Escoltar

Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Oberta2. Programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball

  CONVOCATÒRIA: A partir de 2017 - Termini: Consultar informació
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L'objectiu del programa és facilitar i fomentar les activitats de mobilitat del personal investigador de la UIB i promocionar la difusió dels resultats de la investigació mitjançant l'assistència a congressos científics i la realització d'estades de treball en altres centres d'investigació espanyols i estrangers.

  Aquest programa confinança dos tipus d'accions diferents:

  - Assistència a congressos i seminaris.
  Assistència a congressos i seminaris sempre que el sol·licitant hi presenti una ponència.

  - Estades de treball d'investigadors.

  S'ha d'especificar el lloc i la durada (mínim tres setmanes).
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Poden demanar aquests ajuts:

  a) Ajudants i personal investigador en formació que gaudeixi d’un contracte predoctoral en el marc dels programes de Formació de professorat universitari (FPU) i Formació de personal investigador (FPI) i d’altres equiparables de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB. En cas que el centre beneficiari del contracte predoctoral no sigui la UIB, caldrà que el sol·licitant estigui matriculat en un programa de doctorat de la UIB.

  b) Professors de la UIB que pertanyin als cossos docents, de carrera i interins.

  c) Professors de la UIB en règim laboral: professor contractat doctor, de plantilla i interis, professor col·laborador, professor associat de nacionalitat estrangera, professor ajudant doctor i professor associat.

  d) Investigadors, vinculats contractualment a la UIB, dels programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva i d’altres equiparables de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB.

  e) Investigadors contractats per la UIB amb càrrec a projectes de recerca finançats a través de convocatòries competitives.

  f) Investigadors dels instituts universitaris de recerca, sense necessitat de pertànyer a la plantilla de PDI de la UIB. En aquest cas, el sol·licitant ha d’acreditar la seva vinculació a un OPI o una altra institució que inclogui la recerca entre les seves finalitats.

  En el cas dels col·lectius indicats a les lletres b), c), d) i f), per poder demanar aquests ajuts els sol·licitants han d’haver participat en l’equip investigador d’un projecte d’investigació competitiu sol·licitat o finançat durant els dos darrers anys.

  En el cas particular dels professors associats, el requisit és la participació en l’equip de treball d’un projecte d’investigació competitiu sol·licitat o finançat duran els darrers dos anys que, necessàriament, ha de ser de la UIB.

  No es considerarà la sol·licitud de cap professor que no tingui el currículum actualitzat durant els darrers sis mesos al programa GREC.

  Els investigadors en formació de programes que tenen els seus propis ajuts per a la realització d’estades només podran gaudir d’aquest ajut en cas que prèviament l’hagin sol·licitat a l’organisme del qual depèn el finançament del seu contracte i aquest els l’hagi denegat.

  3. NORMATIVA
  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  La convocatòria es mantindrà oberta sempre i no s'acceptarà cap sol·licitud un mes després d'haver fet l'activitat.

  Cada professor pot sol·licitar un màxim d’un ajut cada any, i només es pot sol·licitar un ajut per ponència o comunicació.

  Les quantitats màximes dels professors amb dedicació a temps parcial seran el 50% de les dels professors a temps complet.

  La quantitat màxima es pot completar amb un 20 per cent més per a aquelles persones que facin estades de treball que tinguin com a destinació centres integrats al Pol de Recerca i d’Ensenyament Superior Pirineus-Mediterrània (PRES-PM) i entitats promotores del Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (Campus e-MTA), en els quals participa la UIB.

  Documentació que cal presentar al Vicerectorat d'Investigació i Postgrau:

  - Imprès de sol·licitud.
  - Altra documentació indicada a l'imprès de sol·licitud.

  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD

  Si el que voleu demanar és una estada de treball, la sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic d'ajuts per a estades de treball Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte. Si voleu sol·licitar un ajut per assistir a un congrés, un seminari, un work-shop o a una conferència com a convidat, podeu accedir al formulari electrònic d'ajuts per a assistència a congressos Enllaç a formulari.


  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic d'ajuts per a estades de treball Enllaç a formulari, que s'obrirà en una finestra a part, (si es tracta de sol·licitar un ajut per a una estada de treball) o el formulari electrònic d'ajuts per a assistència a congressos Enllaç a formulari (si es tracta de sol·licitar un ajut per la assitència a un congrés, a un seminari, a un work-shop o a una conferència com a convidat).

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada al registre oficial de la UIB la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui i que no hagueu pogut adjuntar telemàticament.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Cati Miralles, de l'Oficina de Suport a la Recerca, al número 971 17 3431, al correu electrònic cati.miralles@uib.es o al número de fax 971 17 2512.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  6. AVALUACIÓ DE LES AJUDES
  Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió d'Investigació, la qual es reunirà a aquest efecte, com a mínim una vegada cada trimestre amb caràcter ordinari, i amb caràcter extraordinari en qualsevol moment que es consideri oportú.
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna