Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+i - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria Pendent d'oberturaPrograma Beatriz Galindo d'atracció de talent investigador

  CONVOCATÒRIA: 2020 (Grups) - S'obrirà dia 10 de febrer de 2020
  Organismes convocants:
  1. DESCRIPCIÓ

  L'objectiu de la convocatòria és atreure talent investigador que ha realitzat part de la seva carrera professional a l'estranger, per tal de promoure en les Universitats la internacionalització i especialització que les millori i les enforteixi, facilitant la seva qualitat, la seva capacitat per a competir i l’atracció i recuperació de talents i recursos

  La universitat celebrarà amb el candidat seleccionat un contracte d'investigador distingit, previst en l'article 23 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació- per un termini de 4 anys, la qual cosa facilita la continuïtat dels projectes que s'iniciïn durant el transcurs del programa, així com l’estabilitat laboral dels investigadors.

  2. RESUM

  En aquesta convocatòria es convocaran 100 places, en dues modalitats:

  - Ajuda Beatriz Galindo sènior:
  • Qualificació de la sol·licitud de la Universitat superior als 80 punts sobre 100.
  • El doctor docent i / o investigador ha d'acreditar una experiència de com a mínim 7 anys en docència i investigació a l'estranger.

  - Ajuda Beatriz Galindo júnior:
  • Qualificació de la sol·licitud de la Universitat superior a 70 punts sobre 100.
  • El doctor docent i / o investigador ha d'acreditar una experiència, com a màxim, de 7 anys en docència i investigació a l'estranger.

  La quantia mínima anual per a cada contracte ascendeix a 90.000,00 euros en el cas de la modalitat sènior, dels quals el Ministeri de Ciència i Innovació n’aporta 65.000,00. En el cas de la modalitat júnior la quantia mínima anual és de 50.000,00 euros, dels quals 35.000,00 euros seran aportats pel Ministeri de Ciència i Innovació.

  Cada universitat podrà sol·licitar un màxim de 5 ajuts en la present convocatòria.

  Per acord del Consell de Direcció de la UIB, les sol·licituds d'ajuda es presentaran, preferentment, en la modalitat júnior. Si un Departament o Institut Universitari d'Investigació presenta una sol·licitud d'ajuda en la modalitat sènior, haurà de presentar també un compromís de cofinançament de 10.000,00 euros anuals al llarg de tota la durada del contracte (4 anys).

  3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINIS

  Primera fase interna

  Els departaments o instituts i els seus grups de recerca, que estiguin interessats en presentar al Ministeri alguna sol·licitud, ho han de manifestar per correu electrònic a l’adreça osr.seccio-rhfr@uib.cat com a màxim fins el 14 de febrer de 2020.

  La informació que s’ha de trametre és:
  - Modalitat que es sol·licita
  - Currículum vitae de la persona candidata.
  - Breu resum del projecte investigador i docent (màxim 500 paraules).
  - En cas de que la modalitat sigui la sènior, documentació que acrediti el cofinançament durant els 4 anys de contracte.

  En base a les mostres d’interès rebudes, una comissió constituïda a l'efecte seleccionarà un nombre de candidatures no superior a 10 en base a criteris de mèrits curriculars, i qualitat de la proposta investigadora i docent presentada. Es seleccionaran preferentment candidats de diverses àrees del coneixement. Es comunicarà a tots els sol·licitants la decisió presa per la comissió.

  Posteriorment, es sol·licitarà als seleccionats la següent documentació que, en cas d’esser una sol·licitud avaluada favorablement, servirà com a documentació per introduir a l’aplicació del Ministeri:

  1. Projecte de necessitat docent de la Universitat i que haurà de realitzar el docent i/o investigador que sigui seleccionat con la resolució de concessió (en un format editable i amb un màxim de 11.000 paraules).
  2. Projecte de necessitat d’investigació i transferència del coneixement de la Universitat i que haurà de realitzar el docent i/o investigador que sigui seleccionat amb la resolució de concessió (en un format editable i amb un màxim de 11.000 paraules).
  3. Document explicatiu de l’impacte que suposaria per a la Universitat amb menció explícita, si escau, de la connexió entre el projecte docent i/o investigador i de transferència (en un format editable i amb un màxim de 11.000 paraules).

  Des de l’OSR s’haurà d’introduir aquesta documentació a l’aplicació del ministeri en castellà i anglès. Podeu presentar aquests documents en les dues llengües o en qualsevol d’elles. En aquest darrer cas, s’encarregarà al Servei Lingüístic la traducció dels documents a l’altra llengua.

  Les propostes s'avaluaran tenint en compte la documentació aportada, per part d'una comissió constituïda a l'efecte que n’haurà de fer una selecció d’un màxim de 5 candidatures, seguint els següents criteris:

  a) Projecte docent que haurà de realitzar el docent i/o investigador a la Universitat (fins a 2 punts):
  1. Programació docent, fins a 1 punt.
  2. Qualitat del projecte docent, fins a 1 punt.

  b) Projecte de recerca i transferència del coneixement que haurà de realitzar l'investigador distingit (fins a 2,5 punts):
  1. Investigació planificada per la Universitat, fins a 1,25 punts.
  2. Transferència del coneixement planificada per la Universitat, fins a 1,25 punts.

  c) Impacte per la Universitat (fins a 2,5 punts):
  1. Impacte social i econòmic, fins a 1,25 punts.
  2. Impacte en el projecte docent i investigador de la Universitat, fins a 1,25 punts.

  d) CV dels investigadors interessats (fins a 3 punts).

  Segona fase interna

  L'OSR presentarà les sol·licituds dels candidats seleccionats abans de la finalització de la convocatòria, marcada pel dia 25 de març de 2020.

  4. ENLLAÇOS D'INTERÈS

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Extracte convocatòria BOE Icona Vist  
  Convocatòria completa a la BDNS   Icona Vist
  Enllaç al programa   Icona Vist

  5. RESOLUCIÓ
  Convocatòria pendent de resolució.

  MICINN

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna