Programes estatals

Fletxa abaix Pla estatal 2021-2023: Programa Estatal per Desenvolupar, Atreure i Retenir Talent

 1. Convocatòria ObertaIncentivació de la consolidació Investigadora

  CONVOCATÒRIA: 2024 - Termini: Consultar informació
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Us informam que l'AEI ha publicat la convocatòria d'ajuts per incentivar la consolidació investigadora del Pla estatal.

  Els conceptes que es financen són:


  • Directes
  a) Incentiu a la consolidació. Quantitat destinada a incentivar la creació d'una plaça permanent en l'àrea de coneixement del/de la IP, i que no podrà superar el 100% dels costos de personal (retribució salarial i cotitzacions a càrrec de l'ocupador) d'aquesta plaça permanent corresponent a una anualitat.
  b) Costos d'execució del projecte de R+D+i: personal, mobilitat, fungible, publicacions, assessorament, etc.
  c) Costos destinats a l'adequació d'espais, renovació de laboratori i millora de l'equipament. No podrà superar el 30% de l'import concedit com a cost d'execució del projecte de R+D+i.


  • Indirectes:
  d) Costos indirectes: 21% sobre les despeses directes, *excloses les del punt a).

  L'import màxim de l'ajuda: 200.000 € en total, inclosos els costs indirectes.

  La distribució estimada de l'ajut és:

  Incentiu.

  63.500 €

  Projecte + instal·lacions/equips*.

  112.768,60 €

  Indirectes

  19.181,94 €

  Reversió IP.

  4.499,47 €

  TOTAL

  200.000 €

  * El cost de l’adequació d’espais, renovació de laboratori i millora de l’equipament no podrà superar el 30% de l’import justificat com a cost d’execució del projecte d’R+D.

  Atès que aquesta convocatòria implica tres dels vicerectorats de la UIB, s’ha establert el circuit següent per la presentació de sol·licituds:


  1a passa [obligatòria]: la formalització del compromís de creació d’una plaça permanent a l’àrea de coneixement del o la IP que comporta la convocatòria requereix d’un acord per escrit entre el departament de destinació i el Vicerectorat de Personal Docent i Investigador (VR PDI). L’obtenció del document de compromís s’ha de sol·licitar per part de la direcció del departament de destinació al VR PDI (margarita.calderon@uib.es).

  2a passa [condicionada]: els/les IPs que planegin la imputació de despeses relatives a la millora d'instal·lacions i equips han de detallar per escrit les actuacions, equips i emplaçaments de cadascun, i contactar amb la persona responsable de tots els espais afectats per obtenir-ne el vistiplau per escrit. Posteriorment, han d’adreçar l’escrit al Vicerectorat de Campus i Universitat Saludable, VR CUS (vr.campus@uib.cat).

  3a passa [obligatòria]: una vegada completades la 1a passa i —opcionalment— la 2a passa, el o la IP ha de contactar amb el Vicerectorat de Política Científica i Investigació (osr.gestiotecnica@uib.es) per gestionar la part del projecte propi d’R+D i la presentació de la sol·licitud.

  2. BENEFICIARIS

  Universitats, entre d'altres beneficiaris.

  3. REQUISITS I INCOMPATIBILITATS DEL/DE LA IP

  - Requisits del/de la Investigador/a Principal de l'actuació (IP):

  a) Titulació de doctor/a.

  b) Complir un dels següents requisits:

  1. Estar en possessió del certificat R3.

  2. Estar en possessió del certificat I3.

  c) Vinculació amb l'entitat sol·licitant: no serà necessària en el moment de presentar la sol·licitud ni durant el procediment de concessió, però sí des de, almenys, l'inici del cinquè mes d'execució del projecte i fins a la finalització del mateix, admetent-se, per tant, la falta de vinculació durant els quatre primers mesos d'execució.

  d) No estar ocupant un lloc de treball de caràcter permanent en l'entitat sol·licitant ni en una entitat diferent de la sol·licitant.

  e) No pertànyer a algun dels cossos de funcionaris docents universitaris de les Universitats públiques, ni ser personal investigador funcionari de carrera al servei dels Organismes Públics de Recerca de l'Administració General de l'Estat, ni estar contractat/a en una Universitat pública espanyola com a professor/a contractat/a doctor/a o professor/a permanent laboral (o baix figures equivalents d'agències autonòmiques).

  f) No haver superat un procés selectiu o haver resultat proposat en un concurs per a l'ingrés o accés a algun dels cossos, escales o places recollides en el punt anterior.

  g) Incompatibilitats:

  -El/la mateix/a IP no podrà figurar en més d'una sol·licitud presentada a aquesta convocatòria ni figurar com a IP en una sol·licitud de la convocatòria 2024 del programa ATRAE de l'Agència Estatal de Recerca.

  -No figurar com a IP en una sol·licitud finançada mitjançant una convocatòria anterior d'aquesta actuació ni mitjançant una convocatòria del programa ATRAE de l'Agència Estatal de Recerca.

  -No hi haurà incompatibilitat amb la participació en projectes que hagin obtingut finançament de convocatòries de projectes dels Plans Estatals de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació, del VII Programa Marc de R+D+i, dels Programes Marc de R+D+i Horitzó 2020 i Horitzó Europa o d'iniciatives de Programació Conjunta de l'Espai Europeu de Recerca, dels Plans Regionals de R+D+i de les Comunitats Autònomes, o de qualsevol altra convocatòria, sempre que es respecti el límit màxim d'hores/any per a cada categoria professional establert en el conveni laboral o equivalent de l'entitat del/de la IP.

  4. TERMINI

  Termini de presentació de sol·licituds: del 3 al 23 de juliol de 2024 a les 14 hores.

  IMPORTANT: aquelles persones interessades a presentar una sol·licitud en aquesta convocatòria han de contactar amb osr.gestiotecnica@uib.es abans del 8 de juliol de 2024.

  MOLT IMPORTANT: el termini intern per enviar l'esborrany de la sol·licitud i els documents necessaris per a la seva revisió per correu electrònic a osr.gestiotecnica@uib.es és fins al 17 de juliol de 2024.

  El termini intern per tancar la sol·licitud telemàtica i enviar la confirmació per correu electrònic a osr.gestiotecnica@uib.es és fins al 22 de juliol de 2024.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Web de la convocatòria de l'AEI   Icona Vist
  Convocatòria Icona Vist  
  Presentació de l'AEI de la convocatòria Icona Vist  
  Vídeo del seminari web de l’AEI (us recomanam que consulteu l’apartat de preguntes freqüents).   Icona Vist

  consolidacio

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna