Formalització de sol·licituds

Per a la sol·licitud d’avaluació dels projectes o procediments no regulats per llei i que impliquin l’ús de dades procedents d’éssers humans, l’investigador responsable haurà d’emplenar el document de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació addicional i signar-lo digitalment.

S’ha d’enviar la sol·licitud i la documentació addicional (en format PDF) a p.sanchezdealcazar@uib.cat abans del dia 22 de cada mes,  a fi de ser admesa per a la seva avaluació a principis del mes següent, sempre que aquest sigui lectiu.

Un cop la sol·licitud sigui rebuda al Comitè d’Ètica de la Recerca (CER), li assignaran un número d’expedient, que serà identificatiu i s’utilitzarà en les comunicacions relacionades amb la sol·licitud.

El CER no informarà projectes o estudis ja iniciats, per tant la persona sol·licitant es compromet a no començar l'estudi fins a obtenir l’informe favorable del CER.

Documents relacionats