Escoltar

Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaProjectes investigació aplicada en agricultura, ramaderia i pesca

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 18 de febrer de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears.

  Els temes de recerca són:

  1.a:
  -Estudis de resistència varietal en el cultiu de la vinya davant el bacteri fitopatogen de quarantena Xylella fastidiosa.
  -Desenvolupament d'un programa de control integrat contra l'arna de la tomàtiga Tuta absoluta en cultius d'hivernacle i exterior:
  biologia, ecologia, dinàmica poblacional, aplicació de diferents mètodes de control (biològic i biotecnològic).
  -Desenvolupament d'un programa de control integrat contra la psil·la del ficus Macrohomotoma gladiata: biologia, ecologia,
  dinàmica poblacional, aplicació de diferents mètodes de control i principals hostes afectats.
  -Alliberament de pol·linitzadors alternatius pels fruiters de les Illes Balears-
  -Estudi de les repercussions productives de les malalties de les abelles-
  Identificació i detecció molecular dels patògens tramesos per vectors.
  -Estudis de la prevalença de malalties de declaració obligatòria en animals de producció d'explotacions ramaderes de les Illes Balears.
  -Avaluació i estudi de l'impacte de la presència d'un nou agent parasitari zoonòtic en helicicultura-
  -Estudi de la influència del medi ambient a les característiques diferencials de les figues seques de Formentera.
  -Utilització de subproductes vegetals per a l'elaboració d'aliments funcionals.
  -Influència de la refrigeració de la llet a les característiques del formatge Maó-Menorca.
  -Caracterització de la mel de Mallorca i vincle amb el medi.
  -Ús de les micorrizes com a alternativa sostenible a la fertilització.
  -Sanejament de varietats minoritàries de vinya.
  -Estratègies de fertilització davant el canvi climàtic.
  -Estudi de les malalties de fusta en vinya i mètodes de control ecològic.

  1.b:
  -Optimització de la tècnica de l'empelt al cultiu del garrover (Ceratonia siliqua) tant en camp com en viver.
  -Anàlisi econòmica de l'aprofitament dels subproductes de l'activitat ramadera.
  -Atacs de cans al bestiar- Distribució geogràfica, animals implicats, cost econòmic i cost social.
  -Càrrega ramadera sostenible de les guardes ovines en extensiu a la serra de Tramuntana i la seva viabilitat econòmica.
  -Efectes del tall de coa en el benestar del bestiar oví de les Illes Balears.
  -Estudi de l'ús del cròtal auricular electrònic en el bestiar oví i caprí a la serra de Tramuntana.
  -Estudis de la prevalença de malalties de declaració obligatòria en animals de producció d'explotacions ramaderes de les Illes Balears.
  -Reputació i vincle històric del flaó d'Eivissa.
  -Consum de vi en el sector HORECA de Mallorca: quantificació del consum de vins de l'illa.
  -Estratègies de control d'Oxalis pes-caprae amb tècniques culturals i mecàniques.
  -Confecció d'un calendari de fauna auxiliar associada a la flora local.
  -Estudi dels nematodes entomopatògens locals com a eina pel control natural de les larves de Capnodis tenebrionis.
  -Estudi econòmic comparatiu sobre el control d'herba al cultiu de cereals.
  -Estudi de la producció i viabilitat econòmica a les Balears de les noves varietats de pistatxer, com a alternativa de futur dins del
  camp dels fruits secs.
  -Estudi sobre els balanços energètics de l'agricultura mallorquina en perspectiva històrica.
  -Estudi econòmic dels costos de producció entre explotacions ecològiques i explotacions convencionals.
  -Creació i prova d'un programa informàtic de planificació de cultius hortícoles.
  -Creació i prova d'un quadern d'explotació telemàtic en línia.
  -Tipificació de les mels de les Illes Balears.
  -Selecció i caracterització de carabasses de varietats locals.
  -Selecció i caracterització dels blats xeixa, barba i mort-
  -Selecció i caracterització de l'arròs bombeta.
  -Prospecció i caracterització d'alzines d'aglà dolç.
  -Recuperació, selecció i caracterització de la patata Tramuntana.
  -Prospecció sobre les ornamentals antigues de Mallorca.
  -Sinonímies de les varietats locals i mapes de distribució.
  -Estudis de mercat i el sobrepreu de les varietats locals.
  -Estudi de bones pràctiques en promoció d'alimentació sostenible.
  -Utilització de productes derivats del sector primari.
  -Estudi de la utilització d'encoixinaments i ombrejats en agricultura ecològica.

  1.c:
  -Caracterització i tipificació de les captures de la flota peninsular d'embarcacions professionals de pesca d'arrossegament de fons que pesquen als caladors de les Illes Balears.
  -Avaluació del reclutament d'espècies de peixos vulnerables a la pesca a les badies somes amb praderies de Cymodocea i Caulerpa de l'illa de Mallorca.
  -Seguiment de les captures d'elasmobranquis a les llotges de les Illes Balears: identificació de les espècies que es comercialitzen i determinació d'errades d'estadística dels desembarcaments.

  Se subvencionarà, com a màxim, un projecte per tema.


  No seran subvencionables els projectes d'investigació que s'hagin iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda.
  Únicament seran subvencionables les despeses realitzades i pagades en el període comprés entre la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda i el termini d'un any a comptar des de la data de resolució de concessió de l'ajuda.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  1. Poden ser beneficiaris de l'actuació indicada en el punt 1.a) de l'apartat quart d'aquesta convocatòria els organismes d'investigació i difusió de coneixements, entesos com qualsevol entitat (per exemple, universitats o centres de recerca, organismes de transferència de tecnologia, intermediaris d'innovació o entitats col·laboratives reals o virtuals orientades a la investigació), independentment de la personalitat jurídica (de dret públic o privat) o la forma de finançament, l’objectiu principal de la qual sigui fer recerca fonamental, investigació industrial o
  desenvolupament experimental o difondre'n àmpliament els resultats mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia.

  2. Poden ser beneficiaris de les actuacions indicades en els punts 1.b) i 1.c) de l'apartat quart d'aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques que facin un projecte d'investigació relacionat amb algun dels temes previstos en aquests punts, sempre que l'investigador responsable del projecte sigui doctor, llicenciat o diplomat.

  3. TERMINI

  Fins al 16 de febrer de 2020.
  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu elaborat l’equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es), abans de tancar la sol·licitud definitiva.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se, amb tota la documentació corresponent, a l'Oficina de Suport a la Recerca fins al 10 de febrer de 2020.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Bases   Icona Vist  
  Convocatòria BOIB   Icona Vist  
  Imatge corporativa Conselleria Medi ambient, Agricultura i Pesca - Fogaiba    Icona Vist
  Model projecte d'investigació Icona Vist   
  Més informació i sol·licitud    Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna