Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+i - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaPrograma Beatriz Galindo d'atracció de talent investigador

  CONVOCATÒRIA: 2018 (Aspirants) - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 24 de maig de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L'objecte de la present convocatòria és l'atracció de talent investigador que ha realitzat part de la seva carrera professional a l'estranger, per tal d'afavorir l'atracció i formació de capital humà investigador i la seva mobilitat en sectors d'interès estratègic nacional, així com promoure la qualitat i la competitivitat del personal docent i/o investigador a les Universitats espanyoles.

  En concret aquesta és una plaça de personal investigador distingit a la Universitat de les Illes Balears (UIB) en l'àrea científica de física i ciències de l'espai, amb un perfil investigador de física gravitacional i un perfil docent de física computacional. Aquesta plaça estarà assignada a l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3).

  El contracte tindrà una durada de 4 anys. Els costs bruts de contractació ascendiran a 45.000,00 euros anuals.


  2. SELECCIÓ

  Per a la selecció de les persones candidates s'hauran de tenir en compte els aspectes següents:

  - Les persones candidates hauran d'estar en possessió del títol de doctor.
  - Les persones candidates hauran d'haver realitzat tota o part de la seva carrera professional a l'estranger i haver estat vinculats com a docent, investigador i/o coordinador d'equips a una Universitat estrangera o a una entitat estrangera reconeguda en el seu país com a centre d'I+D+i.
  - Perquè una persona candidata pugui concórrer a una ajuda Beatriz Galindo Júnior caldrà haver acreditat una experiència professional a l'estranger com a màxim de set anys.
  En els dos casos, el còmput d'anys es realitzarà a partir del moment en què s'hagi obtingut el títol de Doctor.
  - L'experiència professional haurà de ser acreditada per la persona candidata en el moment de presentar la seva sol·licitud.
  - No podran sol·licitar la plaça o places concedides a la Universitat, els docents i/o investigadors que estiguin gaudint d'un ajut econòmic d'anàloga naturalesa.
  - Les persones candidates hauran de tenir experiència postdoctoral en el camp de la física d'ones gravitacionals, incloent astrofísica de fonts d'ones gravitacionals o cosmologia amb aplicació directa a aquest camp.

  3. PRESENTACIÓ I FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
  La presentació i formalització de les sol·licituds, així com la documentació a presentar, es troba al punt III de la convocatòria.
  4. AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

  L'avaluació de sol·licituds s'articularà en una única fase.
  Les sol·licituds seran qualificades amb una puntuació entre 0 i 10 punts per un panell internacional d'experts. El panell internacional d'experts valorarà la documentació presentada segons el barem publicat a la convocatòria a l'empara de l'Ordre ECD/365/2018, de 23 de març, per la que s'aproven les bases per a la concessió i es convoquen les ajudes Beatriz Galindo (BOE número 85, de 7 d'abril de 2018).

  5. TERMINI

  IMPORTANT: El termini per realitzar la sol·licitud i lliurar la documentació serà del 24 d'abril a 24 de maig de 2019, ambdues dates incloses. Aquesta convocatòria s'obrirà a les 8 hores del dia 24 d'abril de 2019, horari peninsular a Espanya i es tanca a les 17 hores del dia 24 de maig de 2019, horari peninsular a Espanya.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Convocatoria en castellano Icona Vist  
  Resumen en castellano Icona Vist  
  Call in english Icona Vist  
  Abstract in english Icona Vist  
  Enllaç a la sol·licitud (Presentació sol·licituds a partir del 24/04/2019 a les 8 hores Exclamació)   Icona Vist

  6. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolución provisional (Castellano) Icona Vist
  Provisional resolution (English) Icona Vist
  Resolució definitiva (Castellano) Icona Vist
  Final resolution (English) Icona Vist

  Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats


  Torna