Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L’ENTITAT SOL MELIÁ, SA (ARA MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, SA), SIGNAT EL 4 D’ABRIL DE 2008

Palma, 9 de gener de 2013

REUNITS

D'una part, el senyor Gabriel Escarrer Julià, que, com a president de Meliá Hotels International, SA, intervé en representació d’aquesta entitat, amb domicili social al carrer del Gremi de Boters, 24 (Polígon Son Castelló), d’aquesta ciutat, CIF A-78304516.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat (en endavant, la UIB).

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present document, i per això

EXPOSEN

Que Sol Meliá, SA, ha passat a denominar-se Meliá Hotels International, segons acord de la Junta General d’accionistes del dia 1 de juny de 2011, i per aquest motiu la Universitat de les Illes Balears i Meliá Hotels International signen el present conveni, amb les següents 

CLÀUSULES

Primera

Atès el canvi de denominació de l’entitat, a partir d’ara totes les referències a SOL MELIÁ s’entendran com a MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL.

Segona

Consegüentment, la Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics, que es va constituir mitjançant l’annex I al conveni marc de col·laboració entre Sol Meliá, SA, i la UIB, signat el 3 de setembre de 2002 i modificat posteriorment mitjançant el nou conveni signat el 4 d’abril de 2008 (ref. 1639), passa a denominar-se Càtedra d’Estudis Turístics Meliá Hotels International. 

Tercera

Es mantenen intactes la resta del clàusules del conveni signat entre Sol Meliá, SA, i la Universitat de les Illes Balears el dia 4 d’abril de 2008, per al manteniment del programa Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts assenyalats, les dues parts signen aquesta addenda al lloc i en la data indicats.

Per Meliá Hotels International,
Gabriel Escarrer
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

 Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de juliol de 2011 i la va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).