Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - PROJECTES INTEGRALS

 1. Convocatòria Tancada20. Programa d’ajuts per a la realització de projectes de recerca amb forta intensitat d'ús dels serveis cientificotècnics

  CONVOCATÒRIA: 2024 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 8 de juliol de 2024.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L'accés a serveis cientificotècnics (SCT) moderns, competitius, fiables i eficients constitueix actualment un mecanisme imprescindible de competitivitat per a la recerca i la innovació d’avantguarda als sistemes de ciència, tecnologia i innovació. Seguint un model àmpliament acceptat i aplicat per universitats de referència del nostre entorn, la UIB disposa d'una Àrea de Suport Experimental i Serveis Cientificotècnics (ASESC) dotada de personal qualificat i infraestructures d'altes prestacions que té la missió principal de potenciar les capacitats científiques i tecnològiques a l'abast de la comunitat.
  Amb l'objectiu de garantir la millora contínua en la competitivitat, la sostenibilitat i l'ampliació d'aquestes infraestructures i serveis singulars, els SCT de les universitats activen mecanismes per repercutir als organismes finançadors part dels costs d'operació necessaris per a l'execució dels projectes de recerca i innovació que financen. Aquests enfocaments tarifaris no només cerquen més corresponsabilitat dels costs totals dels projectes amb necessitats d'equipaments especialitzats i d'avantguarda, sinó també fer viable i sostenible l'accés a tecnologies avançades.
  En aquest context, i amb l'objectiu de potenciar la recerca en àmbits amb forta necessitat d'ús d'equipaments singulars i altament especialitzats, el Vicerectorat de Política Científica i Investigació, a través de l'ASESC, publica aquesta convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes de recerca amb forta intensitat d'ús dels SCT de la UIB.

  Aquesta convocatòria té per objecte la concessió d'ajuts per a la realització de projectes de recerca que suposin un progrés científic i tecnològic, i que requereixin un ús intensiu dels SCT de la UIB.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Poden sol·licitar aquests ajuts els investigadors (INV) de la UIB i els seus instituts universitaris de recerca, d'acord amb la definició recollida a l'article 6.2 de l'AN15350/2024, de 21 de febrer, pel qual es regulen les estructures d'organització de la recerca, la innovació i la transferència.
  Als efectes d’aquesta convocatòria, la persona sol·licitant actuarà d'investigadora principal (IP) del projecte. L'IP serà el responsable de l'execució del projecte en els termes sol·licitats i de la seva justificació tècnica. Cada grup d'R+D+I del catàleg de la UIB pot sol·licitar un únic ajut en aquesta convocatòria, i en cas que la persona sol·licitant no sigui l’investigador principal del grup, aquest haurà de donar el vistiplau a la sol·licitud. En cas que un grup presenti dues o més sol·licituds, només es tramitarà la darrera que s’hagi presentat en el temps i en la forma escaients.

  L’IP ha de tenir el curriculum vitae actualitzat a SIRA durant els darrers 6 mesos.
  3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  Les persones IP interessades a participar en aquesta convocatòria han de presentar la sol·licitud, en format PDF, mitjançant una instància tipus de projectes SCT al Portal del Personal Investigador (PPI: https://ppi.uib.cat).
  La sol·licitud consisteix en una memòria del projecte (màxim tres pàgines) que es pretén dur a terme al llarg del període d’execució proposat i que ha d’incloure, necessàriament:

  • Títol del projecte, dades de l’equip investigador (IP del projecte, grup d’R+D+I, investigador principal del grup).
  • Descripció del projecte, que ha d’incloure -com a mínim- els apartats següents: antecedents, objectius, activitats i experiments previstos i potencial de millora de la competitivitat del grup proponent.
  • Pressupost del projecte, justificant la utilització de l’equipament dels SCT (mínim un 90 per cent) per assolir els objectius. La resta de pressupost només es podrà dedicar a material fungible necessari per a l'experimentació proposada en el projecte.

  La memòria s’ha de presentar signada electrònicament per l'investigador principal del grup d’R+D+I, si no actua d'IP del projecte.
  El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del 25 de juny al 8 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

  Per a qualsevol qüestió relativa als projectes, us podeu posar en contacte amb la direcció de l’ASESC a través del correu electrònic asesc@uib.cat.

  4. DOCUMENTACIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDF
  Resolució (Nou Exclamació)   Icona Vist
  Memòria Projecte (Nou Exclamació) Icona Vist  
  5. FINANÇAMENT
  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 (ITS2023-086 - Programa de Foment a la Recerca) i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  finançament sct


  Torna