Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Oberta8. Programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball

  CONVOCATÒRIA: A partir de 2017 - Termini: Fins dia 31 de desembre de 2024
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L'objectiu del programa és facilitar i fomentar les activitats de mobilitat del personal investigador de la UIB i promocionar la difusió dels resultats de la investigació mitjançant l'assistència a congressos científics i la realització d'estades de treball en altres centres d'investigació espanyols i estrangers.

  Aquest programa confinança dos tipus d'accions diferents:

  - Assistència a congressos i seminaris.
  Assistència a congressos i seminaris sempre que el sol·licitant hi presenti una ponència.

  - Estades de treball d'investigadors.

  S'ha d'especificar el lloc i la durada (mínim tres setmanes).
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Poden demanar aquests ajuts:

  a) Ajudants i personal investigador en formació que gaudeixi d’un contracte predoctoral en el marc dels programes de Formació de professorat universitari (FPU) i Formació de personal investigador (FPI) i d’altres equiparables de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB. En cas que el centre beneficiari del contracte predoctoral no sigui la UIB, caldrà que el sol·licitant estigui matriculat en un programa de doctorat de la UIB.

  b) Professors de la UIB que pertanyin als cossos docents, de carrera i interins.

  c) Professors de la UIB en règim laboral: professor contractat doctor, de plantilla i interis, professor col·laborador, professor associat de nacionalitat estrangera, professor ajudant doctor i professor associat.

  d) Investigadors, vinculats contractualment a la UIB, dels programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva i d’altres equiparables de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB.

  e) Investigadors contractats per la UIB amb càrrec a projectes de recerca finançats a través de convocatòries competitives.

  f) Investigadors dels instituts universitaris de recerca, sense necessitat de pertànyer a la plantilla de PDI de la UIB. En aquest cas, el sol·licitant ha d’acreditar la seva vinculació a un OPI o una altra institució que inclogui la recerca entre les seves finalitats.

  En el cas dels col·lectius indicats a les lletres b), c), d) i f), per poder demanar aquests ajuts els sol·licitants han d’haver participat en l’equip investigador d’un projecte d’investigació competitiu sol·licitat o finançat durant els dos darrers anys. En el cas particular del col·lectiu indicat a la lletra d), no s’aplicarà aquest requisit si el sol·licitant no compleix les condicions per participar en un equip d’investigació d’un projecte del Pla estatal d’investigació científica i tècnica i d’innovació.

  En el cas particular dels professors associats, el requisit és la participació en l’equip de treball d’un projecte d’investigació competitiu sol·licitat o finançat duran els darrers dos anys que, necessàriament, ha de ser de la UIB.

  No es considerarà la sol·licitud de cap professor que no tingui el currículum actualitzat durant els darrers sis mesos al programa SIRA.

  Els investigadors en formació de programes que tenen els seus propis ajuts per a la realització d’estades només podran gaudir d’aquest ajut en cas que prèviament l’hagin sol·licitat a l’organisme del qual depèn el finançament del seu contracte i aquest els l’hagi denegat.

  3. NORMATIVA
  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  La convocatòria està oberta permanentment i no es permeten sol·licituds un mes després de l’inici de l'activitat.

  Cada professor pot sol·licitar un màxim de dos ajuts cada any, i només es pot sol·licitar un ajut per ponència o comunicación.

  Les quantitats màximes concedibles als sol·licitants amb dedicació a temps parcial seran el 50% d’aquelles fixades pels sol·licitants a temps complet.

  Les sol·licituds d’aquest programa s’han de presentar a través del Portal del Personal Investigador (PPI) Enllaç a formulari.

  No és necessària la presentació de cap document en paper.

  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD

  Si voleu sol·licitar un ajut, ho heu de fer a través del corresponent formulari que trobareu al Portal del Personal Investigador (PPI) Enllaç a formulari.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU) al número 971 17 2465 o bé a través del correu electrònic forhu.programafoment@uib.cat.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'equip TIC de l'Àrea d'Investigació a través del correu electrònic ppi@uib.cat.

  6. AVALUACIÓ DE LES AJUDES
  L’òrgan competent per a l’avaluació de les sol·licituds d’aquest programa és la Comissió d’Investigació, que ha d’interpretar la normativa i dirimir sobre l’adequació de les sol·licituds a aquesta. No obstant això, la Comissió d’Investigació, en sessió ordinària de dia 11 d’abril de 2019, acordà uns criteris interpretatius que permeten l’acceptació de sol·licituds d’ofici i en tràmit administratiu. L’aplicació d’aquest acord permet la concessió àgil del finançament associat a l’ajut d’una gran part de les sol·licituds, que s’ajusten inqüestionablement a les condicions d’elegibilitat del programa. En qualsevol cas, les aprovacions formals dels ajuts resten pendents de ratificació en una sessió ordinària de la Comissió d’Investigació. Les sol·licituds que no s’ajusten indubtablement a les condicions del programa s’elevaran a la consideració de la Comissió d’Investigació. En aquest darrer cas, els fons de l’ajut no podran concedir-se provisionalment, i caldrà l’aprovació formal per a que el sol·licitant disposi dels fons.

  Cal recordar que la normativa vigent obliga a disposar del crèdit adequat i suficient abans d’encarregar un servei com una reserva de viatge. En el cas en que l’ajut d’aquest programa sigui la única font de finançament de què disposa el sol·licitant, haurà de disposar de la confirmació de concessió per a poder fer les reserves necessàries pel viatge motiu de l’ajut. Contactau amb els vostres serveis administratius per a obtenir la informació comptable necessària per a que les agències de viatges (p.e. les agències homologades) puguin endosar les factures directament a la UIB.
  7. L'OCDS TE POT COMPLEMENTAR AQUEST AJUT
  Si l'ajut que demanau està relacionat amb recerca específica en els àmbits del desenvolupament humà sostenible, la cooperació al desenvolupament i l’educació per a la transformació social, us informam que l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB ha posat a l'abast una nova convocatòria per complementar els ajuts obtinguts en aquest programa.

  Per a qualsevol qüestió relativa a aquesta nova convocatòria de l'OCDS podeu contactar amb un dels seus tècnics, Alex González, al telèfon 971 25 9573.
  8. FINANÇAMENT
  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  illesost_goib_feder

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna