Ajuts, contractes i mobilitat

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears (FPI-CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2013 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 13 de setembre de 2013.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 10 ajuts per formar personal investigador, l’objectiu dels quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral en centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.

  S'estableixen diverses àrees temàtiques.

  El període per gaudir de l'ajut comença l'1 de desembre de 2013 i finalitza, com a màxim el 30 de novembre de 2017.


  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país membre de la UE, o ser estranger resident a Espanya en el moment de la sol·licitud; tenir la residència a les Illes Balears(*); haver completat un mínim de 300 crèdits en el conjunt d'estudis universitaris de grau i postgrau (dels quals 60 han de ser de postgrau com a mínim) i, a més, estar en possessió d'alguna de les ordenacions universitàries descrites a l'apartat 7.1 de la convocatòria; consultau la data d'acabament dels estudis al punt 7.2 de la convocatòria.

  No podran participar en la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d'un títol de doctor.

  IMPORTANT: Les persones sol·licitants han de reunir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació d’instàncies. Una mateixa persona candidata només pot presentar una sol·licitud.

  (*) El requisit de residència es pot acreditar mtijançant un certificat d'empadronament en el moment de l'acceptació.

  3. DIRECCIÓ DELS TREBALLS
  - Pot ser director del treball de tesi doctoral qualsevol doctor o doctora amb vinculació al centre o unitat amb seu a les Illes Balears en la qual s'hagi de dur a terme el treball.
  En el cas que la vinculació no sigui de caràcter permanent, s'ha de proposar un codirector o codirectora amb aquesta vinculació.
  Cap director o directora de tesi no pot presentar ni dirigir més d'una persona becària de nova concessió a través d'aquesta convocatòria; Cap director o directora de tesi no pot dirigir simultàniament més de dues persones amb qualsevol altre tipus de beca predoctoral del Govern de les Illes Balears.
  El projecte de tesi ha d’estar emmarcat en un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic actiu (projecte marc) subvencionat per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva. Si el projecte marc està en fase de resolució provisional, es condicionarà la concessió de l'ajut a la resolució definitiva dels projecte.
  El doctor o la doctora proposat com a director o directora del treball de tesi i amb vinculació permanent amb un centre de recerca de les Illes Balears ha de formar part, oficialment, de l'equip execultor d'aquest projecte marc.
  Per cada projecte d’investigació només es pot presentar una sol·licitud.
  L'investigador o investigadora principal o responsable del projecte marc ha de justificar la disponibilitat del finançament i ha d'autoritzar que aquest treball de tesi doctoral es dugui a terme.
  4. TERMINI

  Fins al 13 de setembre de 2013.

  Per tal d’obtenir la documentació institucional, la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins a l'11 de setembre de 2013.

  MOLT IMPORTANT: La sol·licitud l'ha de presentar el representant legal de l'organisme, a proposta de la persona candidata i amb les conformitats del director de la tesi doctoral, l'investigador o investigadora principal o responsable del projecte al qual quedi assignada la persona candidata i el responsable del departament en el qual s'hagi de dur a terme el treball de la tesi doctoral.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Més informació i models documentació   Icona Vist
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Model memòria anual de gaudi de l'ajut (NOU Exclamació) Icona Vist  
  Logo Fons Social Europeu   Icona Vist
  Logo Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats   Icona Vist
  5. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Resolució definitiva Icona Vist


  Torna