Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaProjectes investigació aplicada en agricultura, ramaderia i pesca

  CONVOCATÒRIA: 2013 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 12 de novembre de 2013.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears. Els projectes s'han de realitzar dins del període comprès entre la sol·licitud de l'ajut i un any després de la data de resolució de concessió.

  Els temes principals de recerca són:

  - Consum de vi a les Illes Balears: quota de mercat dels vins de la comunitat autònoma.
  - Seguiment (captures, rendiments, descarts, zones, temporades, etc.) de la pesca del gerret amb arts menors, particularment amb arts de tirada, a les Illes Balears.
  - Seguiment de la pesca amb arts de parada: soltes, almadraves, tonaires i morunes de les Illes Balears.
  - Contingut en micronutrients dels cultius hortícoles de les Illes Balears. Relació del seu contingut amb les tipologies de terres i la fertilització. Repercussions sobre la qualitat alimentària.
  - Estudi per a la distinció de l'olivera mallorquina. determinació del perfil qualitatiu característic del seu oli.
  - Estudi de la problemàtica de l’apicultura a les Illes Balears: anàlisi poblacional en els diferents sistemes de producció agrícola,
  incidència de la varroasi en els apiaris, avaluació del problema de col·lapse de colònies (Colony Collapse Disorder, CCD). Viabilitat
  d’utilització d’altres insectes pol·linitzadors (Bombus terrestris, Osmia cornuta, etc...) en els principals cultius de les Illes Balears.
  - Diagnòstic, caracterització i control de les plagues que amenacen els cultius de les Illes Balears. Biologia, ecologia i bases que
  regulen la seva interacció amb els vegetals. Disseny d’estratègies de control integrat més respectuoses amb el medi ambient.
  - Parasitosis externes i internes a porcí a l’illa de Mallorca. Estudi d’infestacions en funció del tipus de maneig, explotació, cens,
  entrades i sortides del ramat, alimentació, si desparasiten o no i amb quins productes i dosis.
  - Parasitosis externes i internes a oví a l’illa de Mallorca. Estudi d’infestacions en funció del tipus de maneig, explotació, cens,
  entrades i sortides del ramat, alimentació, si desparasiten o no i amb quins productes i dosis.


  IMPORTANT: L'import màxim de subvenció per projecte no pot superar en cap cas els 8.332,50 euros (mòdul:33,33 euros per cada hora de desenvolupament del projecte).
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Persones físiques o jurídiques, o agrupacions sense personalitat jurídica, que realitzin un projecte d’investigació relacionat amb algun dels temes prevists a l'apartat anterior i que obtinguin una puntuació mínima de 9 punts, sempre que acompleixin abans de la data final de presentació de sol·licituds el requisit següent:
  - En el cas de persones físiques, han de ser doctors, llicenciats o diplomats.
  - En el cas de persones jurídiques o agrupacions, l’investigador principal ha de complir el requisit abans esmentat.
  3. TERMINI

  Fins al 12 de novembre de 2013.
  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu elaborat l’equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar per correu electrònic (osr@uib.es), abans de tancar la sol·licitud definitiva.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se, amb tota la documentació corresponent, a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 8 de novembre de 2013.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDF
  Bases   Icona Vist
  Convocatòria BOIB   Icona Vist
  Imprès de sol·licitud   Icona Vist
  Model projecte d'investigació Icona Vist  
  Sol·licitud de pagament   Icona Vist
  4. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució de concessió a la UIB Icona Vist

  Torna