Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la contractació de personal tècnic de suport a la recerca

  CONVOCATÒRIA: 2018 (Sol·licitud) - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 21 de setembre de 2018.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria per a la contractació de personal tècnic de suport (deu places) perquè s’incorpori a grups de recerca que duguin a a terme les seves activitats a les Illes Balears.

  Als efectes d'aquests ajuts poden ser beneficiaris els centres d'R+D següents:
  a) Centres públics d'R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts per la Llei 14/2011, els centres d'R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l'Administració general de l'Estat o que en depenen i els centres d'R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, independentment de la personalitat jurídica.
  b) Centres públics i privats d'R+D sense finalitat de lucre: universitats privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i activitat demostrades en R+D. S'hi inclouen els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals corresponen majoritàriament a les administracions públiques.

  La selecció i contractació de personal tècnic de suport correspon a les entitats beneficiàries.

  La durada dels contractes serà de tres anys, i la dotació anual per a cada contracte serà de 20.000€.

  La incorporació del personal haurà de ser abans del 30 d’abril de 2019

  2. REQUISITS

  A efectes d’aquesta convocatòria, s’entenen per grups de recerca, grups formats per més de cinc membres, dels quals tres, com a mínim han de ser doctors, i que tenen una activitat investigadora coherent.

  El personal tècnic que es contracti mitjançant els ajuts prevists en aquesta convocatòria ha d’estar en possessió d’un títol de llicenciatura, enginyeria o graduat (amb un mínim de 240 crèdits) o ha d’estar en possessió de títol de Formació Professional de grau superior.

  3. TERMINI

  Fins al 21 de setembre de 2018.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a l'Oficina de Suport a la Recerca (Cati Miralles, ext: 3431) tres dies hàbils abans de la data de finalització del termini, és a dir, fins al 18 de setembre de 2018.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Extracte convocatòria BOIB   Icona Vist
  Convocatòria BOIB   Icona Vist
  Convocatòria completa a la BDNS   Icona Vist
  Més informació al web de la convocatòria   Icona Vist
  Resolució Icona Vist  

  Conselleria Innovació, Recerca i Turisme

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna