Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Tancada16. Programa d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB

  CONVOCATÒRIA: Fins 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 16 de maig de 2014.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Incentivar l'intercanvi i la difusió de coneixements entre els professors i investigadors de la UIB i d'altres centres, donant suport a l'organització de congressos, simpòsiums, seminaris, jornades i cursos de caràcter científic i/o relacionats amb la investigació.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Poden demanar aquests ajuts tots els investigadors adscrits a departaments i instituts universitaris de la UIB.
  3. CARACTERÍSTIQUES DE LES AJUDES
  Es poden concedir fins a un màxim de 1.500 euros per a activitats d'àmbit estatal i fins a un màxim de 3.000 euros per a jornades d'àmbit internacional. Aquestes quantitats es mantindran sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària. En cap cas la quantitat que es concedeixi no pot superar el 30 per cent del pressupost total de l'activitat. Al programa de l'activitat s'ha de fer constar la UIB com a patrocinadora.
  4. NORMATIVA
  5. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  La convocatòria romandrà oberta tot l'any.

  No es considerarà la sol·licitud de cap professor que no tingui el currículum actualitzat a la base de dades GREC.

  Documentació que cal presentar:
  - Imprès de sol·licitud.
  - Resum de l'activitat per desenvolupar.
  - Memòria econòmica.
  - Certificat dels ajuts demanats a entitats públiques i privades.
  6. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu d'enviar la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui, a:


  Xavier Salvà
  Oficina de Suport a la Recerca (OSR)
  Son Lledó. Campus Universitari
  Cra. de Valldemossa, km 7.5
  07122 Palma
  (Illes Balears, Espanya)

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 2765, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  7. AVALUACIÓ I SELECCIÓ DE LES SOL·LICITUDS
  Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió Avaluadora de l'OSR tres vegades l'any (els mesos de març, juny i novembre).
  8. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
  En el termini de dos mesos s'ha de transmetre al Vicerectorat d'Investigació la memòria final corresponent.

  En cas d'haver-hi superàvit, aquest s'ha de retornar al Vicerectorat en la quantia màxima de l'ajut rebut.

  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna