Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’INSTITUT CAMÕES

I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Lisboa / Palma, 19 de desembre de 2012

REUNITS 

L’Institut Camões, amb seu al carrer Rodrigues Sampaio, 113, 1150-279 Lisboa, representat ací per la presidenta d'aquesta institució, doctora Ana Paula Laborinho,

i la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

CONSIDERANT QUE:

– la Universitat de les Illes Balears pretén prosseguir els esforços per acréixer l'estatus de la llengua portuguesa amb el desenvolupament dels estudis portuguesos;
– la Universitat de les Illes Balears desitja proporcionar als professors i estudiants els mitjans que permetin l’aprofundiment dels seus coneixements en l’àrea de llengua i cultura portuguesa;
– és vocació de l’Institut Camões la promoció i la divulgació de la llengua i la cultura portuguesa,

acorden signar el present conveni, en els termes i condicions que s’indiquen a continuació.

Article 1r

Objecte del conveni

L’Institut Camões i la Universitat de les Illes Balears promouran un diàleg constant per aprofundir la cooperació per tal de crear programes de promoció de la llengua i cultura portuguesa a la Universitat de les Illes Balears, tant en l'àrea d'investigació com en la d'activitats culturals.

Article 2n

Compromisos financers

L’Institut Camões es compromet a donar suport financer a la Universitat de les Illes Balears en les activitats d'investigació científica i de dinamització cultural, mitjançant la dotació d'una quantitat anual de fins a 8.000 euros.

Article 3r

Compromisos de la Universitat de les Illes Balears

1.    En el context de l'article 2n, la Universitat de les Illes Balears es compromet a presentar una planificació anual d'activitats, degudament justificada i pressupostada, al final de cada any natural, per tal de ser realitzada dins l'any següent, sempre que sigui aprovada per l’Institut Camões.

2.    La Universitat de les Illes Balears durà a terme la creació d'un centre d'exàmens dins l'àmbit del sistema de certificació i avaluació del portuguès com a llengua estrangera. 

Article 4t

Ajut per al fons bibliogràfic, audiovisual i multimèdia

L’Institut Camões aportarà un fons bibliogràfic, com també audiovisual i multimèdia, seleccionats d’acord amb els programes de promoció de l'ensenyament de la llengua i cultura portuguesa a la Universitat de les Illes Balears.

Article 5è

Ajut a la formació d'estudiants

L’Institut Camões, d'acord amb els seus programes de borses d'estudi, donarà suport a la investigació d'estudiants de postgraduat i doctorands i a l'actualització científica en universitats portugueses de postgraduats i doctors de la Universitat de les Illes Balears en l'àrea dels estudis portuguesos, mitjançant projectes que seran presentats pel professor delegat per a les relacions entre l’Institut Camões i la Universitat de les Illes Balears.

Article 6è

Ajut a la traducció i a l'edició de treballs d'investigació i obres didàctiques

L’Institut Camões es compromet a donar suport a projectes de traducció i d'edició de treballs d'investigació i obres didàctiques en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua i cultura portuguesa, produïts a la Universitat de les Illes Balears.

Article 7è

Vigència

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà una vigència de tres anys naturals, llevat que una de les parts comuniqui a l’altra el seu desig en sentit contrari amb una antelació mínima de tres mesos. El present conveni substitueix el signat entre ambdues institucions en data 9 de juliol de 2008.

I com a prova de conformitat, les parts formalitzen aquest conveni en sis exemplars, dos en català, dos en portuguès i dos en castellà, amb un únic efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per l’Institut Camões,
Ana Paula Laborinho
Presidenta

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de desembre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).