Programes autonòmics

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaAccions especials d'R+D+i del Govern de les Illes Balears

  CONVOCATÒRIA: 2012-2013 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de setembre de 2013.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria d'ajuts financeres per a la realització de les accions especials següents:

  a) Les actuacions de preparació de propostes per a la participació d’equips de recerca en el Programa Marc d’R+D+I de la Unió Europea.
  b) Les accions de política cientificotecnològica que tenguin una urgència o un interès especials, tant en el marc de programes nacionals com internacionals, i qualsevol que per raó de la seva temàtica o oportunitat contribueixin a millorar el desenvolupament dels objectius del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears o ajudin a complementar i consolidar projectes competitius de recerca.
  c) Les actuacions concertades de caràcter cientificotècnic. Les actuacions que tenguin com a finalitat intercanviar i transferir el coneixement entre els grups de recerca i/o amb l’empresa, així com potenciar la interdisciplinarietat entre els grups de recerca de les Illes Balears i dins aquests grups.
  d) El suport a les activitats de difusió i d’explotació de tecnologies i resultats d’R+D: publicacions científiques, registre de patents, etc. En queden exclosos el desplaçament i l’assistència a fires, la publicitat de tecnologia i altres actuacions que tenguin l’objectiu de millorar la venda i comercialització d’un producte o tecnologia.
  e) El reforçament de les necessitats en equips tecnològics i infraestructura destinats a la recerca. Aquests projectes han d’estar clarament integrats en les línies de recerca de l’entitat sol·licitant.


  S'ha de donar preferència a les actuacions la temàtica de les quals sigui prioritària en l'àmbit del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2009-2012, que són les de ciències de la salut, medi ambient i turisme. Així mateix, s'han de tenir en compte les temàtiques que es prioritzaran en el futur pla en matèria d'R+D.


  La subvenció màxima que es pot atorgar a cada acció especial és de 20.000 euros.

  En el marc d'aquesta convocatòria no es pot atorgar més d'una ajuda per acció ni per responsable de projecte.

  L'investigador responsable haurà de presentar un informe final en el termini de 15 dies des de la data d'acabament de les accions, indicada a la proposta de resolució.

  S'ha de fer constar en les memòries justificatives que es redactin, així com en els treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el patrocini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el cofinançament amb fons FEDER, més concretament, la imatge corporativa de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement i la de la Unió Europea. Una còpia d’aquestes publicacions s’ha de trametre a la Direcció General esmentada.

  2. TERMINI

  Fins al 30 de setembre de 2013.

  Per tal d’obtenir la firma de la representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores de dia 26 de setembre de 2013.

  La UIB s'encarrega de presentar els documents sobre relatius al'entitat sol·licitant ( punt 4.3.e de la convocatòria)

  Documentació que cal presentar:


  - Imprès de sol·licitud (annex 2)

  - Una memòria descriptiva de l'acció especial (imprès 1) amb els apartats següents:
  Objectius i descripció de la proposta. En el cas d'accions concertades de nova creació (xarxes, grups interdisciplinaris, etc.), s'han d'especificar els objectius conjunts de la xarxa i, en el cas que s'hagi creat amb anterioritat a aquesta convocatòria, s'ha d’aportar tota la informació necessària per avaluar la trajectòria de la xarxa o del grup fins al moment de la sol·licitud.
  Personal que participarà en l'acció.
  Pla de treball previst per dur a terme les activitats programades. En el cas d'accions concertades, s'ha de detallar quina part assumirà cada entitat o les persones col·laboradores.

  - El pressupost de l'acció especial (amb l'IVA desglossat). El pressupost ha d'indicar la quantitat sol·licitada desglossada per conceptes. En el cas d'estar cofinançada amb altres ajudes concedides declarades, s'ha d’indicar la quantitat exacta concedida, la qual s'ha d'afegir a la quantitat sol·licitada. El resultat d'aquesta suma és el pressupost total de l'acció (imprès 2).

  - Un resum del currículum i una fotocòpia del DNI del responsable de l'acció i, si aquest ho considera rellevant per a l'avaluació, també del currículum de la resta de membres de l'equip, amb indicació de les seves contribucions més rellevants per a l'avaluació de la sol·licitud.

  - Una declaració expressa en la qual es facin constar totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució pública o privada que tenguin relació amb la sol·licitud presentada. En el cas d'una actuació relacionada amb una ajuda pluriennal, s'ha de declarar tan sols l'import corresponent a l'anualitat per a la qual se sol·licita l'ajuda (imprès 3).

  Tota la documentació presentada que no sigui original ha d'estar compulsada convenientment.

  La UIB s'encarrega de presentar els documents sobre relatius a l'entitat sol·licitant ( punt 4.3.e de la convocatòria)  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Bases BOIB   Icona Vist  
  Convocatòria BOIB   Icona Vist  
  Imprès de sol·licitud (Annex 2) Icona Vist   
  Memòria descriptiva Icona Vist   
  Pressupost Icona Vist   
  Declaració Ajudes Icona Vist   
  Imatges corporatives obligatòries    Icona Vist
  Carta acceptació proposta concessió Icona Vist   
  Memòria justificativa (NOU 15/05/2013 Exclamació) Icona Vist   

  Convocatòria patrocinada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  i cofinançada per la Unió Europea

  Conselleria d'Educació, Cultura i universitats UE


  Torna