Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER CREAR DUES BEQUES DE COL·LABORACIÓ A TEMPS PARCIAL PER DUR A TERME TASQUES DE RECERCA I SUPORT A LES ACTIVITATS DE L'IEB 

Palma, 13 de desembre de 2012 

PARTS

Rafael Àngel Bosch Sans, conseller d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears i president de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), en funció de les facultats atribuïdes pels seus Estatuts, aprovats per Acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2012 i publicats al BOIB núm. 101, de 14 de juliol.

Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en virtut del Decret 25/2011, d’1 d’abril, i del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

ANTECEDENTS

1. En data del 12 de juliol de 2010 varen signar un conveni amb l'objecte de crear dues beques de col·laboració a temps parcial, de vint-i-cinc hores setmanals, d'acord amb la normativa de becaris de col·laboració de la UIB, des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre de 2010, a càrrec de l'IEB.

2. La clàusula vuitena disposava la possibilitat de prorrogar el conveni mitjançant la signatura de la corresponent addenda, per acord d'ambdues parts i amb el consentiment del becari. La durada de la renovació s’ha de concretar a l'addenda, i en aquest cas serà de 12 mesos com a màxim.

3. La clàusula tercera establia que «les beques podran ser renovades de forma expressa, en cas que el conveni sigui renovat, d'acord amb la clàusula 3. El mes de desembre els becaris presentaran un informe de la feina feta al tutor i a l'IEB. Les renovacions d'aquestes beques de col·laboració estaran condicionades a l'aprovació dels informes presentats al tutor i al representant de l'IEB i a la signatura d'una addenda de renovació d'aquest conveni».

4. Aquest conveni va ser prorrogat per a l’any 2011, i se signà a aquest efecte una addenda el dia 21 de desembre de 2010.

5. El conveni va ser novament prorrogat per a l’any 2012, però atesa la situació de dèficit economicofinancer estructural de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que va obligar a reduir les partides pressupostàries de l’avantprojecte de pressuposts per a 2012 de l’Institut d’Estudis Baleàrics, es va reduir de dues a una la dotació de les beques de col·laboració a temps parcial per dur a terme tasques de recerca i suport. A aquest efecte, es va signar una addenda el dia 22 de desembre de 2011.

6. L’organisme autònom Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) es va extingir pel Decret 55/2012, de 13 de juliol, pel qual s’extingeix l’organisme autònom Institut d’Estudis Baleàrics i s’integra en el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears (BOIB núm. 101, del 14 de juliol).

7. Per Acord del Consell de Govern del dia 13 de juliol de 2012 es va autoritzar la modificació dels Estatuts del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears i el canvi de denominació a Institut d’Estudis Baleàrics (BOIB núm. 101, del 14 de juliol).

8. Per l’article 2 del Decret 55/2012, de 13 de juliol, el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears subroga tots els drets i les obligacions de què sigui titular l’IEB en la data de la seva extinció, o que es puguin derivar dels convenis de col·laboració, contractes o qualsevol altre negoci jurídic subscrit entre aquesta entitat i altres persones físiques o jurídiques, privades o públiques.

I per això ambdues parts signen aquesta addenda al conveni, la qual es regeix per les següents

CLÀUSULES

1. Objectiu

L'objecte de la present addenda és prorrogar fins al 31 de desembre de 2013 el «conveni específic de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Universitat de les Illes Balears per crear dues beques de col·laboració a temps parcial per dur a terme tasques de recerca i de suport a les activitats de l’IEB», modificat per l’addenda signada el dia 22 de desembre de 2011.

Fer constar la nova personalitat jurídica de l’Institut d’Estudis Baleàrics derivada de la integració d’aquest al Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears.

2. Compromisos

A) Si es donen les condicions adequades segons la normativa vigent, la UIB es compromet, a petició del responsable de la beca, a prorrogar la beca, fins al 31 de desembre de 2013, a abonar al becari l’import mensual de la beca i a fer-se càrrec de la quota patronal.

Si l’addenda la signen les parts dins el termini i en la forma escaients, la UIB justificarà, a través d’un certificat de la Gerent, l’import a percebre pel becari i l’import de l’assegurança, juntament amb l’informe favorable del tutor, abans del 31 de desembre de 2013.

B) L'IEB abonarà a la Universitat de les Illes Balears, durant el primer semestre de 2013, un import màxim de 15.600 euros. L'ingrés s'haurà d'abonar al compte 2051-0151-65-1014198336.

3. Vigència

La present addenda de pròrroga del conveni de dotació d’una beca tindrà vigència des de l’1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2013.

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni amb dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l'Institut d'Estudis Baleàrics,
Rafael Àngel Bosch
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de desembre de 2012 i la va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).