Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal d'I+D+i Orientada als Reptes de la Societat

 1. Convocatòria TancadaAccions de dinamització: "Europa Investigación"

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 17 de juny de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L'objecte dels ajuts és incrementar el número de coordinadors espanyols participants en projectes de les convocatòries d'Horizonte Europa, finançant les despeses necessàries per a la preparació i presentació de propostes noves de projectes I+D+I en col·laboració transnacional.

  Es finançaran les despeses necessàries per a la preparació i presentació de propostes noves a les convocatòries següents:
  1. Pilar 1 “Ciencia excelente”
  a) Ajuts de l'ERC: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grant i Synergy Grants. Queda exclòs Proof of Concept.
  b) Les accions de xarxes de formació d'investigadors predoctorals (Doctorates) i les accions d'intercanvi de personal investigador i d'innovació (Staff Exchanges) dins les accions Marie Sklodowska-Curie. Queden excloses les accions Marie Curie individuals.
  2. Pilar 2 “Desafíos mundiales y competitividad industrial europea”
  a) Accions RIA i IA, només quan estiguin incloses dins les agrupacions temàtiques (clusters) d'aquest pilar. Queden excloses les accions relacionades amb el Centro Común de Investigación (JRC).
  3. Pilar 3 “Europa innovadora”
  a) Accions RIA i IA només quan estiguin incloses dins els exploradors (Pathfinders) i gestionades pel Consejo Europeo de Innovación (EIC, en anglès). Queden excloses les accions relacionades amb els Ecosistemes europeus d'investigación i amb l'Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).
  4. Pilar transversal “Ampliar la participación y fortalecer el Espacio Europeo de Investigación”:
  a) Accions RIA i IA només quan estiguin incloses dins l'actuació “Ampliar la participación y difundir la excelencia”.
  b) Accions RIA i IA només quan estiguin incloses dins l'actuació “Reformar y mejorar el sistema
  europeo de I+i”
  5. No se consideren vàlides les iniciatives incloses en qualsevol del pilars anteriors regides pels articles 184, 185 y 187 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
  Així mateix, no se considera vàlid qualsevol altre programa no mencionat anteriorment, com COST (European Cooperation in Science and Technology) o COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises).
  Tampoc se considera vàlid qualsevol altre tipus de convocatòries europees o internacionals, com Eureka, Life, Interreg o altres de contingut similar.

  Les actuacions d'aquesta convocatòria es realitzaran en la modalitat individual i el termini d'execució serà de 2 anys, comptadors a partir de la data que es determini a la resolució de concessió. En tot cas, la data d'inici del període d'execució no podrà ser anterior al 3 de juny de 2020.


  La proposta a la convocatòria d'Horizonte Europa que s'inclogui a la sol·licitud haurà de tenir un pressupost sol·licitat pel conjunt d'entitats espanyoles participants superior a 2.000.000 € o superior al 25 % del pressupost total sol·licitat pel consorci europeu a la convocatòria internacional, excepte en el cas de sol·licituds d'ajuts per a la presentació de propostes individuals.

  Cada un dels ajuts concedits podrà abastar total o parcialment el pressupost previst a presentar a les convocatòries d'H2020 o Horizonte Europa, amb un límit màxim de 15.000 € a les propostes RIA, IA, Sinergy Grants de l'ERC i accions Marie Sklodowska-Curie Doctorates i Staff Exchanges, i de 10.000 € a les propostes de projectes individuals a l'ERC.

  2. BENEFICIARIS

  Universitats públiques, entre d'altres beneficiaris.


  IMPORTANT: a les propostes presentades, el/la investigador/a principal haurà de figurar com a
  coordinador del projecte europeu, excepte en el cas de sol·licituds d'ajuts per a la presentació de propostes individuales a l'ERC, on figurarà com a sol·licitant.

  3. TERMINIS

  Fins al 17 de juny de 2020 a les 14 hores.
  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se telemàticament abans de les 14 hores del dia 12 de juny de 2020.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Més informació i sol·licitud   Icona Vist
  Informació Progrmama Marc Horizonte Europa Icona Vist  

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna