Ajuts, contractes i mobilitat

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears (FPI-CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 7 d'agost de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen:

  Modalitat A: 12 ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.

  Modalitat B: 2 ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears.

  Taxes acadèmiques: 14 ajuts que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l’obertura i el manteniment de l’expedient, i la defensa de la tesi doctoral.

  El termini màxim per a la incorporació dels investigadors al centre adscrit ha de ser l'1 de juliol de 2021.

  Consultau la dotació econòmica dels ajuts al punt 12.1 i 15.2 de la convocatòria.

  2. REQUISITS DELS CANDIDATS

  Vegeu punt 7 de la convocatòria.

  Per obtenir el certificat electrònic de dades acadèmiques personal de llicenciatura (ambdós cicles), enginyeria, arquitectura o grau, us heu d'adreçar als serveis administratius del departament en què s'han cursat els estudis.

  Per obtenir el certificat acadèmic oficial de màster; el certificat de DEA o suficiència investigadora (que haurà d’anar acompanyat d’un certificat acadèmic oficial dels estudis de doctorat), heu de sol·licitar-ho mitjançant UIBDigital si teniu usuari, en cas contrari podeu fer la petició a l’adreça electrònica postgrau@uib.es.

  Per a obtenir el document acreditatiu de concessió de projecte marc, si aquest és de la UIB (apartat 8.5.1.j de la convocatòria) heu de generar un certificat a través del portal de Portal del Personal Investigador (PPI).

  3. DIRECCIÓ DELS TREBALLS

  Vegeu punt 5 de la convocatòria

  Només es pot presentar una sol·licitud per cada projecte de recerca (projecte marc). Si se'n presenta més d'una, s'han d'excloure del tràmit totes les sol·licituds que es presentin per al mateix projecte marc.

  Per a obtenir el justificant de la relació contractual i/o estatutària del director de la tesi amb l'entitat (apartat 8.5.1.f de la convocatòria) heu de contactar amb el Servei de Recursos Humans (Esperança Perelló, esperanza.perello@uib.es i a partir de 27 de juliol Antònia Adrover, antonia.adrover@uib.es). Aquest document l'ha de sol·licitar el director de la tesi.

  4. TERMINI

  Fins al 7 d'agost de 2020.

  Les sol·licituds s’emplenen en línia, per part del candidat, a l'adreça corresponent, segons l’establert al punt 8. de la convocatòria.

  - Un cop emplenada en línia, la sol·licitud, signada electrònicament per part de candidat, i el Director tesi, s’ha d’enviar per correu electrònic a Cati Miralles (cati.miralles@uib.es) que la passarà a la signatura electrònica del vicerector. La sol·licitud, un cop signada, serà retornada al candidat sol·licitant perquè pugui acabar de generar i registrar la sol·licitud.

  Aquesta sol·licitud s’ha de remetre per mail a l’OSR com a màxim el dia 31 de juliol de 2020 (inclòs).

  Per a dubtes i consultes, podeu adreçar-vos a la Direcció General d'Innovació i Recerca, telèfon 971 787372.

  Totes les denominacions que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Convocatòria BOIB Icona Vist
  Més informació, models documentació i sol·licitud telemàtica Icona Vist

  CAIB FSE


  Torna