, potenciar la reflexió sobre les pròpies experiències i generar noves vies de coneixement, així com fomentar el treball en equip. Poden incloure diverses activitats com ponències, debats, taules redones, etc.

  Aquestes dues modalitats les gestionarà la FUEIB a través d'UIBCongres. Contactau amb uibcongres@fueib.org per a més informació.


  Modalitat C: Actuacions de difusió o divulgació científica. Aquestes actuacions, a diferència de les altres modalitats, es dirigeixen a un públic general, i s'inclouen aquelles activitats que interpreten i fan accessible el coneixement científic a dit públic.

  Aquesta modalitat la gestionarà el Vicerectorat d'Innovació i Relacions Institucionals. Contactau amb culturacientifica@uib.cat per a més informació.

  S'exclouen d'aquesta convocatòria les ajudes per fer reunions de caràcter docent i els seminaris de caràcter formatiu.

  En el marc d'aquesta convocatòria no es pot atorgar més d'un ajut per acció ni per responsable de projecte.

  La temàtica de les actuacions ha d'estar inclosa dins els reptes del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022.

  La prioritat de les actuacions finançades seran els reptes de la societat de les Illes Balears establerts en el Pla de Ciència, Tecnologia i
  Innovació 2018-2022 i que són els següents:
  1. Salut, canvi demogràfic i benestar
  2. Bioeconomia i economia circular: activitat agrària i pesquera productiva, sostenible i de qualitat; sostenibilitat dels recursos
  naturals.
  3. Energia sostenible, eficient i neta.
  4. Transport intel·ligent, sostenible i integrat.
  5. Accions pel canvi global: eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres.
  6. Societat canviant, innovadora i segura.
  7. Economia, societat i cultura digital

  3. DOTACIÓ
  — Modalitat A: Congressos nacionals o internacionals, amb un import màxim de 6.000 € i 10.000 €, respectivament.
  — Modalitat B: Tallers o workshops, seminaris i jornades, fins a 3.000 €.
  — Modalitat C: Actuacions de divulgació o difusió científica, amb un ajut màxim de 20.000 €.
  4. TERMINI

  Del 20 d'octubre de 2020 fins al 30 de juny de 2022.  Novetats:
  - La persona responsable ha d'emplenar la documentació en línia mitjançant els formularis i impresos normalitzats.
  - La persona responsable ha d'estar en possessió del títol de doctorat i ha d'estar vinculada a l'entitat beneficiària fins a la data de justificació de l'actuació.
  - És imprescindible que la persona responsable de l’actuació (el PDI sol·licitant) tengui firma electrònica donat que la sol·licitud s'ha de presentar de manera obligatòria amb aquest tipus de firma dins l'aplicació.
  - La firma electrònica del representant legal ha de constar a l'imprés de sol·licitud que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud en línia.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases BOIB Icona Vist  
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Més informació, documents i sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Pla CTIE Icona Vist  

  5. RESOLUCIÓ

  Convocatòria patrocinada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  goibrecerca


  Torna