Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la promoció de l’ocupació jove i implantació de la garantia juvenil a R+D+i

  CONVOCATÒRIA: 2018 (Grups) - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 21 de juny de 2018.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L’objectiu d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes, d’una durada de 2 anys, per a millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de la I+D a través de la seva contractació laboral en universitats, organismes i entitats d’investigació del sector públic a la vegada que es reforcen les activitats d’investigació dels mateixos i el rendiment d’infraestructures, equipaments científico-tècnics, laboratoris o qualsevol instal·lació o servei de caràcter general o d’ús comú de l’entitat, de caràcter científico-tècnic, o de gestió de la investigació.

  Aquesta actuació s’emmarca en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil, amb recursos financers de la Iniciativa de Empleo Juvenil i del Fons Social Europeu pel període 2014-2020.

  La UIB efectuarà, en cas de resultar beneficiària de les ajudes, els processos de selecció i contractació del personal.

  2. REQUISITS DELS CONTRACTATS

  Quan es faci la selecció, serà requisit imprescindible que els candidats estiguin inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i tinguin una edat compresa entre els 16 i els 24 anys. Si l’Enquesta de Població Activa del darrer trimestre de l’any 2018 és igual o superior al 20%, l’edat compresa podrà esser entre els 26 i els 30 anys

  3. TERMINIS I FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part de la Universitat és del 31 de maig de 2018 fins el 21 de juny de 2018 a les 15 hores (hora peninsular).

  Heu de fer arribar a l’OSR la següent documentació com a màxim el dia 18 de juny de 2018:

  1. Relació de l’actuació proposada (títol de l’actuació), titulació requerida per al lloc sol·licitat i nom de la persona que exercirà de coordinador (que serà la persona responsable de la formació i el desenvolupament de les persones contractades en l’àmbit de cada actuació). Aquesta informació s’ha d’enviar amb un document word.
  2. Proposta de les activitats a realitzar pel personal tècnic i de gestió de l’I+D. S’inclourà una descripció de les activitats a realitzar per la persona que es contracti, l’objectiu de les activitats i una justificació de la seva necessitat i impacte a l’entitat sol·licitant. S’inclourà una justificació de la repercussió que tindrà en l’ocupabilitat de la persona contractada l’execució de l’activitat (Annex A). Aquesta informació ha d’estar redactada en castellà.
  3. Descripció del pla de formació en el qual participarà la persona contractada. Es descriuran el contingut, els mitjans i recursos del pla, i les capacitats i competències que es preveu adquireixi la persona contractada, els mecanismes d’avaluació i monitorització del progrés personal i qualsevol aspecte que es consideri rellevant (Annex B). Aquesta informació ha d’estar redactada en castellà.
  4. Compromís de cofinançament degudament signat, segons el model establert a l’annex C. El cofinançament ha d’esser d’un fons que ho permeti, preferentment fons de lliure disposició.

  4. COSTOS DE CONTRACTACIÓ

  Aquests ajuts requereixen de cofinançament per part de l’investigador o grup responsable de la persona a contractar.

  En el cas d’una contractació com a titulat superior, una quantitat mínima de 1.729,85 euros anuals (dues anualitats) més la part corresponent a la indemnització per finalització de contracte (actualment 12 dies per any treballat).

  En el cas d’una contractació en el marc de la formació professional del sistema educatiu, una quantitat mínima de 1.579,81 euros anuals (dues anualitats) més la part corresponent a la indemnització per finalització de contracte (actualment 12 dies per any treballat).

  Per a més informació us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà (ext. 3068, xavier.salva@uib.es).


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE    Icona Vist  
  Enllaç al programa     Icona Vist
  Annex A   Icona Vist   
  Annex B   Icona Vist   
  Annex C Icona Vist    
  Descripció codis NABS    Icona Vist  
  Descriptors àrees temàtiques AEI    Icona Vist  

  5. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució provisional Icona Vist
  Resolució definitiva Icona Vist

  Programa subvencionat pel Sistema Nacional de Garantía Juvenil i el finançament de l’actuació per part del Fons Social Europeu i de la l’Agència Estatal d’Investigació iniciativa a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, corresponent al període de programació del FSE 2014-2020).

  MICIUN GarantiaJuvenil


  Torna