Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Oberta15. Programa d'ajut a la publicació i difusió de la investigació

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIU
  L'objectiu d'aquest programa és ajudar a la difusió i publicació de la investigació realitzada pels investigadors de la UIB.

  Aquest programa únicament subvencionarà les despeses de publicació i avaluació, de manera que en queden expressament exclosos les retribucions dels autors, les despeses de traducció, les despeses de material inventariable i els honoraris de professionals
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Investigadors de la UIB o instituts universitaris que siguin autors o coautors de la publicació.
  3. NORMATIVA
  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  La convocatòria romandrà oberta tot l'any.

  Documentació que cal presentar al Vicerectorat d'Investigació:

  - Imprès de sol·licitud signat.
  - Còpia de la factura de l'empresa editora.
  - Còpia del document ADOP (autorització, disposició, obligació i pagament) de la UIB.
  - Separata original de l'article d'investigació.
  - Documentació de tots els ajuts econòmics demanats tant pel que fa a entitats públiques com privades.

  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.
  - Heu de pitjar el botó d'Envia sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.
  - Finalment, heu d'enviar la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui, a:

  Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU)
  Àrea d'Investigació (AI)
  Son Lledó. Campus universitari
  Cra. de Valldemossa, km 7.5
  07122 Palma
  (Illes Balears, Espanya)


  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU) , de l'Àrea d'Investigació, al número 971 17 3068, al correu electrònic forhu.programafoment@uib.cat.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'equip TIC de l'Àrea d'Investigació, a través del correu electrònic investigacio.tic@uib.cat.
  6. AVALUACIÓ DE LES AJUDES
  Totes les sol·licituds seran adjudicades per la Comissió d’Investigació, una vegada avaluades per la comissió avaluadora de l'Àrea d'Investigació, la qual podrà establir criteris per prioritzar les sol·licituds i les quantitats assignades.
  7. L'OCDS TE POT COMPLEMENTAR AQUEST AJUT
  Si l'ajut que demanau està relacionat amb recerca específica en els àmbits del desenvolupament humà sostenible, la cooperació al desenvolupament i l’educació per a la transformació social, us informam que l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB ha posat a l'abast una nova convocatòria per complementar els ajuts obtinguts en aquest programa.

  Per a qualsevol qüestió relativa a aquesta nova convocatòria de l'OCDS podeu contactar amb un dels seus tècnics, Alex González, al telèfon 971 25 9573.
  8. FINANÇAMENT
  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  publicacio_difusio_finançament

  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna