Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Oberta12. Programa de foment de la participació en projectes d'investigació

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L'objectiu d'aquest programa és promocionar i potenciar la investigació de qualitat, així com incentivar que els nostres investigadors demanin projectes competitius finançats externament.
  2. CARACTERÍSTIQUES DE LES AJUDES

  Aquest programa preveu dos tipus d’actuacions:

  a) Ajuts als investigadors responsables de projectes que l’any natural anterior hagin presentat sol·licituds a convocatòries nacionals o europees. L’import de l’ajut es decidirà tenint en compte el tipus de projecte i la dedicació del personal que hi participa. Anualment el Consell de Direcció establirà els criteris per fer aquest repartiment.

  b) Ajuts als investigadors responsables de projectes concedits. Anualment, una vegada que l’organisme finançador efectuï l’ingrés dels fons, es concedirà a l’investigador o els investigadors responsables dels projectes de recerca un ajut d’una quantia que establirà anualment el Consell de Direcció. Per a l’anualitat vigent i per als casos prevists a la disposició transitòria, s’estableix una quantia de l’ajut igual al 14 per cent dels costs indirectes ingressats a la UIB per l’organisme finançador.

  En el cas de projectes pluriennals, l’ingrés de l’ajut concedit resta condicionat al fet que el nivell d’execució econòmica directa del projecte assoleixi el 65 per cent si es troba a la darrera anualitat d’execució, i el 35 per cent si es troba a la penúltima anualitat.

  En el cas dels projectes europeus, l’ajut concedit serà d’una quantia igual al 50 per cent dels costs indirectes ingressats per la UIB.

  En tot cas, el termini d'execució d'aquests ajuts serà de tres anys posteriors a la data de finalització del projecte matriu. Aquest termini es podrà estendre, amb sol·licitud prèvia raonada al vicerector amb competències en matèria d’investigació, per un període màxim de dos anys més

  3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Per optar a aquest programa no és necessari fer una sol·licitud. Els ajuts que es preveuen en aquest programa seran concedits per la Comissió d’Investigació, una vegada avaluats per la comissió avaluadora de l’OSR. L’investigador responsable del projecte haurà de tenir el curriculum vitae actualitzat al programa GREC.
  4. NORMATIVA
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna