Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Oberta16. Programa d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB

  CONVOCATÒRIA: A partir de 2014 - Termini: Consultar informació
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Incentivar l'intercanvi i la difusió de coneixements entre els professors i investigadors de la UIB i d'altres centres, donant suport a l'organització de congressos, simpòsiums, seminaris, jornades o altres activitats assimilables a aquestes.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Poden demanar aquests ajuts tots els investigadors adscrits a departaments i instituts universitaris de la UIB.
  3. CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS

  Es poden concedir fins a un màxim de 1.500 euros per a activitats d'àmbit estatal i fins a un màxim de 3.000 euros per a jornades d'àmbit internacional. En cap cas la quantitat que es concedeixi no pot superar el 30 per cent del pressupost total de l'activitat. Aquestes quantitats es mantindran sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

  En el cas de les jornades d'àmbit internacional, la presència de ponents convidats estrangers a les conferències convidades no justifica, per si mateixa, la internacionalitat de l’esdeveniment. El congrés s’entendrà d’àmbit internacional quan l’audiència i els ponents presentin aquest caràcter.

  4. NORMATIVA
  5. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  La convocatòria romandrà oberta tot l'any.

  No es considerarà la sol·licitud de cap professor que no tingui el currículum actualitzat a la base de dades GREC.

  Les sol·licituds d'aquest programa s'han de presentar a través del Portal del Personal Investigador (PPI) Enllaç a formulari.

  No és necessària la presentació de cap document en paper.

  6. IMPRÈS DE SOL·LICITUD

  Si voleu sol·licitar un ajut, ho heu de fer a través del corresponent formulari que trobareu al Portal del Personal Investigador (PPI) Enllaç a formulari.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU), de l'Àrea d'Investigació, al correu electrònic forhu.programafoment@uib.es.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'equip TIC de l'Àrea d'Investigació, al número 971 17 3345 o bé a través del correu electrònic ppi@uib.cat.

  7. AVALUACIÓ I SELECCIÓ DE LES SOL·LICITUDS

  Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió Avaluadora de l'Àrea d'Investigació (CARAI) en les dates del calendari de les reunions ordinàries publicades a:
  https://www.uib.cat/recerca/estructures/comissions/CARAI/.

  8. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

  En el termini de dos mesos s'ha de trametre al vicerectorat amb competències en materia d'investigació la memòria final corresponent.

  En cas d'haver-hi superàvit, aquest s'ha de retornar al mateix vicerectorat. L'incompliment d'aquest fet pot comportar la denegació de sol·licituds posteriors.

  Al programa de l'activitat s'ha de fer constar la UIB com a patrocinadora.

  9. L'OCDS TE POT COMPLEMENTAR AQUEST AJUT
  Si l'ajut que demanau està relacionat amb recerca específica en els àmbits del desenvolupament humà sostenible, la cooperació al desenvolupament i l’educació per a la transformació social, us informam que l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB ha posat a l'abast una nova convocatòria per complementar els ajuts obtinguts en aquest programa.

  Per a qualsevol qüestió relativa a aquesta nova convocatòria de l'OCDS podeu contactar amb un dels seus tècnics, Alex González, al telèfon 971 25 9573.
  10. FINANÇAMENT

  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  realitzacio_congressos_finançament

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna