Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

  CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FELANITX I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

 Felanitx / Palma, 12 de desembre de 2012

REUNITS

D’una banda, el senyor Gabriel Tauler Riera, que actua en representació i com a batlle de l’Ajuntament de Felanitx, amb domicili a la plaça Constitució, 1, de Felanitx, amb NIF núm. 41146801P.

I de l’altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

EXPOSEN 

Que en data 5 de desembre de 2000 es va signar un conveni de col·laboració, ref. 383, entre l’Ajuntament de Felanitx i la Universitat de les Illes Balears, amb l’objecte de potenciar i facilitar el desenvolupament cultural i científic del municipi, especialment pel que fa al jaciment arqueològic dels Closos de Can Gaià, conveni modificat segons addenda de 18 d’octubre de 2011, ref. 2422.

Que a les bases d’execució del vigent pressupost 2012 de l’Ajuntament de Felanitx hi ha prevista una subvenció nominativa a la Universitat de les Illes Balears de 9.100 euros per les prospeccions arqueològiques dels Closos de Can Gaià.

Ambdues parts convenen a signar un nou conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1. La UIB es compromet a proporcionar assessorament tècnic i científic a l’Ajuntament de Felanitx en qualsevol tema relacionat amb el patrimoni arqueològic.

2. La UIB potenciarà un grup de recerca arqueològica en l’àmbit del patrimoni arqueològic de Felanitx, i particularment, els treballs arqueològics i de difusió del jaciment arqueològic dels Closos de Can Gaià.

3. La UIB donarà suport al grup de recerca Closos de Can Gaià amb les seves infraestructures cientificotècniques.

4. L’Ajuntament de Felanitx concedirà a la UIB una subvenció per a l’any de 2012 de 9.100 euros, per finançar les despeses anuals de manutenció, desplaçaments, treballs tècnics i analítiques, així com altres despeses relacionades amb el projecte d’intervenció arqueològica del poblat de navetes dels Closos de Can Gaià. Aquest import correspon a la consignació prevista al pressupost municipal de l’exercici corrent, partida núm. 336.489000.

5. En cas que la UIB rebi durant el present exercici de 2012 alguna subvenció d’altres entitats públiques o privades, destinades a l’assoliment del mateix projecte, serà compatible amb la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Felanitx. No obstant això, en cap cas l’import total de les subvencions i aportacions rebudes per la UIB i destinades a l’esmentat projecte no pot superar el total de les despeses que li corresponguin de forma específica. En cas contrari, la UIB haurà de retornar a cada entitat l’import que correspongui mitjançant el prorrateig proporcional a l’aportació de cada una de les que hagin contribuït al finançament d’aquest projecte.

6. La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni correspon a l’any 2012 i no és susceptible de cap pròrroga tàcita. La concessió d’una nova subvenció requerirà l’aprovació prèvia d’un nou conveni.

7. El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic termini el mes de desembre del corrent any 2012.

8. La UIB, pel fet de ser una institució del sector públic, queda exonerada de la necessitat de constituir garanties com a beneficiària de subvencions municipals, ni tan sols per als supòsits de bestretes o abonaments a compte.

9. La UIB queda obligada a presentar davant l’Ajuntament de Felanitx els justificants acreditatius de la destinació de la qual hagi estat objecte la subvenció municipal. A aquest efecte, la justificació s’ha d’efectuar en qualsevol de les modalitats previstes al capítol II del títol II del Reial decret 887/2006. La presentació s’ha de fer dins el primer trimestre de 2013.

10. Aquest conveni es regeix per la Llei 38/2003, el Reial decret 887/2006 i l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Felanitx, i per tota altra normativa que reguli específicament la concessió de subvencions.

11. En cas que la UIB incorri en alguna de les causes de reintegrament de la subvenció, s’adoptaran les mesures previstes al títol II de la Llei 38/2003 i al títol III del Reial decret 887/2006, sens perjudici de l’aplicació del procediment sancionador regulat al títol IV d’aquest reglament.

12. Queda sense efectes el conveni de col·laboració ref. 383 entre l’Ajuntament de Felanitx i la Universitat de les Illes Balears signat en data 5 de desembre de 2000.

I com a prova de conformitat, així ho atorguen i signen, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats.

Per l’Ajuntament de Felanitx,
Gabriel Tauler
Batlle

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de desembre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).