Programes autonòmics

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaAccions especials d'R+D+i del Govern de les Illes Balears

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 24 de juny de 2009.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajudes financeres per a la realització de les accions especials següents:

  a) organització de congressos, seminaris, jornades i, en general, reunions de temàtica científica i tecnològica que tenguin bàsicament caràcter internacional

  b) actuacions per elaborar propostes, principalment projectes integrats i xarxes d'excel·lència, per presentar a les convocatòries del Programa marc de la Unió Europea

  c) constitució i consolidació de grups d'investigació de caràcter interdisciplinari

  d) elaboració d'agendes que constitueixin un marc ideal per tenir un primer contacte entre els distints agents del sistema d'innovació

  e) constitució, consolidació i manteniment de xarxes, amb especial referència al fet que hi participin investigadors i institucions d'altres comunitats autònomes i d'altres països de la UE

  f) suport a les activitats de difusió i d'explotació de les tecnologies i resultats d'R+D

  g) suport a programes concrets per a una millor interrelació i intercanvi de coneixement entre els actors de l'entorn científic i empresarials, especialment aquells actors la funció dels quals és facilitar les relacions entre aquests dos entorns

  h) reforçament de les necessitats d'equips tecnològics dels grups d'R+D+I de les Illes, així com dels centres tecnològics


  Es prioritzaran les actuacions la temàtica de les quals estiguin incloses en l'àmbit de les ciències de la salut, medi ambient i turisme.

  La durada de les accions serà, en general, inferior a un any, i en cap cas les accions finalitzaran després del 15 d'octubre de 2009.
  La subvenció màxima que s'atorgarà serà de 20.000 euros per acció (a excepció de l'apartat a, on la subvenció màxima serà de 3.000 euros si és de caràcter nacional i 6.000 euros si és de caràcter internacional.

  En el marc d'aquesta convocatòria no es pot atorgar més d'una ajuda per acció ni per responsable de projecte.

  L'investigador responsable haurà de presentar un informe final en el termini de 15 dies des de la data d'acabament de les accions, indicada a la proposta de resolució.

  S'ha de fer constar a les memòries anuals que es redactin, com també als treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció la imatge corporativa de la DGRDI i de la Unió Europea.
  2. TERMINI

  Fins al 15 d'octubre de 2009. Donat que el pressupost destinat a aquestes accions s'ha exhaurit, el termini per a la presentació de sol·licituds s'ha tancat.
  Documentació que cal presentar (per duplicat):

  - Imprès de sol·licitud

  - Document d'identitat (DNI, NIF o NIE) del sol·licitant o dels seus representants.

  - Memòria descriptiva del projecte amb els apartats següents: justificació, definició dels objectius perseguits, relació dels mitjans necessaris, diagrama de temps previst per a la realització de les activitats programades.

  - Pressupost total de l'activitat, detall d'ingressos i de despeses prevists, antecedents i descripció de la inversió. S'ha de remarcar la quantitat exacta que es sol·licita en aquesta convocatòria.

  - Resum del CV del responsable de l'acció

  - Declaració expressa en la qual es facin constar totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució pública o privada relacionades en la sol·licitud presentada.

  No cal presentar els documents que es sol·liciten als apartats c), d), e), f), g) i h) del punt 3 de la convocatòria.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOIB   Icona Vist
  Suspensió concessions BOIB (25/07/2009)   Icona Vist
  Recomanacions per a les Accions Especials de la CAIB Icona Vist  
  Imprès de sol·licitud Icona Vist  
  Declaració Ajudes (actualitzat 30/10/2008) Icona Vist  
  Imatges corporatives Icona Vist  
  Carta acceptació proposta concessió Icona Vist  
  Carta nova distribució pressupostària Icona Vist  

  Torna