Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - PROJECTES INTEGRALS

 1. Convocatòria Oberta21. Programa de sol·licitud de projectes propis amb fons alliberats

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Regulació interna per al repartiment i la gestió dels romanents de lliure disposició que es generin a favor de la UIB com a conseqüència de les accions de recerca i innovació amb finançament extern (projectes, contractes, convenis o similars), per tal de determinar com es poden reinvertir en accions de recerca i/o innovació.
  2. REQUISITS EN ELS SUPÒSITS DE PROJECTES DE RECERCA
  A partir de la finalització d’un projecte de recerca obtingut per via competitiva, el resultat econòmic del qual en resulti un romanent pressupostari i, en tot cas, quan ja s’hagi produït la justificació de l’acció finançada que ha donat origen als romanents i sempre que aquests romanents es puguin considerar de lliure disposició per a la UIB, l’investigador responsable pot sol·licitar el finançament d’un nou projecte de recerca, innovació i/o projecció universitària, propi de la UIB, d’un import equivalent, com a màxim, als romanents pressupostaris que s’han produït. Per poder fer-ho efectiu ha de presentar una sol·licitud adreçada al vicerector competent (cal comprovar les limitacions en els supòsits de projectes de recerca).
  3. REQUISITS EN ELS SUPÒSITS DE CONTRACTES, CONVENIS I ASSIMILABLES
  En el cas de contractes signats a l’empara de l’article 83 de la LOU, convenis o altres accions assimilables, un cop acabada l’actuació i, en tot cas, després que l’entitat, l’organisme o la persona contractant hi hagi donat la conformitat i hagi abonat la darrera factura corresponent al contracte, l’investigador responsable tindrà un període màxim de sis mesos per sol·licitar l’abonament de les quantitats corresponents. Un cop transcorregut aquest termini, la quantitat restant es considerarà romanent als efectes d’aquesta normativa (cal comprovar les limitacions en els supòsits de contractes, convenis i assimilables).
  4. NORMATIVA
  5. TERMINI D’EXECUCIÓ
  El termini per executar aquests projectes propis de la UIB és de quatre anys. Això no obstant, si complert aquest termini l’analítica encara presenta un saldo, la persona responsable del projecte propi pot sol·licitar al vicerector competent la pròrroga excepcional d’aquest per un any més. Transcorregut el termini, els romanents que hi hagi a les analítiques corresponents ja no s’incorporaran a l’exercici següent.
  6. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  El termini romandrà obert tot l'any.

  Documentació que cal presentar a l'Àrea d'Investigació:
  - Imprès de sol·licitud.

  La sol·licitud només es considerarà si la persona sol·licitant té el CV actualitzat a la base de dades SIRA.
  7. IMPRÈS DE SOL·LICITUD

  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic de sol·licitud de projecte propi amb fons alliberats Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic de sol·licitud de projecte propi amb fons alliberats Enllaç a formulari, que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada al registre oficial de la UIB la còpia impresa i signada.


  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte tant amb Xavier Garcias, al número 971 17 2940 ó al correu electrònic xavier.garcias@uib.es de l'Àrea d'Investigació.


  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'equip TIC de l'Àrea d'Investigació, a través del correu electrònic investigacio.tic@uib.cat.

  8. FINANÇAMENT
  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  feder_its_goib


  Torna