Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Tancada8. Programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball

  CONVOCATÒRIA: 2012-2016 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 26 de març de 2017.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L'objectiu del programa és facilitar i fomentar les activitats de mobilitat del personal investigador de la UIB i promocionar la difusió dels resultats de la investigació mitjançant l'assistència a congressos científics i la realització d'estades de treball en altres centres d'investigació espanyols i estrangers.

  Aquest programa confinança dos tipus d'accions diferents:

  - Assistència a congressos i seminaris.
  Assistència a congressos i seminaris sempre que el sol·licitant hi presenti una ponència.

  - Estades de treball d'investigadors.

  S'ha d'especificar el lloc i la durada (mínim tres setmanes).
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Poden demanar aquests ajuts:

  a) Ajudants i personal investigador en formació que gaudeixi d’una beca del programa de Formació de professorat universitari (FPU) i Formació de personal investigador (FPI) i d’altres equiparables de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB.

  b) Professors de la UIB que pertanyin als cossos docents, de carrera i interins.

  c) Professors de la UIB en règim laboral: professor contractat doctor, professor col·laborador, professor associat de nacionalitat estrangera, professor ajudant doctor i professor associat.

  d) Investigadors contractats postdoctorals dels programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva i d’altres equiparables de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB.

  e) Investigadors dels instituts universitaris de recerca que tinguin projectes d'investigació competitius i actius, tramesos per la UIB.

  En el cas dels col·lectius indicats a les lletres b), c), d) i e), per poder demanar aquests ajuts els sol·licitants han d’haver participat en l’equip investigador d’un projecte d’investigació competitiu sol·licitat o finançat durant els tres darrers anys.

  No es considerarà la sol·licitud de cap professor que no tingui el currículum actualitzat durant els darrers sis mesos al programa GREC.

  Els becaris de programes que tenen els seus propis ajuts per a la realització d’estades només podran gaudir d’aquest ajut en cas que prèviament l’hagin sol·licitat a l’organisme del qual depèn la seva beca i aquest els l’hagi denegat.

  3. NORMATIVA
  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  La convocatòria es mantindrà oberta sempre i no s'acceptarà cap sol·licitud un mes després d'haver fet l'activitat.

  Cada professor pot sol·licitar un màxim d’un ajut cada any, i només es pot sol·licitar un ajut per ponència o comunicació.

  Les quantitats màximes dels professors amb dedicació a temps parcial seran el 50% de les dels professors a temps complet.

  La quantitat màxima es pot completar amb un 20 per cent més per a aquelles persones que facin estades de treball que tinguin com a destinació centres integrats al Pol de Recerca i d’Ensenyament Superior Pirineus-Mediterrània (PRES-PM) i entitats promotores del Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (Campus e-MTA), en els quals participa la UIB.

  Documentació que cal presentar al Vicerectorat d'Investigació i Postgrau:

  - Imprès de sol·licitud.
  - Altra documentació indicada a l'imprès de sol·licitud.

  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD

  Si el que voleu demanar és una estada de treball, la sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic d'ajuts per a estades de treball Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte. Si voleu sol·licitar un ajut per assistir a un congrés, un seminari, un work-shop o a una conferència com a convidat, podeu accedir al formulari electrònic d'ajuts per a assistència a congressos Enllaç a formulari.


  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic d'ajuts per a estades de treball Enllaç a formulari, que s'obrirà en una finestra a part, (si es tracta de sol·licitar un ajut per a una estada de treball) o el formulari electrònic d'ajuts per a assistència a congressos Enllaç a formulari (si es tracta de sol·licitar un ajut per la assitència a un congrés, a un seminari, a un work-shop o a una conferència com a convidat).

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada al registre oficial de la UIB la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui i que no hagueu pogut adjuntar telemàticament.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Cati Miralles, del Vicerectorat d'Investigació, al número 971 17 3431, al correu electrònic cati.miralles@uib.es o al número de fax 971 17 2512.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  6. AVALUACIÓ DE LES AJUDES
  Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió d'Investigació els mesos de maig, setembre i desembre.
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna