Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Tancada11. Programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball 'la Caixa'

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de març de 2017.

  1. CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS

  Es convoquen ajuts per facilitar i fomentar les activitats de mobilitat del personal investigador de la UIB i promocionar la difusió dels resultats de la investigació mitjançant l'assistència a congressos científics i la realització d'estades de treball en altres centres d'investigació espanyols i estrangers. Aquests ajuts estan finançats per l’Obra Social “la Caixa” dins el marc general de col·laboració amb la UIB.

  Aquest programa pot subvencionar les activitats següents:

  a) Estades de treball en altres centres d’investigació espanyols o estrangers d’una durada mínima de 3 setmanes.

  b) Presentació de comunicacions a actes científics (congressos o simposis) de rellevància que tinguin un comitè científic que faci una selecció de les ponències mitjançant la seva avaluació.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Poden demanar aquests ajuts els investigadors de la UIB. Tindran preferència en la concessió aquelles persones que no tinguin accés a altres fonts de finançament alternatives, com són les previstes dins l'Acord normatiu 12129/2017, de 24 de febrer o els Ajuts per a Estades Breus de Becaris FPU del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i FPI del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
  3. QUANTIA I NATURALESA DELS AJUTS

  Els ajuts finançaran activitats de mobilitat que hauran d’haver finalitzat el dia 31 de desembre de 2017.

  Cada investigador pot sol·licitar un màxim d’un ajut en aquesta convocatòria, i només es pot sol·licitar un ajut per ponència, comunicació o estada.

  El màxim finançable és de 600€ per a actuacions a l’estat espanyol i 800€ per a actuacions a l’estranger.

  Una mateixa actuació no pot rebre subvenció a través d’aquesta convocatòria i del programa regulat per l'Acord normatiu 12129/2017, de 24 de febrer.

  La quantitat total concedida podrà distribuir-se entre qualsevol dels conceptes elegibles indicats a la convocatòria, amb independència de les quantitats màximes per concepte emprades en el càlcul de l’ajut.

  A les conferències convidades es tindrà en compte el finançament aportat per la institució que convida.

  Els investigadors en formació de programes que tenen els seus propis ajuts per a la realització d’estades només podran gaudir d’aquests ajuts en cas que l’hagin sol·licitat a l’organisme del qual depèn el finançament del seu contracte i aquest els l’hagi denegat.

  4. CONVOCATÒRIA

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria Icona Vist

  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  Si el que voleu demanar és una estada de treball, la sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic d'ajuts per a estades de treball 'la Caixa' Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte. Si voleu sol·licitar un ajut per assistir a un congrés, un seminari, un work-shop o a una conferència com a convidat, podeu accedir al formulari electrònic d'ajuts per a assistència a congressos 'la Caixa' Enllaç a formulari.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic d'ajuts per a estades de treball 'la Caixa' Enllaç a formulari, que s'obrirà en una finestra a part, (si es tracta de sol·licitar un ajut per a una estada de treball) o el formulari electrònic d'ajuts per a assistència a congressos 'la Caixa' Enllaç a formulari (si es tracta de sol·licitar un ajut per la assitència a un congrés, a un seminari, a un work-shop o a una conferència com a convidat).

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada al registre oficial de la UIB la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui i que no hagueu pogut adjuntar telemàticament.


  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Maria Nieto, de l'Oficina de Suport a la Recerca, al número 971 17 2465 o al correu electrònic maria.nieto@uib.es.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523 o al correu electrònic miquel.titos@uib.es.
  6. AVALUACIÓ
  Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió Avaluadora de l’OSR.

  Si no hi ha disponibilitat pressupostària per acceptar totes les sol·licituds, s’aplicarà el barem següent:

  - Tindran preferència aquelles persones que no tinguin accés a altres fonts de finançament alternatives, com són les previstes dins l'Acord normatiu 12129/2017, de 24 de febrer o els Ajuts per a Estades Breus de Becaris FPU del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i FPI del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

  - El curriculum vitae del sol·licitant disponible a l’aplicació GREC el dia de tancament de la convocatòria (un màxim de 5 punts). Les valoracions es faran seguint el barem de l’activitat investigadora del GREC en els darrers 5 anys.
  7. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDF
  Resolució definitiva   Icona Vist
  Annex I: Autorització de cessió de dades Icona Vist  
  Annex II: Manual d'aplicació de logotip de l'Obra Social "la Caixa" Icona Vist  

  Obra Social 'la Caixa'


  Torna