Composició

President

Dra. Cori Ramón Juanpere
Departament de Biologia
Doctora amb vinculació permanent a la UIB designada pel Consell de Direcció a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació.

Vocals

Quatre membres del PDI doctors i amb vinculació permanent a la UIB triats pel Consell de Govern:

Secretària

Sra. Catalina Miralles Sintes
Amb veu però sense vot, membre del PAS adscrita al vicerectorat competent en matèria d’investigació i designada pel Consell de Direcció.