Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaProjectes investigació aplicada en agricultura, ramaderia i pesca

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 2 de gener de 2018.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears. Únicament seran subvencionables les despeses realitzades i pagades en el període comprés entre la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda i el termini d'un any a comptar des de la data de resolució de concessió de l'ajuda.

  La quantia màxima d'ajuda per a cada projecte de les línies de descrites a l'apartat quart d'aquesta convocatòria és de dotze mil cinc-cents euros (12.500,00 €).


  Els temes principals de recerca són:

  1.a)
  - Millora de la vida útil de l'Oli de Mallorca.
  - Selecció i millora de la qualitat de la tomàtiga de ramellet.
  - Recuperació sanitària i valoració enològica de varietats minoritàries de vinya.
  - Paper de les cobertes vegetals en l'agroecosistema de la vinya: serveis de l'ecosistema associats a les cobertes i als grups funcionals de la biota edàfica.
  - Distribució de la malaltia almond leaf scorch disease (ALSD), provocada pel bacteri Xylella fastidiosa al cultiu de l'ametller a les Illes Balears.
  - Incidència del bacteri Xylella fastidiosa al cultiu de l'olivera i de la vinya a les Illes Balears.
  - Millora del cultiu de l'ametller (Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb) a les Illes Balears: estudi dels pol·linitzadors potencials i de la seva viabilitat econòmica.

  1.b)*
  - Estudi de mesures per a la millora de la qualitat de confitures i melmelades tradicionals.
  - Estudi del consum d'aliments (volum i valor) del sector públic de les Illes Balears.
  - Estudi de les repercussions productives de les malalties parasitàries porcines o de l'oví i caprí a l'illa de Mallorca.
  - Estudi d'alternatives farratgeres a l'alimentació del boví a l'illa de Menorca.
  - Anàlisi de la producció i la qualitat de varietats locals i propostes d'introducció al mercat.
  - Tècniques de maneig de sòls en cultiu ecològic de fruiters.
  - Selecció de varietats de favó resistents a Orobanche crenata.
  - Estudi de les hores-fred que es donen actualment a cada municipi de les Illes Balears.
  * Existeix una limitació de miminis en aquests temes de recerca. Consultau l'OSR abans de preparar la proposta.

  1.c)
  - Avaluació del reclutament d'espècies de peixos vulnerables a la pesca en badies somes amb praderies de Cymodocea i Caulerpa de l'illa de Mallorca.
  - Caracterització i tipificació de les captures de la flota peninsular d'embarcacions professionals de pesca d'arrossegament de fons que pesquen als caladors de les Illes Balears.
  - Caracterització i tipificació de les captures amb xarxes de tremall de malla de 100 mm (4 passades p/p). Comparació amb les captures de xarxes de tremall de 80 mm (5 passades p/p).
  - Captures declarades en reserves marines de les Illes Balears. Tractament i anàlisi de les dades, tendències, identificació d'incongruències i proposta de millores.

  Se subvencionarà, com a màxim, un projecte per tema.

  No seran subvencionables els projectes d'investigació que s'hagin iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  1. Poden ser beneficiaris de l'actuació assenyalada al punt 1.a) de l'apartat quart d'aquesta convocatòria els organismes d'investigació i difusió de coneixements, entesos com qualsevol entitat (per exemple, universitats o centres de recerca, organismes de transferència de tecnologia, intermediaris d'innovació o entitats col·laboratives reals o virtuals orientades a la investigació), independentment de la seva personalitat jurídica (de dret públic o privat) o la seva forma de finançament, el principal objectiu de la qual sigui fer recerca fonamental, investigació
  industrial o desenvolupament experimental o difondre'n àmpliament els resultats mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia.
  2. Poden ser beneficiaris de les actuacions assenyalades als punts 1.b) i 1.c) de l'apartat quart d'aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques que realitzin un projecte d'investigació relacionat amb algun dels temes previstos a l'apartat quart d'aquesta Resolució, sempre que
  l'investigador sigui doctor, llicenciat o diplomat.
  3. A més, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, les entitats beneficiàries han de complir els requisits addicionals següents:
  a) Les persones jurídiques privades han d'estar vàlidament constituïdes de conformitat amb la normativa vigent i inscrites al registre corresponent, i han de disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de subvenció.
  b) Tenir un grup de recerca agroalimentària. Aquest grup ha de disposar d'un investigador responsable, encarregat de la representació i la coordinació del grup. A més, l'investigador principal del projecte ha de ser doctor, llicenciat o diplomat.
  c) Si l'entitat du a terme activitats econòmiques, el finançament, els costos i els ingressos d'aquestes activitats s'han de comptabilitzar per separat.
  d) En cas que l'organisme d'investigació tingui influència d'empreses, en qualitat d'accionistes o membres, aquestes no poden gaudir d'accés preferent a les capacitats d'investigació de l'entitat ni als resultats de la investigació que generi.
  Aquests requisits addicionals s'han d'acreditar per mitjà de la documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de subvenció, assenyalada al punt sisè d'aquesta convocatòria.
  Els requisits b), c) i d) només són d'aplicació pels beneficiaris del punt 1 anterior.
  4. A més del requisit establert al punt anterior, abans del termini per presentar sol·licituds han de complir els requisits previstos a l'article 2 de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, així com els establerts al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

  3. TERMINI

  Fins al 2 de gener de 2018.
  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu elaborat l’equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es), abans de tancar la sol·licitud definitiva.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se, amb tota la documentació corresponent, a l'Oficina de Suport a la Recerca fins al 20 de desembre de 2017.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases Icona Vist  
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Imatge corporativa Conselleria Medi ambient, Agricultura i Pesca - Fogaiba   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ

  Torna