Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 12 de juliol de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 10 ajuts per a la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics ubicats a les Illes Balears.
  Cada sol·licitud s’ha d’adaptar a les àrees estratègiques establertes al punt 1.3 i 1.4 de la convocatòria.

  S’ofereixen quatre ajuts per al Programa Margalida Comas per a joves investigadors. La dotació anual serà de 33.000,00 euros.

  S’ofereixen cinc ajuts per al Programa Vicenç Mut per a investigadors sèniors. La dotació anual serà de 38.000,00 euros.


  La durada dels ajuts serà de dos anys.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Programa Margalida Comas:

  - Han d’haver obtingut el grau de doctor entre l’1 de gener de 2017 i la data de tancament del període de sol·licituds d’aquesta convocatòria (ambdues dates incloses).
  - Han d’haver fet la tesi doctoral fora de les Illes Balears o, en el cas d’haver fet la tesi doctoral a les Illes Balears, han d’haver realitzat estades post doctorals a centres d’R+D ubicats fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de tres mesos com a mínim.
  - No han d’haver gaudit de cap ajut post doctoral convocat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  - En cas d’investigadors candidats que tinguin més d’un títol de doctor, els requisits anteriors es refereixen al primer dels títols obtinguts.

  Programa Vicenç Mut:

  - Han d’haver obtingut el grau de doctor abans de 31 de desembre de 2016.
  - Han d’haver fet estades post doctorals a centres d’R+D ubicats fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de sis mesos com a mínim.
  - No han d’haver gaudit de cap ajut post doctoral convocat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, podran ser candidats del programa Vicenç Mut els investigadors amb un ajut del programa Margalida Comas, sempre que hagin completat els dos anys de contracte en el moment de fer la sol·licitud per a aquesta convocatòria.
  - En cas d’investigadors candidats que tinguin més d’un títol de doctor, els requisits anteriors es refereixen al primer dels títols obtinguts.


  IMPORTANT

  - Un mateix investigador només es pot incloure com a candidat en una sol·licitud.
  - Un mateix investigador responsable només pot figurar com a tal en una sol·licitud.
  - Les sol·licituds es poden presentar en català, castellà o anglès.
  3. TERMINI

  Fins al 12 de juliol de 2019 (inclòs).

  - Les sol·licituds s’emplenen en línia, per part del candidat, a l'adreça corresponent, segons l’establert al punt 8.2 de la convocatòria.
  - Un cop emplenada en línia, la sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent als apartats b) i c) del punt 8.5 de la convocatòria, s’ha de dur a l’OSR (edifici Son Lledó, a l’atenció de Cati Miralles o Beatriz Rausell).  Per a obtenir el justificant de vinculació de l’investigador responsable del grup de recerca amb l’entitat sol·licitant (apartat 8.b.3 de la convoctòria) heu de contactar amb el Servei de Recursos Humans (Fina Galindo, fina.galindo@uib.es).

  A aquesta documentació aportada pel candidat, el Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització hi afegirà la documentació corresponent a l’apartat a) del punt 8.5 de la convocatòria.
  - El candidat ha d’adjuntar el document de conformitat del departament/institut (annex A), que és un document intern de la UIB.
  - Aquesta documentació s’ha de presentar a l’OSR com a màxim el dia 8 de juliol de 2019 (inclòs).

  La UIB registrarà físicament les sol·licituds al corresponent registre de la CAIB.

  Totes les denominacions que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB   Icona Vist  
  Pla CTI 2018-2022   Icona Vist  
  Document conformitat departament / institut (annex A) Icona Vist   
  Més informació i models documentació    Icona Vist

  Aquesta convocatòria està cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu del FSE de les Illes Balears 2014-2020

  GOIB FSE

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna