Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix ALTRES

 1. Convocatòria Oberta28. Estructures d'organització de la recerca, la innovació i la transferència

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA

  La recerca, la innovació i la transferència són activitats exclusivament humanes i, com a tals, impliquen una dimensió social. Els grups de recerca són estructures previstes a la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU), i recollides als Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que faciliten l'exercici del dret i el deure del personal docent i investigador d’investigar i innovar.

  Atesa la importància dels grups de recerca en la millora dels processos d’R+D+I, és singularment estratègic disposar d’una normativa que en promogui el desplegament i ordeni el potencial investigador institucional a través de l’organització topològica i disciplinària del mapa de capacitats d'investigació, d'innovació i de transferència de la UIB. L’establiment de diversos nivells d’agrupació del personal investigador permet plantejar mecanismes més precisos de dotació basal de recursos humans, econòmics i materials. A més de les implicacions estructuradores i facilitadores de finançament per a l’activitat investigadora que té, el catàleg de grups i unitats de recerca, innovació i transferència esdevé un aparador privilegiat a través del qual projectar la recerca, la innovació i la transferència al nostre entorn socioeconòmic.

  Per tot el que s’ha indicat, el Consell de Govern va aprovar l'Acord normatiu 15350/2024, de 21 de febrer, que regula les estructures d'organització de la recerca, la innovació i la transferència a la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 568, de 8 de març).

  2. TIPOLOGIA DE PERSONAL I MODALITATS D’ESTRUCTURES GENÈRIQUES d'R+D+I

  Les estructures d'R+D+I seran formades per personal d’algun d’aquests tipus: investigadors coordinadors (ICOOR), investigadors consolidats (ICON), investigadors (INV), investigadors en formació (MIF), col·laboradors (MC), tècnics de suport experimental (PTSE) i tècnics gestors de projectes (PTGP).

  A més dels departaments i instituts universitaris de recerca, que es regulen per la seva pròpia normativa, com l'Acord normatiu 12843/2018, de 24 de juliol, que regula els instituts universitaris de recerca a la UIB, aquesta normativa preveu tres categories d'estructures genèriques d'agrupació de personal investigador a la UIB:

  a) Grups d'R+D+I
  b) Grups d'R+D+I consolidats
  c) Unitats d'R+D+I

  Una persona pot actuar com a investigador principal en una única estructura de recerca, innovació i transferència. No obstant això, és possible actuar com a investigador principal en un grup d’R+D+I consolidat i en la unitat d’R+D+I a la qual pertany.

  Taula composició mínim estructures

  A més dels genèrics, es defineixen dos tipus específics de grups consolidats, i tres, d’unitats de recerca i innovación:

  a) Grup consolidat o unitat de recerca i innovació experimental (laboratori).
  b) Grup consolidat o unitat de recerca i innovació d'anàlisi i observació sistemàtica (observatori).
  c) Node d'innovació i transferència.

  3. NORMATIVA

  Acord normatiu 15350/2024, de 21 de febrer, que regula les estructures d'organització de la recerca, la innovació i la transferència a la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 568, de 8 de març).

  Aquesta normativa deroga l'Acord normatiu 7249/2005, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la Universitat de les Illes Balears (modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig), i l'Acord normatiu 13916/2021, de 26 de març, sobre unitats d'innovació.

  4. SOL·LICITUDS D’ALTA, BAIXA I MODIFICACIÓ D’ESTRUCTURES d’R+D+I

  El termini per presentar sol·licituds per a les altes, baixes i modificacions d’estructures d'R+D+I restarà permanentment obert mitjançant una sol·licitud telemàtica posada a l’abast per l’Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU) al Portal del personal investigador o plataforma equivalent (PPI, ppi.uib.cat).


  Important: Hi haurà un període transitori de 6 mesos des de l'entrada en vigor de l’Acord normatiu per adaptar el formulari als criteris de composició de les estructures d’R+D+I.

  4.1. S’estableixen tres tipus de sol·licituds:

  a) Alta d'estructura d'R+D+I
  L’investigador principal de l’estructura que s’ha de constituir ho ha de sol·licitar mitjançant el tràmit corresponent habilitat al PPI. A la sol·licitud ha d'indicar, entre d’altres, l’investigador principal de l'estructura, el nom i acrònim del grup o unitat, les àrees temàtiques de l'AEI, les línies de recerca, els objectius i metes de desenvolupament sostenible als quals es proposa contribuir i els ICON, INV, MIF, MC, PTSE i PTGP del grup, si escau. L'alta de cada membre proposat restarà condicionada al seu vistiplau formal a través del procediment electrònic que es dissenyarà a l'efecte.

  b) Baixa de grup o unitat d'R+D+I
  Més enllà de les causes automàtiques de baixa establertes a l’article 23 d’aquesta normativa, qualsevol membre pot notificar la baixa del grup o unitat mitjançant el tràmit corresponent habilitat al PPI.

  c) Modificació de grup o unitat d'R+D+I
  Un investigador principal de grup o unitat pot sol·licitar de modificar la composició o definició de l'estructura d'R+D+I mitjançant els tràmits corresponents habilitats al PPI. En aquest tipus de sol·licitud, es poden fer les accions següents:
  • Alta com a ICON, INV, MIF, MC, PTSE i PTGP. Les altes requeriran el vistiplau de la persona afectada.
  • Baixa com a ICON, INV, MIF, MC, PTSE i PTGP. Les baixes seran notificades a la persona afectada.
  • Modificar l'investigador principal del grup o unitat. La designació d'un nou investigador principal requerirà el vistiplau dels restants membres ICON i de l’ICOOR, si escau, del grup o unitat.
  • Canviar el nom del grup o unitat, acrònim, àrea temàtica de l’AEI, línies de recerca o objectius i subobjectius de desenvolupament sostenible.

  4.2. Per altra banda, qualsevol membre d’un grup o unitat pot notificar la baixa com a membre del grup o unitat mitjançant el tràmit corresponent habilitat al PPI.

  4.3. La tramitació d'altes o modificacions que afectin ICOOR, ICON, INV o MIF restarà condicionada al fet de tenir activat i actualitzat el currículum individual SIRA/GREC i disposar de l’identificador ORCID. Aquest requisit no serà aplicable als MC, PTSE i PTGP.


  5. AVALUACIÓ

  Les sol·licituds d'alta, baixa i modificació de grups i unitats d'R+D+I susceptibles de ser considerades inapropiades per la temàtica o l'abast del camp de coneixement proposat podran ser supervisades per la CARAI, que les pot elevar a la consideració de la Comissió d'Investigació.

  6. CATÀLEG D’ESTRUCTURES d’R+D+I
  7. FINANÇAMENT
  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna