Programes autonòmics

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaAccions especials d'R+D+i del Govern de les Illes Balears

  CONVOCATÒRIA: 2009-2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 12 de maig de 2011.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajuts financeres per a la realització de les accions especials següents:

  a) organització de congressos, seminaris, jornades i, en general, reunions
  de temàtica científica i tecnològica que tinguin bàsicament caràcter internacional.

  b) actuacions per elaborar propostes, principalment projectes integrats
  i xarxes d’excel·lència, per presentar a les convocatòries del Programa marc de
  la Unió Europea.

  c) constitució i consolidació de grups d’investigació de caràcter interdisciplinari.

  d) elaboració d’agendes que constitueixin un marc ideal per tenir un primer
  contacte entre els distints agents del sistema d’innovació.

  e) constitució, consolidació i manteniment de xarxes, amb referència
  especial al fet que hi participin investigadors i institucions d’altres comunitats
  autònomes i d’altres països de la Unió Europea.

  f) suport a les activitats de difusió i d’explotació de tecnologies i resultats
  d’R+D.

  g) suport a programes concrets per a una interrelació i un intercanvi de
  coneixement més bons entre els actors de l’entorn científic i empresarial, especialment
  els actors la funció dels quals és facilitar les relacions entre aquests dos
  entorns.

  h) reforçament de les necessitats en equips tecnològics per als grups
  d’R+D+I de les Illes Balears, com també dels centres tecnològics.

  Les actuacions a què fa referència la lletra h del punt 2.2 anterior només
  són elegibles per als exercicis pressupostaris de 2010 i 2011.

  Es prioritzaran les actuacions la temàtica de les quals estiguin incloses en l'àmbit de les ciències de la salut, medi ambient i turisme.

  La durada de les accions ha de ser, en general, inferior a un any, i en cap cas les accions han de finalitzar després del 15 d’octubre de 2011.

  La subvenció màxima que s'atorgarà serà de 20.000 euros per acció (a excepció de l'apartat a, on la subvenció màxima serà de 3.000 euros si és de caràcter nacional i 6.000 euros si és de caràcter internacional.

  En el marc d'aquesta convocatòria no es pot atorgar més d'una ajuda per acció ni per responsable de projecte.

  L'investigador responsable haurà de presentar un informe final en el termini de 15 dies des de la data d'acabament de les accions, indicada a la proposta de resolució.

  S'ha de fer constar a les memòries anuals que es redactin, com també als treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció la imatge corporativa de la DGRDI i de la Unió Europea.
  2. TERMINI

  Fins al 15 d'octubre de 2011. Donat que el pressupost destinat a aquestes accions s'ha exhaurit, el termini per a la presentació de sol·licituds s'ha tancat.
  Documentació que cal presentar (per duplicat):

  - Imprès de sol·licitud

  - Document d'identitat (DNI, NIF o NIE) del sol·licitant o dels seus representants.

  - Memòria descriptiva del projecte amb els apartats següents: justificació, definició dels objectius perseguits, relació dels mitjans necessaris, diagrama de temps previst per a la realització de les activitats programades.

  - Pressupost total de l'activitat, detall d'ingressos i de despeses prevists, antecedents i descripció de la inversió. S'ha de remarcar la quantitat exacta que es sol·licita en aquesta convocatòria (s’ha de desglossar l’import de l’IVA i s’ha de tenir en compte que aquest impost no és subvencionable)

  Per al cas de l’organització de congressos, seminaris, jornades i, en general,
  reunions de temàtica científica i tecnològica, el pressupost ha d’indicar si
  una tercera entitat serà l’encarregada d’organitzar el congrés, l’import de les inscripcions,
  el nombre aproximat de participants prevists, el fons de finançament,
  etc

  - Resum del CV del responsable de l'acció

  - Declaració expressa en la qual es facin constar totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució pública o privada relacionades en la sol·licitud presentada.

  - Si escau, programa de la reunió preparatòria per a programes marc europeus, nacionals o internacionals, congressos, seminaris, simposis i jornades i ponents convidats.


  No cal presentar els documents que es sol·liciten als apartats c), d), e), f), g) i h) del punt 3 de la convocatòria.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOIB   Icona Vist
  Suspensió concessió BOIB   Icona Vist
  Recomanacions per a les Accions Especials de la CAIB (Nou 03/02/2010) Icona Vist  
  Imprès de sol·licitud (Annex II, Actualitzat 15/03/2010) Icona Vist  
  Declaració Ajudes Icona Vist  
  Imatges corporatives Icona Vist  
  Noves imatges corporatives 2011 (NOVA CONSELLERIA) Icona Vist  
  Carta acceptació proposta concessió Icona Vist  
  Carta nova distribució pressupostària Icona Vist  

  Convocatòria patrocinada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  i cofinançada per la Unió Europea

  Conselleria d'Educació, Cultura i universitats UE


  Torna