Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal d'I+D+i Orientada als Reptes de la Societat

 1. Convocatòria TancadaAccions de dinamització: "Europa Investigación"

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 25 d'abril de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L'objecte dels ajuts és incrementar el número de coordinadors espanyols participants en projectes de les convocatòries H2020 i Horizonte Europa, finançant les despeses necessàries per a la preparació i presentació de propostes noves de projectes I+D+I en col·laboració transnacional.

  Es finançaran les despeses necessàries per a la preparació i presentació de propostes noves a les convocatòries següents:
  a) Accions d'investigació i innovació enquadrades en els pilars de «Reptes Socials» i «Lideratge Industrial».
  b) Accions d'intercanvi de personal finançades sota les accions Marie Sklodowska-Curie ITN (xarxes internacionals de formació d'investigadors) i RISE (accions d'intercanvi de personal investigador i d'innovació entre entitats públiques i privades a la Unió Europea).
  c) Accions d'investigació en Tecnologies Futures i Emergents (FET).
  d) Ajudes de l'European Research Council (ERC), en qualsevol de les modalitats.

  Les actuacions d'aquesta convocatòria es realitzaran en la modalitat individual i el termini d'execució serà d'1 o 2 anys, a contar des de la data que es determini a la resolució de concessió. En tot cas, la data d'inici del període d'execució no podrà ser anterior a l'1 de gener de 2019.


  La proposta a la convocatòria d'H2020 o Horizonte Europa que s'inclogui a la sol·licitud haurà de tenir un pressupost sol·licitat pel conjunt d'entitats espanyoles participants superior a 2.000.000 € o superior al 25 % del pressupost total sol·licitat pel consorci europeu a la convocatòria internacional, excepte en el cas de sol·licituds d'ajuts per a la presentació de propostes individuals a l'ERC.

  Cada un dels ajuts concedits podrà abastar total o parcialment el pressupost previst a presentar a les convocatòries d'H2020 o Horizonte Europa, amb un límit màxim de 25.000 € a les propostes d'acciones d'investigació i innovació i accions Marie Sklodowska-Curie RISE i ITN, i de 10.000 € a les propostes de projectes individuals a l'ERC.


  No es contempla en aquestes actuacions el finançament de despeses relacionades amb propostes que s'hagin presentat a convocatòries internacionals que hàgin tancat abans de l'1 de gener de 2019.

  2. BENEFICIARIS

  Universitats públiques, entre d'altres beneficiaris.


  IMPORTANT: a les propostes presentades, el/la investigador/a principal haurà de figurar com a
  coordinador del projecte europeu, excepte en el cas de sol·licituds d'ajuts per a la presentació de propostes individuales a l'ERC, on figuraran com a sol·licitants.

  3. TERMINIS

  Fins al 25 d'abril de 2019 a les 15 hores.
  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se telemàticament abans de les 14 hores del dia 23 d'abril de 2019.

  MOLT IMPORTANT: Donat que el termini de presentació de sol·licituds coincideix amb part del període no lectiu de la UIB, us demanam que, si estau interessats, ens envieu un correu a osr.gestiotecnica@uib.es abans de les 14 hores del 16 d'abril de 2019 per poder saber quantes sol·licituds es presentaran.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Més informació i sol·licitud   Icona Vist


  Torna