Composició

President

Doctor amb vinculació permanent a la UIB designat pel Consell de Direcció a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació.

Vocals

Sis membres del PDI doctors i amb vinculació permanent a la UIB triats pel Consell de Govern. Un d’aquests membres necessàriament ha de ser jurista o expert en consentiment informat:

Delegada de protecció de dades (DPO)

Secretari

Amb veu però sense vot, membre del PAS adscrita al vicerectorat competent en matèria d’investigació i designada pel Consell de Direcció.