Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears (antigues beques FPI CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 18 de setembre de 2015.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 12 ajuts per formar personal investigador, l’objectiu dels quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral en centres de recerca i desenvolupament tecnològic sense finalitat de lucre ubicats a les Illes Balears.

  S'estableixen diverses àrees temàtiques i àmbit prioirtaris així com també àrees generals.

  El període per gaudir de l'ajut comença l'1 de desembre de 2015 i finalitza, com a màxim el 30 de novembre de 2019.


  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país membre de la UE o ser estranger resident a Espanya; tenir la residència a les Illes Balears(*); estar en possessió del títol de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura (240 crèdits com a mínim); en el cas d'estudis de 180 crèdits, han d'acreditar un mínim de 60 crèdits de postgrau; haver cursat 60 crèdits, com a mínim, dels estudis de màster o estar matriculat als estudis de màster per poder complir aquest requisit abans de la incorporació; consultau la data d'acabament dels estudis als punts 7.3 i 7.4 de la convocatòria.

  No podran participar en la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d'un títol de doctor.

  IMPORTANT: Els candidats han de complir tots els requisits el dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds. Un mateix investigador només es pot incloure com a candidat en la sol·licitud d'un centre d'R+D.

  (*) El requisit de residència es pot acreditar mtijançant un certificat d'empadronament en el moment de l'acceptació.

  3. DIRECCIÓ DELS TREBALLS
  - Pot ser director del treball de tesi doctoral qualsevol doctor amb vinculació al centre o unitat amb seu a les Illes Balears en la qual s'hagi de dur a terme el treball.
  En el cas que la vinculació no sigui de caràcter permanent, s'ha de proposar un codirector amb aquesta vinculació.
  - Cap director de tesi no pot presentar ni dirigir més d'un candidat de nova concessió a través d'aquesta convocatòria; Cap director de tesi no pot dirigir simultàniament més de dues persones beneficiàries de cap tipus de beca predoctoral del Govern de les Illes Balears.
  - El projecte de tesi ha d’estar emmarcat en un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic actiu (projecte marc) subvencionat per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva. Si el projecte marc està en fase de resolució provisional, es condicionarà la concessió de l'ajut a la resolució definitiva d'aprovació del projecte.
  - El director, o el coodirector si n'hi ha, del treball de tesi ha de formar part, oficialment, de l'equip executor d'aquest projecte marc.
  - Per a cada projecte d’investigació (projecte marc) només es pot presentar una sol·licitud.
  - L'investigador principal o responsable del projecte marc ha de justificar la disponibilitat del finançament i ha d'autoritzar que el treball de tesi doctoral es dugui a terme.
  4. TERMINI

  Fins al 18 de setembre de 2015.

  Per tal d’obtenir la documentació institucional, la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 16 de setembre de 2015.

  MOLT IMPORTANT: La sol·licitud l'ha de presentar el representant legal de l'organisme amb el visitplau del director de la tesi doctoral, l'investigador principal o responsable del projecte al qual quedi assignada la persona candidata del responsable del departament en el qual s'hagi de dur a terme el treball de la tesi doctoral i de la persona candidata.
  Tots els documents relatius al candidat s'han de presentar en suport digital en un CD juntament amb la sol·licitud.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Més informació i models documentació   Icona Vist
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Logos Fons Social Europeu i Conselleria   Icona Vist

  5. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Resolució definitiva Icona Vist

  CAIB FSE


  Torna