Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Tancada4. Programa de projectes de recerca orientada a àmbits estratègics de creixement en nombre de doctors

  CONVOCATÒRIA: 2021 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 21 de setembre de 2021.

  1. Nota informativa
  A la sessió del Consell de Direcció de dia 15 de setembre de 2021, a proposta del Vicerector de Política Científica i Investigació es va aprovar la Resolució per la qual s’estableix un mecanisme de concessió de 2 contractes predoctorals finançats per la UIB amb la possibilitat d’esser cofinançats pels Fons FEDER i també pels Fons NextGeneration EU.

  Un dels objectius ineludibles de la Universitat de les Illes Balears és fomentar la recerca científica i tècnica, la finalitat dels quals és contribuir a la generació, la difusió i la transferència del coneixement per resoldre els problemes essencials que es plantegen al món actual.

  Amb aquesta Resolució es pretén fomentar la recerca i, alhora, promoure la formació d’investigadors a fi que la formació rebuda durant el període de gaudi de l'ajut contribueixi a integrar-los en el sistema productiu com a tractors de la recerca i innovació del futur.

  La formació de personal investigador objecte d'aquesta Resolució és una base sòlida i fonamental pel foment de la recerca científica i tecnològica amb la qual es pretén enfortir la capacitat de recerca dels grups de recerca de la nostra Universitat.
  2. Objecte
  L’objecte d’aquesta Resolució és la contractació de 2 investigadors predoctorals per un període de 4 anys amb l’objectiu final de la realització d’una tesi doctoral.
  3. Mecanisme de concessió
  S’estableix el mecanisme de concessió dels ajuts en els termes següents:

  - Hi participen d’ofici totes aquelles persones que hagin registrat en temps i forma la seva sol·licitud, en la modalitat A (ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears), a la convocatòria publicada al BOIB número 103, de 3 d’agost de 2021 (Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i la formació de personal investigador empresarial (FPI-E), així com subvencions per a taxes acadèmiques), escollint com a entitat sol·licitant la Universitat de les Illes Balears.

  - Un cop la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura publiqui la Resolució definitiva de concessió de les ajudes per a la formació de personal investigador, d’entre les persones no beneficiàries en aquella resolució, seran seleccionades les dues persones amb millors valoracions en la “fase 1 o avaluació externa”, a què fa referència la base novena de la convocatòria. Aquestes persones optaran, prèvia acceptació formal, a un dels contractes motiu d’aquesta concessió, sempre que la puntuació rebuda sigui no inferior a un 80% de la màxima possible.
  4. Requisits de concessió

  - La concessió de les ajudes esmentades requerirà del següent:


  o Que els candidats adrecin per registre oficial al Vicerector de Política Científica i Investigació un document acreditatiu del vist i plau a la seva integració per part del responsable d’un grup de recerca de la UIB i el director de departament o institut universitari.

  o Que el Consell de Direcció de la UIB, a instàncies del Vicerector de Política Científica i Investigació, aprovi la Resolució de concessió dels 2 ajuts un cop revisada la viabilitat qualitativa i pressupostària de la proposta.

  5. Contractació i dotació
  En el cas que la UIB realitzés la contractació, aquesta seria mitjançant un contracte predoctoral per un període de 4 anys.

  La dotació anual del contracte seria de:

  Els dos primers anys: 43.056,00 euros (21.528,00 euros anuals).
  El tercer any: 23.040,00 euros anuals.
  El quart any: 28.800,00 euros anuals.

  Cada any es meriten 12 mensualitats.

  En el cas que la persona seleccionada hagi gaudit d'un ajut de característiques similars, la durada d'aquest contracte anterior s'ha de descomptar de la durada total del contracte formalitzat arran d'aquesta Resolució. En aquest sentit és obligació de la persona proposada manifestar aquesta circumstància.

  Per a la resta de condicions del programa consulteu la convocatòria.
  6. Documents
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució del Vicerector de Política Científica i Investigació Icona Vist
  Resolució Provisional Icona Vist
  Resolució Definitiva (28/07/2022 Exclamació) Icona Vist

  Logo FEDER


  Torna