Escoltar

Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaProjectes de recerca científica i tecnològica GOIB

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 17 de desembre de 2018.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca científica i tecnològica originals (no s'admeten projectes presentats a altres convocatòries), que s'han de desenvolupar a centres públics i privats sense ànim de lucre de les Illes Balears.

  L'objectiu principal és promoure la generació de coneixement científic i tecnològic i la recerca de qualitat evidenciada, tant per la internacionalització de les activitats i la publicació dels resultats, com per la seva contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics de la societat de les Illes Balears.

  Modalitats:
  a) Modalitat 1: projectes individuals, gestionats per una única entitat i executats en la seva totalitat per un únic equip d’investigació. Seran gestionats per un únic CIF i l’equip estarà format per participants d’una o varies entitats en tot el seu conjunt.
  b) Modalitat 2: projectes coordinats, conformats per dos subprojectes, cadascun d’ells gestionats independenment, i executats per equips d’investigació diferent. Les entitats que els gestionen poden ser la mateixa o distinta entitat i els equips seran diferents.

  Tipus d’activitats:
  Investigació bàsica: Podran ser actuacions objectes dels projectes els treballs experimentals o teòrics empresos amb l’objectiu primordial d’adquirir nous coneixents.
  Investigació aplicada: Així mateix, també tindran cabuda les actuacions de recerca planificada.

  Temàtiques:
  a) Estudi i revaloració del patrimoni històric i cultural.
  b) Transició energètica.
  c) Coneixement, protecció i recuperació del medi natural.
  d) Coneixement sobre el funcionament, la modernització i la recuperació del medi, rural, agrari i marí.
  e) Coneixement sobre el canvi climàtic.
  f) Tecnologies relacionades amb l’àmbit turístic.
  g) Investigació d’excel·lència.

  Durada:
  La durada dels projectes (i dels subprojectes que el conformen) ha de ser de tres anys: els projectes s'han d'iniciar i finalitzar d'acord amb les dates establertes en la resolució definitiva de l'ajut.

  Subvenció màxima:
  120.000 euros per projecte

  2. REQUISITS DE L'EQUIP D'INVESTIGACIÓ, INVESTIGADOR PRINCIPAL I INVESTIGADOR COORDINADOR

  Doctors i el personal amb categoria de titulat superior. Podran ser col·laboradors de l’equip els diplomats i tècnics de suport.
  Cap membre de l’equip investigador, ni cap col·laborador pot constar en més d’un projecte o subprojecte en aquesta convocatòria.
  Cap investigador principal pot constar en més d’un projecte o subprojecte en aquesta convocatòria. L’incompliment d’aquest requisit determinarà directament l’exclusió del projecte.
  Els dos investigadors principals podran estar vinculats a una mateixa entitat o cada un d’ells a una entitat diferent.
  La resta dels membres de l’equip investigador o personal col·laborador podran mantenir una relació funcionarial, estatutària o laboral (indefinida o temporal) amb l’entitat beneficiària o amb altre entitat que compleixi els requisits previst a l’article 3. 1. El percentatge mínim de personal vinculat (relació funcionarial o laboral) amb l’entitat beneficiària respecte al total del personal del projecte serà del 50%.

  3. TERMINI

  Fins al 17 de desembre de 2018.
  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu elaborat l’equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es), abans de tancar la sol·licitud definitiva.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se, amb tota la documentació corresponent, a l'Oficina de Suport a la Recerca fins a l'11 de desembre de 2018.

  Presentació de documentació:
  Novetat: Hi ha una part de la documentació, Bloc A, que s'ha d'emplenar en línia. Després, tota la documentació del Bloc B s'ha de presentar en paper amb les signatures corresponents.

  BLOC A (s'ha d'emplenar en línia):
  a) Formulari sol·licitud SISTRA
  b) Memòria cientificotècnica (imprès 1)
  c) Currículum de l’equip del projecte
  d) Pressupost (imprès 2)
  e) Informe LIET (imprès 3)

  BLOC B (s'ha de presentar en paper amb les signatures corresponents, ordenada i identificada amb les lletres):
  a) Una copia de la documentació en línea impresa i signada
  b) Document de vinculació de l'IP amb l'entitat beneficiària
  c) Declaració projecte original
  d) Documents relatius a l’entitat sol·licitant (La UIB s'encarrega de presentar aquests documents)
  La UIB també s’encarrega de presentar els documents que certifiquen que l’entitat està exempta d’IVA.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB   Icona Vist  
  Guia elaboració informe cientificotècnic   Icona Vist  
  Imprès 1. Memòria/Informe cientificotècnic Icona Vist   
  Imprès 2. Pressupost Icona Vist   
  Imprès 3. Informe adequació a la LIET Icona Vist   
  Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible (LIET)   Icona Vist  
  Imprès 4.Declaracio de que el projecte és original Icona Vist   
  Més informació i sol·licitud telemàtica    Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ

  Torna