Escoltar

Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Oberta13. Programa d'ajut a la publicació i difusió de la investigació

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIU
  L'objectiu d'aquest programa és ajudar a la difusió i publicació de la investigació realitzada pels investigadors de la UIB.

  Aquest programa únicament subvencionarà les despeses de publicació i avaluació, de manera que en queden expressament exclosos les retribucions dels autors, les despeses de traducció, les despeses de material inventariable i els honoraris de professionals
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Investigadors de la UIB o instituts universitaris que siguin autors o coautors de la publicació.
  3. NORMATIVA
  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  La convocatòria romandrà oberta tot l'any.

  Documentació que cal presentar al Vicerectorat d'Investigació:

  - Imprès de sol·licitud signat.
  - Còpia de la factura de l'empresa editora.
  - Còpia del document ADOP (autorització, disposició, obligació i pagament) de la UIB.
  - Separata original de l'article d'investigació.
  - Documentació de tots els ajuts econòmics demanats tant pel que fa a entitats públiques com privades.

  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.
  - Heu de pitjar el botó d'Envia sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.
  - Finalment, heu d'enviar la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui, a:

  Xavier Salvà
  Oficina de Suport a la Recerca (OSR)
  Son Lledó. Campus universitari
  Cra. de Valldemossa, km 7.5
  07122 Palma
  (Illes Balears, Espanya)


  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 3068, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.
  6. AVALUACIÓ DE LES AJUDES
  Totes les sol·licituds seran adjudicades per la Comissió d’Investigació, una vegada avaluades per la comissió avaluadora de l’OSR, la qual podrà establir criteris per prioritzar les sol·licituds i les quantitats assignades.
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna