Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Oberta15. Programa d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB

  CONVOCATÒRIA: A partir de 2014 - Termini: Consultar informació
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Incentivar l'intercanvi i la difusió de coneixements entre els professors i investigadors de la UIB i d'altres centres, donant suport a l'organització de congressos, simpòsiums, seminaris, jornades o altres activitats assimilables a aquestes.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Poden demanar aquests ajuts tots els investigadors adscrits a departaments i instituts universitaris de la UIB.
  3. CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS

  Es poden concedir fins a un màxim de 1.500 euros per a activitats d'àmbit estatal i fins a un màxim de 3.000 euros per a jornades d'àmbit internacional. En cap cas la quantitat que es concedeixi no pot superar el 30 per cent del pressupost total de l'activitat. Aquestes quantitats es mantindran sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

  En el cas de les jornades d'àmbit internacional, la presència de ponents convidats estrangers a les conferències convidades no justifica, per si mateixa, la internacionalitat de l’esdeveniment. El congrés s’entendrà d’àmbit internacional quan l’audiència i els ponents presentin aquest caràcter.

  4. NORMATIVA
  5. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  La convocatòria romandrà oberta tot l'any.

  No es considerarà la sol·licitud de cap professor que no tingui el currículum actualitzat a la base de dades GREC.

  Documentació que cal presentar:
  - Imprès de sol·licitud.
  - Resum de l'activitat per desenvolupar, especificant les dates.
  - Memòria econòmica.
  - Si escau, tots els ajuts econòmics demanats tant pel que fa a entitats publiques com privades.
  6. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada a qualsevol dels registres oficials de la UIB o de la forma establerta per la llei la còpia impresa, signada i amb la documentació que no hàgiu pogut adjuntar telemàticament.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 3068, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  7. AVALUACIÓ I SELECCIÓ DE LES SOL·LICITUDS
  Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió Avaluadora de l'OSR tres vegades l'any (els mesos de març, juny i novembre).
  8. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

  En el termini de dos mesos s'ha de trametre al vicerectorat amb competències en materia d'investigació la memòria final corresponent.

  En cas d'haver-hi superàvit, aquest s'ha de retornar al mateix vicerectorat. L'incompliment d'aquest fet pot comportar la denegació de sol·licituds posteriors.

  Al programa de l'activitat s'ha de fer constar la UIB com a patrocinadora.

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna