Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Técnica de Excel·lència

 1. Convocatòria TancadaExcel·lència: Projectes d'R+D

  CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 23 de juliol de 2015.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  La convocatòria d’excel·lència té per finalitat finançar projectes de recerca experimentals o teòrics amb l’objectiu primordial d'adquirir nous coneixements sobre els fonaments subjacents dels fenòmens i fets observables, tot que no hi hagi perspectives immediates d'aplicació pràctica i directa. Han de suposar un avenç important en l'àmbit en el qual s'emmarca.

  S'han establert quatre grups de presentació de sol·licituds:

  Ciències socials
  Ciències de l’esport
  Dret
  Economia
  Ciències de l’educació
  Estudis feministes, de la dona i de gènere
  Filologia i filosofia
  Història i art
  Psicologia


  Recursos i tecnologies agroalimentàries
  Biologia fonamental
  Biotecnologia
  Biomedicina


  Construcció
  Biodiversitat, ciències de la terra i canvi global
  Ciències i tecnologies mediambientals
  Ciències i tecnologies químiques
  Energia
  Mitjans de transport

  Astronomia i astrofísica
  Disseny i producció industrial
  Investigació espacial
  Física
  Física de partículesi acceleradors
  Materials
  Matemàtiques
  Tecnologies electròniques i de comunicacions
  Tecnologies informàtiques


  Us recomanam que aneu consultant els diferents apartats de preguntes freqüents de la web del Ministeri que s'actualitzen de manera contínua.

  2. TIPUS DE PROJECTES

  Tipus A: Per a joves investigadors

  Tipus B: per a la resta d'investigadors

  3. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics.
  4. TERMINIS I PROCÉS INTERN

  D’acord amb la convocatòria de presentació de sol·licituds de projectes del Pla estatal, no s'ha d'enviar al ministeri cap document en format paper. Les sol·licituds són enviades telemàticament mitjançant la signatura electrònica del representant legal (vicerector d'Investigació i Postgrau). Per aquesta raó, hem establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  El procés és el següent:

  1.- Emplenar la sol·licitud de projecte i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica del ministeri.
  Donat que la UIB és responsable del compliment de les condicions establertes a les convocatòries, heu d’enviar a l’OSR, al més aviat possible, la composició de l’equip d’investigació i l’equip de treball així com el pressupost (informació que apareix a l esborrany de la proposta abans de generar la sol·licitud definitiva). No és necessari que envieu un esborrany de la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella mentre a l’OSR es revisa que els conceptes de despesa i la composició dels equips s’ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2.- Validar la sol·licitud definitiva (opció "Generar definitivo" de l'aplicació) i desar al vostre ordinador l'arxiu pdf creat.
  Us recomanam que, abans de generar la sol·licitud definitiva consulteu la "Guía de errores" de l'aplicació.
  3.- Enviar un correu electrònic a osr@uib.es amb la documentació següent:
  i. Sol·licitud definitiva (generada com s’ha comentat).
  ii. Memòria tècnica de la proposta en format pdf.
  iii. Altres documents que formin part de la sol·licitud, si escau, com autoritzacions d'investigadors d'altres institucions, cartes de les entitats públiques o privades interessades en els resultats del projecte, compromís de vinculació a la UIB, entre d'altres (escanejar-los si és possible; si no, enviar només en paper juntament amb la sol·licitud firmada).
  4.- Un cop rebuda i supervisada aquesta documentació es procedirà, si escau, a la signatura electrònica de la sol·licitud per part del vicerector d'Investigació i Postgrau.
  5.- Imprimir i signar, als apartats on surten les dades de cada investigador, una còpia de la sol·licitud definitiva i enviar-la, juntament amb les autoritzacions d’investigadors, cartes d’entitats interessades i altra documentació que formi part de la sol·licitud, per correu intern a l'OSR.  El terminis per enviar el correu electrònic que es comenta al punt 4 són els dies 19, 20, 21 i 22 de juliol de 2015, segons l'àrea temàtica en la qual es presenti la sol·licitud.

  L'accés a l'aplicació telemàtica de sol·licituds serà disponible a partir de dia 29 de juny.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Bases    Icona Vist  
  Convocatòria    Icona Vist  
  Aplicació telemàtica de sol·licitud     Icona Vist
  Guia UIB de presentació de sol·licituds (23/06/2015 Exclamació)    Icona Vist  
  Instruccions per emplenar el CVA (nou 30/06/2015 Exclamació)    Icona Vist  
  Instruccions per emplenar la memòria cientificotècnica de projectes individuals (Tipus A o B) (nou 30/06/2015 Exclamació)    Icona Vist  
  Instruccions per emplenar la memòria cientificotècnica de projectes coordinats (nou 30/06/2015 Exclamació)    Icona Vist  
  Preguntes freqüents MINECO (nou 30/06/2015 Exclamació)    Icona Vist  
  Models d'impresos de sol·licitud     Icona Vist
  Autorització participació en projectes d'altres organismes Icona Vist    
  Model sol·licitud canvi d'IP   Icona Vist   
  Model sol·licitud pròrroga   Icona Vist   
  Model sol·licitud alta membre   Icona Vist   
  Model sol·licitud baixa/reducció dedicació membre   Icona Vist   
  Model sol·licitud altres modificacions   Icona Vist   
  Model informe intermedi individual   Icona Vist   
  Model informe intermedi coordinat   Icona Vist   
  Imatges corporatives obligatòries     Icona Vist
  Més informació del Ministeri     Icona Vist

  5. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist
  Annex resolució (llistat d'ajuts concedits) Icona Vist

  Torna