Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - PROJECTES INTEGRALS

 1. Convocatòria Oberta22. Programa d'ajuts per concórrer al Programa Horizon Europe

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Incentivar la participació del personal investigador de la UIB en projectes europeus donant un ajut per cobrir les despeses de desplaçament i manutenció provinents de la preparació d'aquest tipus de projectes, així com donar suport per a l'organització d'aquestes reunions a la UIB.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  - Ser professor o investigador contractat (doctor) i desenvolupar l'activitat docent i/o investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris de recerca o centres d'aquesta universitat.

  - Haver estat convocat a una reunió de preparació d'un projecte europeu o ser l'organitzador d'una reunió de preparació d'un projecte europeu a la UIB.

  3. CARACTERÍSTIQUES DE LES AJUDES

  3.1 Ajuts a la participación en reunions de preparació de projectes
  L'ajut consisteix en el cost del bitllet amb tarifa econòmica i un màxim de tres dies de dietes, assignats de la forma següent:
  - Espanya: 3 dies per 48 euros/dia = 144 euros
  - Estranger: 3 dies per 90 euros/dia= 270 euros

  Es concedirà com a màxim 700 euros per viatge i 1800 euros per grup de recerca i any.
  Si en 2 anys no s'ha presentat cap sol·licitud de projecte europeu, s'aplicarà una carència d'1 any.


  3.2 Ajuts a l’organització de reunions a la UIB de preparació de projectes europeus
  L’ajut consisteix en el cost dels següents conceptes fins a un màxim de 750€:
  - Lloguer d’espais
  - Manutenció dels participants, sens perjudici del que disposa l’AN11216 de 17 de desembre de 2014.

  En cap cas es podran imputar a aquest ajut despeses de viatge o allotjament dels participants a la reunió.

  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  La convocatòria romandrà oberta tot l'any.

  La petició de finançament només s'acceptarà si el sol·licitant té el seu currículum actualitzat a la base de dades GREC.

  Heu de remetre tota la documentació al vicerector d'Investigació.

  Documentació que cal presentar:
  - Imprès de sol·licitud.
  - Documentació on es demostri la convocatòria de reunió per a la preparació del projecte i la inclusió del sol·licitant dins les persones convocades. En el cas d’ajuts a l’organització de reunions a la UIB, cal presentar un llistat de participants a la reunió, signat pels propis assistents.
  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu d'enviar la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui, a:

  Oficina de Projectes Europeus (OPE)

  Àrea d'Investigació(AI)
  Son Lledó. Campus Universitari
  Cra. de Valldemossa, km 7.5
  07122 Palma
  (Illes Balears, Espanya)

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'Oficina de Projectes Europeus (OPE) , de l'AI, al número 971 17 2940, al correu electrònic ope@uib.eu.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'AI, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es.


  6. FINANÇAMENT
  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  umfe

  its

  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna