Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - INFRAESTRUCTURES CIENTÍFIQUES

 1. Convocatòria Oberta19. Programa d’adquisició d’equipament cientificotècnic de darrera generació d’especial rellevància competitiva

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIU DEL PROGRAMA
  Aquesta actuació té per objecte dotar els departaments, instituts i laboratoris de la UIB d’infraestructura cientificotècnica per al desenvolupament d’activitats competitives d'R+D+i específiques. Es prioritzaran les actuacions que tinguin impacte sobre el major nombre possible d’investigadors de la UIB i els seus instituts mixtos, i aquelles actuacions que suposin un increment significatiu de les capacitats investigadores de la institució, no només en el seu àmbit sinó en l’entorn acadèmic i regional.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Pot demanar aquest ajut el personal investigador que desenvolupi l'activitat investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'investigació d'aquesta universitat.
  3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Les sol·licituds es poden presentar durant tot l'any a l'Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca, a través del Portal del Personal Investigador ppi.uib.cat, mitjançant instància genèrica.
  Documentació que cal presentar:
  - Document de sol·licitud on se justifiqui la necessitat de l'equipament i s'indiqui l'import a assumir per la persona sol·licitant adreçat al vicerector de Política Científica i Investigació, amb la signatura dels investigadors que recolzen la sol·licitud i amb el vistiplau del director del departament, institut, o laboratori i, si escau, del director dels Serveis Cientificotècnics.
  - Pressuposts corresponents.
  La sol·licitud només es considerarà si la persona sol·licitant té el CV actualitzat a la base de dades SIRA.
  Aquest programa no subvenciona ajudes per a material informàtic.
  4. AVALUACIÓ
  La Comissió Avaluadora de l'Àrea d'Investigació, un cop avaluades les sol·licituds, presentarà la proposta de concessió al Consell de Direcció per a la seva aprovació.
  5. FINANÇAMENT

  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 (ITS2023-086 - Programa de Foment a la recerca), amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i amb el Factor d'Insularitat (RDL 4/2019).
  Aquest mecanisme queda subjecte a la disponibilitat pressupostària de que disposi el vicerectorat de Política Científica i Investigació.

  6. RESOLUCIONS DE CONCESSIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució de Concessió Icona Vist
  Nova Resolució de Concessió Icona Vist
  Darrera Resolució de Concessió Icona Vist
  Darrera Resolució Concessió Icona Vist
  Darrera Resolució Concessió Icona Vist
  Darrera Resolució Concessió Icona Vist
  Darrera Resolució Concessió (Nou Exclamació) Icona Vist


  Torna