Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria ObertaPrograma Prismes i Problemes - Fundació BBVA

  CONVOCATÒRIA: 2023 - Termini: Consultar informació
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Amb aquesta convocatòria es pretén subvencionar projectes que puguin contribuir a identificar els principals factors dels problemes socials i mediambientals i, a la vegada, oferir una avaluació analítica de l'eficàcia de les polítiques públiques i de les actuacions d’altres agents socials.

  Els projectes subvencionats hauran de ser originals, inèdits i tenir un/a únic/a investigador/a principal, així com un objectiu principal relacionat amb la generació de coneixement nou el qual, en tot moment, sigui aplicable a la societat i/o medi ambient.

  Aquesta convocatòria contempla 8 reptes a estudiar:

  · Cicle de l’aigua a Espanya: usos i gestió
  · Conservació d’ecosistemes crítics a Espanya
  · Valors, regulació i aplicacions de la Intel·ligència Artificial
  · Digitalització i dispositius mòbils en l’ensenyament
  · Models educatius i resultats
  · Joves: ocupabilitat laboral, accés a la vivenda i relacions interpersonals
  · Violencia de gènere: anàlisi comparatiu
  · Democràcia i Estat de Dret a Europa

  La dotació màxima global d’aquesta convocatòria és de 3.000.000 €. La dotació individual de cada projecte serà establerta segons criteri de la Fundació entre les diferents propostes. La durada màxima dels projectes serà de 24 mesos.

  Només es podrà participar en una proposta d’aquesta convocatòria (ja sigui co-IP o com EI). Tota la documentació a cumplimentar en la sol·licitud podrà ser redactada en castellà o anglès.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Com IP s’ha de comptar amb el títol de Doctor/a; tenir la nacionalitat espanyola o, en el seu defecte, acreditar una residència en Espanya de llarga duració; tenir durant tota la duració del projecte una vinculació per relació laboral, estatutaria o funcionarial amb una institució universitària o amb una altra institució pública o privada dedicada a la investigació, totes elles amb seu a Espanya.

  La resta dels integrants de l’equip d’investigació podran tenir una vinculació amb institucions i centres públics o privats de qualsevol país.

  3. TERMINI

  Fins al 30 d’abril de 2024 a les 14 hores.

  Per tal d’obtenir el vistiplau del Representant Legal, les persones interessades han d’enviar a osr.gestiotecnica@uib.es fins al dimecres 24 d’abril de 2024 la següent documentació: memòria, pressupost i equip del projecte.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Enllaç web i més informació   Icona Vist
  Convocatòria Icona Vist  


  Torna