Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la promoció de l’ocupació jove i implantació de la garantia juvenil a R+D+i

  CONVOCATÒRIA: 2018 (Aspirants) - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de juny de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L’objectiu d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes, d’una durada de 2 anys, per a millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de la I+D a través de la seva contractació laboral en universitats, organismes i entitats d’investigació del sector públic a la vegada que es reforcen les activitats d’investigació dels mateixos i el rendiment d’infraestructures, equipaments científico-tècnics, laboratoris o qualsevol instal·lació o servei de caràcter general o d’ús comú de l’entitat, de caràcter científico-tècnic, o de gestió de la investigació.

  Aquesta actuació s’emmarca en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil, amb recursos financers de la Iniciativa de Empleo Juvenil i del Fons Social Europeu pel període 2014-2020.

  En aquesta segona fase és la UIB l’encarregada de fer els processos de selecció i contractació del personal.

  2. REQUISITS DELS CONTRACTATS

  Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions a la data de signatura dels contractes (podeu veure a l’annex B la titulació que es requereix per cada plaça): Titulació universitària: llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura, enginyera tècnica o arquitectura tècnica. Titulació en el marc de la formació professional del sistema educatiu: tècnic o tècnic superior.
  Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantía Juvenil a la data de formalització del contracte (la comprovació d’aquest requisit necessari es farà segons l’establert al punt següent).

  A la data de signatura del contracte és condició indispensable presentar la documentació que acrediti la titulació acadèmica oficial i la documentació que acrediti estar inscrit i d’alta en el fitxer del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Aquest document ha de tenir la mateixa data que la data de signatura del contracte. Aquest document el pot obtenir la persona inscrita en la seva bústia privada de notificacions a la pàgina web del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La titulació acadèmica oficial i el document acreditatiu d’alta en el fitxer del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a data de formalització del contracte, és condició ineludible per a poder tramitar el contracte. Si aquests documents no es poden aportar serà causa d’exclusió en el procés de contractació.

  3. TERMINIS I FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part de les persones interessades és del 17 de juny de 2019 fins el 28 de juny de 2019 (inclòs). La sol·licitud la podeu trobar a l’annex A.

  La documentació a presentar i la forma i lloc on registrar les sol·licituds les podeu trobar al punt 2 de la convocatòria.

  Els requisits i perfil de les places els podeu consultar a l’annex B.

  Per a més informació us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà (ext. 3068, xavier.salva@uib.es).


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDF
  Convocatòria   Icona Vist
  Convocatoria (Castellano)   Icona Vist
  Annex A Icona Vist  
  Annex B Icona Vist  

  4. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Llistat provisional d'admesos i exclosos Icona Vist
  Llistat definitiu d'admesos i exclosos Icona Vist
  Resolució provisional Icona Vist
  Resolució definitiva Icona Vist

  Programa subvencionat pel Sistema Nacional de Garantía Juvenil i el finançament de l’actuació per part del Fons Social Europeu i de la l’Agència Estatal d’Investigació iniciativa a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, corresponent al període de programació del FSE 2014-2020).

  MICIUN GarantiaJuvenil

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna