Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix ALTRES

 1. Informació32. Llicències d'estudis i Any sabàtic

  1. OBJECTIU
  L'objectiu és regular la sortida del professorat de la UIB del propi àmbit de la Universitat per tal de que pugui contrastar l'activitat, els hàbits i les normes pròpies i contribuir d'aquesta manera a la seva formació continuada.
  2. NORMATIVA

  LLICÈNCIES D'ESTUDIS

  - Estatuts de la Universitat de les Illes Balears del dia 24 de maig de 2010 (9439, FOU núm. 331, article 107).

  1. La Universitat podrà concedir llicències per estudis al professorat en els termes prevists per la legislació vigent. El Rector atorgarà les llicències per estudis la durada de les quals sigui inferior a tres mesos, amb l'informe previ favorable del departament. Les que tinguin una durada superior seran autoritzades pel Consell de Govern amb l'esmentat informe favorable.

  2. La Universitat també pot autoritzar llicències per desenvolupar activitats en entitats instrumentals de la Universitat.

  - Acord executiu del dia 5 d’abril de 2011 (9743. FOU núm. 347)


  ANY SABÀTIC

  - Estatuts de la Universitat de les Illes Balears del dia 24 de maig de 2010 (9439, FOU núm. 331, article 107).

  El professorat pertanyent als cossos docents tindran dret a l'any sabàtic, que s'entendrà en els següents termes: després de sis anys continuats de servei actiu, amb dedicació a temps complet, podran gaudir d'un any acadèmic d'absència per desenvolupar activitats docents o de recerca a centres de prestigi reconegut. S'haurà de sol·licitar al Rector amb un curs d'antelació i, en el cas de ser-los concedit, presentaran al final una memòria de les activitats fetes.

  - Acord normatiu del dia 11 de maig de 1998 (3990, FOU núm. 147).


  Torna