Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+i - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaPrograma Beatriz Galindo d'atracció de talent investigador

  CONVOCATÒRIA: 2018 (Grups) - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 23 de maig de 2018.

  Organismes convocants:
  1. DESCRIPCIÓ
  L'objectiu de la convocatòria és atreure talent investigador que ha realitzat part de la seva carrera professional a l'estranger, per tal d'afavorir la captació i formació de capital humà investigador i la seva mobilitat en sectors d'interès estratègic nacional, així com promoure la qualitat i la competitivitat del personal docent i / o investigador en les universitats espanyoles.
  2. RESUM

  El Consell de Ministres, a proposta del ministre d'Educació, Cultura i Esport, ha autoritzat la nova convocatòria d'ajuts Beatriz Galindo, per un import de 21,6 milions d'euros entre els anys 2018 i 2021.
  Amb les noves Ajudes Beatriz Galindo el Govern pretén atreure cap a la universitat espanyola el nucli de talent investigador que es troba a l’exterior, i que passi a formar part del personal docent i investigador de les universitats espanyoles. L'objectiu és afavorir la captació i formació de capital humà investigador i la seva mobilitat en sectors d'interès estratègic nacional, així com promoure la qualitat i la competitivitat del personal docent i investigador a les universitats espanyoles.
  La universitat celebrarà amb el candidat seleccionat un contracte d'investigador distingit -previst en l'article 23 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació- per un termini de 4 anys, la qual cosa facilita la continuïtat dels projectes que s'iniciïn durant el transcurs del programa, així com l’estabilitat laboral dels investigadors que acudeixin a les nostres universitats, necessària per seguir progressant en la seva investigació.

  En aquesta primera convocatòria es convocaran 100 places, en dues modalitats:

  - Ajuda Beatriz Galindo sènior:
  • Qualificació de la sol·licitud de la Universitat superior als 8 punts sobre 10.
  • El doctor docent i / o investigador ha d'acreditar una experiència de com a mínim 7 anys en docència i investigació a l'estranger.

  - Ajuda Beatriz Galindo júnior:
  • Qualificació de la sol·licitud de la Universitat superior a 7 punts sobre 10.
  • El doctor docent i / o investigador ha d'acreditar una experiència, com a màxim, de 7 anys en docència i investigació a l'estranger.

  La quantia mínima anual per a cada contracte ascendeix a 90.000 euros en el cas de la modalitat sènior, dels quals el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport n’aporta 65.000. En el cas de la modalitat júnior la quantia mínima anual és de 45.000 euros, dels quals 35.000 euros seran aportats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

  Cada universitat podrà sol·licitar un màxim de 5 ajuts en la present convocatòria.

  Per acord del Consell de Direcció de la UIB, les sol·licituds d'ajuda es presentaran, preferentment, en la modalitat júnior. Si un Departament o Institut Universitari d'Investigació presenta una sol·licitud d'ajuda en la modalitat sènior, haurà de presentar també un compromís de cofinançament de 15.000 euros anuals al llarg de tota la durada del contracte (4 anys).

  3. FORMA DE PRESENTACIÓ

  La sol·licitud (vegeu annex) l'haurà de presentar el director/directora d'un departament o institut universitari de recerca, en aquest últim cas en coordinació amb un departament de la UIB, juntament amb la documentació requerida, a l'adreça de correu osr.seccio-rhfr@uib.cat.

  Data límit de presentació: 11 de maig de 2018 a les 15 hores.

  Juntament amb la sol·licitud, s’haurà de presentar la documentació següent:
  a) Projecte docent que haurà de realitzar el docent i/o investigador (en un format editable i amb un màxim de 3.000 caràcters).
  b) Projecte de recerca i transferència del coneixement que haurà de realitzar el docent i/o investigador (en un format editable i amb un màxim de 3.000 caràcters).
  c) Document explicatiu de l’impacte que suposaria per a la Universitat, amb menció explícita, si escau, de la connexió entre el projecte docent i/o investigador i de transferència i les finalitats i objectius del Campus d’Excel·lència Internacional (campus e-MTA: www.e-mta.eu) (en un format editable i amb un màxim de 3.000 caràcters).
  d) CV dels candidats investigadors interessats.

  Els documents a què es refereixen els expositius a), b), c) s'han de presentar en castellà.

  Les propostes s'avaluaran, per part d'una comissió constituïda a l'efecte, de la següent manera:
  a) Projecte docent que haurà de realitzar el docent i/o investigador a la Universitat (fins a 2,5 punts):
  1. Programació docent, fins a 1 punt.
  2. Qualitat del projecte docent, fins a 1 punt.
  3. Si és el cas, connexió entre el projecte docent del docent i/o investigador i de transferència i les finalitats i objectius del Campus d’Excel·lència Internacional (campus e-MTA: www.e-mta.eu), fins a 0,5 punts.
  b) Projecte de recerca i transferència del coneixement que haurà de realitzar l'investigador distingit (fins a 2,5 punts):
  1. Investigació planificada per la Universitat, fins a 1,25 punts.
  2. Transferència del coneixement planificada per la Universitat, fins a 1,25 punts.
  c) Impacte per la Universitat (fins a 2,5 punts):
  1. Impacte social i econòmic, fins a 1,25 punts.
  2. Impacte en el projecte docent i investigador de la Universitat, fins a 1,25 punts.
  d) CV dels investigadors interessats, 2,5 punts. Si no hi ha cap investigador interessat o aquests no tenen el nivell mínim desitjat, no es considerarà la sol·licitud.

  4. TERMINI

  Data límit de presentació per correu electrònic (osr.seccio-rhfr@uib.cat) de la documentació: 11 de maig de 2018 a les 15 hores.


  Juntament amb la sol·licitud, s’haurà de presentar la documentació següent:
  a) Projecte docent que haurà de realitzar el docent i/o investigador (en un format editable i amb un màxim de 3.000 caràcters).
  b) Projecte de recerca i transferència del coneixement que haurà de realitzar el docent i/o investigador (en un format editable i amb un màxim de 3.000 caràcters).
  c) Document explicatiu de l’impacte que suposaria per a la Universitat, amb menció explícita, si escau, de la connexió entre el projecte docent i/o investigador i de transferència i les finalitats i objectius del Campus d’Excel·lència Internacional (campus e-MTA: www.e-mta.eu) (en un format editable i amb un màxim de 3.000 caràcters).
  d) CV dels candidats investigadors interessats.

  Els documents a què es refereixen els expositius a), b), c) s'han de presentar en castellà.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Ordre de bases   Icona Vist  
  Convocatòria   Icona Vist  
  Enllaç al programa    Icona Vist
  Annex Icona Vist   

  5. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist

  MICIUN


  Torna