Escoltar

Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaProjectes de recerca científica i tecnològica GOIB

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 17 de desembre de 2018.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca científica i tecnològica originals (no s'admeten projectes presentats a altres convocatòries), que s'han de desenvolupar a centres públics i privats sense ànim de lucre de les Illes Balears.

  L'objectiu principal és promoure la generació de coneixement científic i tecnològic i la recerca de qualitat evidenciada, tant per la internacionalització de les activitats i la publicació dels resultats, com per la seva contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics de la societat de les Illes Balears.

  Modalitats:
  a) Modalitat 1: projectes individuals, gestionats per una única entitat i executats en la seva totalitat per un únic equip d’investigació. Seran gestionats per un únic CIF i l’equip estarà format per participants d’una o varies entitats en tot el seu conjunt.
  b) Modalitat 2: projectes coordinats, conformats per dos subprojectes, cadascun d’ells gestionats independenment, i executats per equips d’investigació diferent. Les entitats que els gestionen poden ser la mateixa o distinta entitat i els equips seran diferents.

  Tipus d’activitats:
  Investigació bàsica: Podran ser actuacions objectes dels projectes els treballs experimentals o teòrics empresos amb l’objectiu primordial d’adquirir nous coneixents.
  Investigació aplicada: Així mateix, també tindran cabuda les actuacions de recerca planificada.

  Temàtiques:
  a) Estudi i revaloració del patrimoni històric i cultural.
  b) Transició energètica.
  c) Coneixement, protecció i recuperació del medi natural.
  d) Coneixement sobre el funcionament, la modernització i la recuperació del medi, rural, agrari i marí.
  e) Coneixement sobre el canvi climàtic.
  f) Tecnologies relacionades amb l’àmbit turístic.
  g) Investigació d’excel·lència.

  Durada:
  La durada dels projectes (i dels subprojectes que el conformen) ha de ser de tres anys: els projectes s'han d'iniciar i finalitzar d'acord amb les dates establertes en la resolució definitiva de l'ajut.

  Subvenció màxima:
  120.000 euros per projecte

  2. REQUISITS DE L'EQUIP D'INVESTIGACIÓ, INVESTIGADOR PRINCIPAL I INVESTIGADOR COORDINADOR

  Doctors i el personal amb categoria de titulat superior. Podran ser col·laboradors de l’equip els diplomats i tècnics de suport.
  Cap membre de l’equip investigador, ni cap col·laborador pot constar en més d’un projecte o subprojecte en aquesta convocatòria.
  Cap investigador principal pot constar en més d’un projecte o subprojecte en aquesta convocatòria. L’incompliment d’aquest requisit determinarà directament l’exclusió del projecte.
  Els dos investigadors principals podran estar vinculats a una mateixa entitat o cada un d’ells a una entitat diferent.
  La resta dels membres de l’equip investigador o personal col·laborador podran mantenir una relació funcionarial, estatutària o laboral (indefinida o temporal) amb l’entitat beneficiària o amb altre entitat que compleixi els requisits previst a l’article 3. 1. El percentatge mínim de personal vinculat (relació funcionarial o laboral) amb l’entitat beneficiària respecte al total del personal del projecte serà del 50%.

  3. TERMINI

  Fins al 17 de desembre de 2018.
  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu elaborat l’equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es), abans de tancar la sol·licitud definitiva.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se, amb tota la documentació corresponent, a l'Oficina de Suport a la Recerca fins a l'11 de desembre de 2018.

  Presentació de documentació:
  Novetat: Hi ha una part de la documentació, Bloc A, que s'ha d'emplenar en línia. Després, tota la documentació del Bloc B s'ha de presentar en paper amb les signatures corresponents.

  BLOC A (s'ha d'emplenar en línia):
  a) Formulari sol·licitud SISTRA
  b) Memòria cientificotècnica (imprès 1)
  c) Currículum de l’equip del projecte
  d) Pressupost (imprès 2)
  e) Informe LIET (imprès 3)

  BLOC B (s'ha de presentar en paper amb les signatures corresponents, ordenada i identificada amb les lletres):
  a) Una copia de la documentació en línea impresa i signada
  b) Document de vinculació de l'IP amb l'entitat beneficiària
  c) Declaració projecte original
  d) Documents relatius a l’entitat sol·licitant (La UIB s'encarrega de presentar aquests documents)
  La UIB també s’encarrega de presentar els documents que certifiquen que l’entitat està exempta d’IVA.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB   Icona Vist  
  Modificació BOIB distribució pressupostària i dates (nou 24/02/2020 Exclamació)   Icona Vist  
  Guia elaboració informe cientificotècnic   Icona Vist  
  Imprès 1. Memòria/Informe cientificotècnic Icona Vist   
  Imprès 2. Pressupost Icona Vist   
  Imprès 3. Informe adequació a la LIET Icona Vist   
  Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible (LIET)   Icona Vist  
  Imprès 4.Declaracio de que el projecte és original Icona Vist   
  Més informació i sol·licitud telemàtica    Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ

  Les distintes fases de la resolució estaran disponibles al web del tràmit.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Diligència prèvia a la resolució provisional (Publicada 6/2/2020 Exclamació) Icona Vist

  5. JUSTIFICACIÓ

  La convocatòria indica que s'ha de fer constar en les memòries justificatives que es redactin, així com en els treballs, els contractes de personal, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció el patrocini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  Concretament, s'hi ha d'incorporar la imatge corporativa de la Direcció General d'Innovació i Recerca i una menció al finançament amb LIET. Una còpia d'aquestes publicacions s'ha de trametre a la Direcció General d'Innovació i Recerca


  Torna