Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Tancada14. Projectes de recerca liderats per investigadors postdoctorals

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 17 de desembre de 2008.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L’objecte d’aquesta convocatòria és la incorporació de 2 doctors com a personal investigador a grups de recerca de la Universitat de les Illes Balears.
  2. REQUISITS DELS CANDIDATS
  - Estar en possessió del grau de doctor en la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds.

  - No haver transcorregut més de 10 anys des de la data d’obtenció del doctorat en el moment de tancament del termini de presentació de sol·licituds. S’entendrà com a data d’obtenció del doctorat, la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral. En la comptabilització del termini de deu anys, es poden excloure una sèrie de períodes per diferents motius que es troben detallats al document "Convocatòria 2008" que es troba al punt 4 d'aquesta pàgina.

  - En el cas que s’hagi realitzat la tesi doctoral a la UIB, s’han d’haver realitzat estades en centres d’I+D distints de la UIB durant almenys 12 mesos després de l’obtenció del doctorat i abans de la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds. Si el candidat acredita un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% aquest requisit no serà obligatori.

  - En el cas d’aquells investigadors sol·licitants que estiguin en possessió de més d’un doctorat, els requisits expressats en els punts anteriors es referiran al primer dels doctorats obtinguts.
  3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Les sol·licituds s’han de presentar per part de l’investigador responsable de la línia d’investigació a la qual s’ha d’incorporar el candidat, havent-se de respectar els aspectes següents:

  a) Un mateix investigador únicament podrà ser inclòs com a candidat en una sol·licitud. En cas de ser inclòs en dues o més sol·licituds es desestimaran totes les sol·licituds presentades en les quals es repeteixi l’investigador candidat.

  b) Un investigador responsable només pot figurar com a tal en una única sol·licitud. En cas de ser inclòs en més d’una sol·licitud, es desestimaran totes les sol·licituds presentades en les quals es repeteixi l’investigador responsable.

  c) El termini màxim per presentar les sol·licituds al Registre General de la UIB, a les unitats de registre en funcionament als centres de la UIB, o en la forma que s’estableix a l’article 38.4) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, serà el 17 de desembre de 2008, inclòs.

  Juntament amb la instància de sol·licitud s’adjuntarà, en format electrònic o en paper, el següent:

  - Currículum vitae del candidat (segons el model normalitzat publicat a la web de l’OSR, apartat Informació d’us comú, o similar).

  - Historial cientificotècnic dels últims cinc anys de l’equip d’investigació en el qual s’integri el candidat. En cas de no adjuntar-se s’utilitzarà la informació contenida en el GREC.

  - Currículum vitae de l’investigador responsable de la línia d’investigació a la qual s’incorporarà el candidat (segons el model normalitzat del GREC). En cas de no adjuntar-se s’utilitzarà la informació contenida en el GREC.

  - Memòria de l’activitat d’investigació a realitzar per l’investigador dintre de l’equip d’investigació.

  - Còpia del document acreditatiu d’identitat en vigor del candidat, únicament en el cas de ciutadans espanyols o ciutadans estrangers residents en territori espanyol o còpia del passaport en vigor del candidat, únicament en el cas dels ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.

  - Certificació acadèmica del grau de doctor de cada investigador candidat, amb indicació expressa i clara de la data en la qual es va obtenir dit grau. En cas de ser doctor per la UIB i no adjuntar-se el certificat, l'OSR aconseguirà una còpia del mateix.

  - En el cas dels candidats que hagin obtingut el doctorat a la Universitat de les Illes Balears, s’hauran de presentar els documents acreditatius d’haver realitzat estades en centres d’I+D distints de la UIB durant almenys 12 mesos després de l’obtenció del doctorat i abans de la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds.

  - Els sol·licitants que s’acullin als supòsits d’interrupció contemplats o que acreditin un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% , han de fer-lo constar en el formulari de sol·licitud i acreditar-lo documentalment. Consultau el document "Convocatòria 2008" que es troba al següent punt per conèixer tota la informació.
  4. MÉS DADES SOBRE LA CONVOCATÒRIA

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria 2008 Icona Vist
  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada al registre oficial de la UIB la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui.


  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR), al número 971 17 2765, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.
  6. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució Icona Vist

  Torna