Escoltar

Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Oberta12. Programa de foment de la participació en projectes d'investigació

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L'objectiu d'aquest programa és promocionar i potenciar la investigació de qualitat, així com incentivar que els nostres investigadors demanin projectes competitius finançats externament.
  2. CARACTERÍSTIQUES DE LES AJUDES
  Aquest programa preveu dos tipus d’actuacions:

  a) Ajuts als investigadors responsables de projectes que l’any natural anterior han presentat sol·licituds a convocatòries nacionals o europees.

  L’import de l’ajut es decidirà tenint en compte el tipus de projecte i la dedicació del personal que hi participa. Anualment el Consell de Direcció establirà els criteris per fer aquest repartiment.

  b) Ajuts als investigadors responsables de projectes concedits.

  Anualment, una vegada que l’organisme finançador hagi fet la transferència, es transferirà a l'investigador responsable del projecte una quantitat equivalent al 4 per cent de les despeses d'execució del projecte finançat, sempre que els costs indirectes del programa concedit siguin iguals o superiors al 19 per cent dels costs d’execució. En el cas de projectes els costs indirectes dels quals siguin inferiors al 19 per cent dels costs d’execució, però superiors o iguals al 15%, la transferència a l’investigador responsable del projecte serà d’un 2 per cent. Aquest subprograma no s'aplicarà als projectes els costs indirectes (overheads) dels quals siguin inferiors al 15 % dels costs d'execució, i tampoc als projectes europeus, ateses les seves característiques.

  En tot cas, el termini d'execució d'aquestes quantitats serà d’un any posterior al de vigència del projecte (això no significa en cap cas una ampliació del termini d’execució del projecte). Aquest termini es podrà estendre, amb sol•licitud prèvia raonada al vicerector amb competències en matèria d’investigació, per un període màxim d’un any més.
  3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Per optar a aquest programa no és necessari fer una sol·licitud. Els ajuts que es preveuen en aquest programa seran concedits per la Comissió d’Investigació, una vegada avaluats per la comissió avaluadora de l’OSR. L’investigador responsable del projecte haurà de tenir el curriculum vitae actualitzat al programa GREC.
  4. NORMATIVA
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna