Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, UNIVERSITAT DEL PAÍS BASC / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA I UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER A L'ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN NUTRIGENÒMICA I NUTRICIÓ PERSONALITZADA

D'una banda, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), com a representant d'aquesta i d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

D'altra banda, el Magnífic Senyor Iñaki Goirizelaia Ordorika, Rector de la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea (d'ara endavant, UPB/EHU), en representació d’aquesta d'acord amb les atribucions disposades a l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i l'article 178 dels Estatuts de la UPB/EHU, aprovats mitjançant el Decret 17/2011, de 15 de febrer (BOPV de 24 de febrer).

D'altra banda, el Magnífic Senyor Francesc Xavier Grau Vidal, Rector de la Universitat Rovira i Virgili (d'ara endavant, URV), en virtut del seu nomenament pel Decret 65/2010, de 18 de maig (DOGC núm. 5634, de 21 de maig), que representa aquesta institució d'acord amb les competències que preveu l'article 66 de l'Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC núm. 3963 de 8 de setembre) i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC 6100, de 2 d'abril). La URV té el domicili al carrer de l'Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, i el NIF Q-9350003-A.

MANIFESTEN

Normativa aplicable 

1. La Constitució espanyola de 1978 va consagrar a l’article 27.10 l'autonomia de les universitats i va garantir, amb aquesta, les llibertats de càtedra, d'estudi i d'investigació, així com l'autonomia de gestió i administració dels seus propis recursos.

2. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (publicada al BOE de 24 de desembre), modificada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril, defineix a l’article 2 les dimensions de l'autonomia universitària, inclosa l'expedició dels títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i dels diplomes i títols propis.

3. El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, estableix, a l'article 3.4, que les universitats, mitjançant conveni amb altres universitats nacionals o estrangeres, poden organitzar ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció d'un únic títol oficial de graduat o graduada, màster universitari o doctor o doctora, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol (BOE de 3 de juliol). Amb aquesta finalitat, el pla d'estudis ha d'incloure el corresponent conveni, en què s'ha d’especificar, si més no, quina universitat és responsable de la custòdia dels expedients dels estudiants i de l'expedició i registre del títol, així com el procediment de modificació o extinció de plans d'estudis.

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener (BOE de 10 de febrer), pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, disposa a l’article 8, que regula els programes de doctorat, que «La universitat, d'acord amb el que estableixi la seva normativa, definirà la seva estratègia en matèria de recerca i de formació doctoral, que s'articularà a través de programes de doctorat desenvolupats en Escoles de Doctorat o en les seves altres unitats competents en matèria de recerca, d'acord amb el que estableixen els estatuts de la universitat, els respectius convenis de col·laboració i aquest reial decret».

4. El Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

5. Normatives internes de postgrau de cada universitat participant.

Les parts, en la representació que tenen, es reconeixen la mútua capacitat legal per subscriure i obligar-se en els termes d'aquest document i, després de valorar l'oportunitat i conveniència de formalitzar el corresponent conveni, acorden les següents: 

CLÀUSULES

Primera. Objecte

Les universitats signants volen subscriure el present conveni de col·laboració per a l'establiment del Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada amb la finalitat de potenciar la qualitat acadèmica, professional o investigadora desenvolupada pels departaments i centres d'aquestes universitats i la formació en aquesta especialitat d'estudiants d'àrees afins.

Segona. Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació, referit a la delimitació, obtenció i expedició dels títols, coincidirà amb el de les universitats signatàries d'aquest document.

Tercera. Condicions generals

En els ensenyaments objecte d'aquest conveni participaran en igualtat de condicions les universitats signants, i els ensenyaments s'oferiran com a estudis oficials en cadascuna de les universitats.

El programa de Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada s'ajusta a la legislació vigent i, en particular, als Estatuts i reglaments de desenvolupament de les universitats participants i respecta les obligacions que dimanen dels acords subscrits fins ara per cada universitat.

Les modificacions en els plans d'estudis es realitzaran de comú acord entre les universitats, atenint-se a la normativa vigent en cada moment.

Quarta. Admissió, matrícula, custòdia d'expedients i expedició de títols

1. Els estudiants interessats/ades a cursar el programa de doctorat s’hi poden preinscriure en qualsevol de les universitats participants segons les normes vigents en cada una.

2. Les universitats aplicaran els criteris d'admissió i de selecció d'estudiants que consten a la proposta de títol inscrita.

3. L'obertura, custòdia i gestió de cada un dels expedients universitaris dels estudiants que es matriculin en els estudis objecte d'aquest conveni, es realitzaran a la universitat on l’estudiant hagi formalitzat efectivament la matrícula. En cadascuna de les universitats es determinarà la unitat responsable de la tramitació dels expedients d'acord amb la seva normativa interna.

4. Cada universitat participant assumirà la responsabilitat de l'expedició i el registre dels títols objecte d'aquest conveni dels estudiants que hi hagin formalitzat efectivament la corresponent matrícula.

Cinquena. Universitat coordinadora

La UIB és la responsable de la coordinació i el seguiment del programa de doctorat objecte d'aquest conveni.

Sisena. Òrgans responsables del desenvolupament acadèmic dels estudis

Seran els responsables en cada universitat d'organitzar, controlar i avaluar el desenvolupament del programa de doctorat objecte d'aquest conveni:

  • El Centre d'Estudis de Postgrau de la UIB, a proposta del grup de recerca de Bioquímica, Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia-Nutrigenòmica.
  • L'Escola de Màster i Doctorat i el Departament de Farmàcia i Ciències dels Aliments de la UPB/EHU.
  • L'Escola de Postgrau i Doctorat de URV.

Setena. Comissió Acadèmica de coordinació

Als efectes d'organització i supervisió de les activitats del programa, els òrgans responsables detallats a l'apartat anterior nomenaran una comissió acadèmica que serà formada per representants, que han de ser professors doctors, de les parts signants, i la composició quedarà especificada a la proposta de títol inscrita.

La Comissió Acadèmica s'encarregarà d'establir les línies de política comuna pel que fa a la planificació i el seguiment del títol, coneixerà de les qüestions relatives al desenvolupament, n’avaluarà l’aplicació i en garantirà la qualitat. A més de proposar criteris d'admissió conjunts, el pla docent i la modificació del programa, així com procediments per avaluar-ne i assegurar-ne la qualitat, i totes aquelles altres qüestions de coordinació que s'estimin necessàries. Aquestes propostes hauran de ser aprovades pels òrgans competents de cada universitat participant.

Vuitena. Matrícula i gestió acadèmica

1. Els estudiants que vulguin cursar el programa han de sol·licitar l'admissió en qualsevol de les universitats participants. La Comissió Acadèmica estudiarà la sol·licitud i proposarà als òrgans competents de cada universitat, en funció dels criteris d'admissió conjunts i dels criteris de valoració que estableixi la Comissió Acadèmica, que la sol·licitud sigui acceptada o denegada. La universitat en la qual s'hagi presentat la sol·licitud serà la responsable d'acceptar-la o denegar-la en termes de la reglamentació dels estudis de cada universitat, respectant, en tot cas, la igualtat de criteris per a l'accés.

2. Els estudiants seleccionats per la Comissió Acadèmica han de complir amb tots els tràmits necessaris per a la matrícula i satisfer els preus públics corresponents en qualsevol de les universitats amb anterioritat a l'inici del període lectiu.

3. Els estudiants del Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada s'entendran vinculats, a efectes acadèmics i administratius, a la universitat en què estiguin matriculats.

4. Cada universitat és la responsable de la custòdia dels expedients dels estudiants matriculats.

5. La defensa i aprovació de la tesi doctoral donarà dret a l'obtenció d'un títol oficial conjunt. El títol es denominarà de Doctor/a per les universitats signants del conveni, d'acord amb el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials, segons el model que consta a l'annex VIII del dit reial decret per a títols de doctor obtinguts després de superar un programa de doctorat conjunt entre universitats espanyoles.

6. La universitat responsable de l'emissió i del registre del títol conjunt en el corresponent Registre Universitari de Títols Universitaris Oficials serà aquella en què l'estudiant defensi la tesi doctoral.

7. Els estudiants estaran subjectes a les normes acadèmiques de cada universitat mentre cursin els estudis en cada una, la qual cosa també implica el compliment de les normes de permanència que, si s'escau, hi pugui haver.

Novena. Intercanvi d'informació i protecció de dades

La col·laboració interuniversitària comporta la transmissió de dades de caràcter personal registrades en suport físic, així com el tractament posterior, de manera que les universitats signants d'aquest conveni es comprometen a complir la legislació en vigor en matèria de protecció de dades i a adoptar les mesures necessàries en cada cas, perquè aquesta protecció sigui real i efectiva.

Desena. Gestió econòmica

1. Els preus públics s'abonaran a la universitat en què l'estudiant formalitzi la matrícula.

2. El finançament de les despeses ordinàries associades a la realització dels ensenyaments es durà a terme dins cada universitat.

3. Aquest conveni de col·laboració interuniversitària no vincula les universitats participants a l'aportació de fons addicionals, de manera que no s’ha d’interpretar sinó com una declaració d'intencions amb la finalitat de manifestar el compromís mutu de promoure autèntiques relacions de benefici mutu en matèria acadèmica.

Onzena. Adhesió de noves universitats al conveni

Al present conveni s’hi poden adherir altres universitats, si hi ha l’aprovació prèvia unànime de totes les universitats signants del conveni en vigor. L'adhesió suposa acceptar totes les clàusules que recull el present conveni. Les universitats que s'hi adhereixin tindran els mateixos drets i obligacions que la resta d'universitats participants.

Dotzena. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor el dia que se signi i es prorrogarà automàticament cada curs acadèmic, sempre que no hi hagi denúncia escrita del conveni per cap de les parts.

Tretzena. Causes de resolució

Aquest conveni s'extingirà per qualsevol de les causes següents:

- El mutu acord de les parts signatàries.
- L'expiració del termini de durada inicial o de la pròrroga.

- La decisió d'una de les universitats signants, amb denúncia prèvia expressa i per escrit a les altres parts amb una antelació mínima de 3 mesos.

En qualsevol cas, les parts es comprometen a acabar el desenvolupament de les accions ja iniciades en el moment de notificació de la denúncia, durant el període de temps especificat a la clàusula dotzena d'aquest conveni.

Catorzena. Finalització dels estudis en cas d'extinció del conveni

Extingit el conveni, s'ha d'assegurar als estudiants que cursin els estudis del programa de doctorat la possibilitat d’acabar-los, atenent la legislació vigent.

Quinzena. Règim jurídic del conveni

Aquest conveni de col·laboració té caràcter administratiu i es regirà pel que estableixen les clàusules que conté o, si no, pel que estableix la normativa general.

La resolució de les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació i l’execució del present conveni s'ha de fer de mutu acord entre les parts, a través de la comissió de control, interpretació i coordinació prevista a la clàusula setena.

Si no es pot assolir l’acord, les possibles controvèrsies s’han de resoldre de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Setzena. Col·laboració

Les Universitats: UIB (coordinadora), UPB/EHU i URV actuaran i es relacionaran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i de confiança legítima.

Així mateix, es comprometen a fer menció expressa de la col·laboració de la resta de les universitats signants del conveni en la realització del programa de doctorat, així com en totes les activitats dutes a terme en relació amb aquestes. 

Disposició addicional

L'eficàcia d'aquest conveni queda supeditada al fet que l'autoritat competent de la comunitat autònoma en què radica cadascuna de les parts autoritzi, d'acord amb la normativa legal vigent, la implantació dels corresponents estudis.

Com a prova de conformitat, les parts signen el present document, al lloc i en la data indicats.

Palma, 7 de gener de 2013
Leioa,

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas Ametller
Rectora

Per la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea
Iñaki Goirizelaia Ordorika

Rector

Tarragona,

Per la Universitat Rovira i Virgili,
Francesc Xavier Grau Vidal
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de novembre 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).